NYHETER
Nemo

E3

Varmblod Födda 2016
Du som har varmblodshäst född 2016, glöm inte att anmäla din häst till E3 Travlopp AB senast den 28 februari.http://www.e3.se/uncategorized/anmal-din-hast/
Runar Johansson

Information från Örebrotravets Hästägareförening

Med anledning av Örebro Travsällskaps utredning kring en eventuell flytt av Örebrotravet vill Hästägarförening ge följande information.
För nedanstående text svarar Örebrotravets Hästägareförening.

Örebro 2018-04-18

Till hästägareföreningens medlemmar!
Styrelsen vill med detta brev informera om framtidsplanerna för Örebrotravet, Kvinnersta-projektet eller att stanna kvar i Marieberg. Informationen gavs vid ett infomöte för Travsällskapets medlemmar 18/4, medlemmarna i Travsällskapet ska ta beslut vid årsmötet 24/4.
Här är i kortform den information medlemmarna fick ta del av:
”Banan och i princip samtliga byggnader behöver rustas/byggas om/ moderniseras/anpassas till modernt trav (båda vad avser publik, personal/funktionärer och aktiva)
Det finns inga pengar till att göra detta. Den enda tillgången som finns är marken som travanläggningen står på.

Skiss över hur Kvinnersta kan komma se ut:Kostnadsberäkning Kvinnersta
” Två olika konsulter
• Han som ritat tävlingsanläggningen 265 Mkr
• Örebroporten < 265 Mkr”
Begärt pris på marken i Marieberg är 300 milj.kr och det finns två intressenter.
Värdet på befintlig mark i Marieberg:
Sommaren 2017 gjordes en extern värdering av certifierad värderingsman
• Värdet på marken i befintligt skick och med gällande förutsättningar < 100 Mkr
• Ändra den översiktsplan som skall beslutas våren 2018 (som ska gälla i 25 år). Om travbanan flyttar så ska marken användas till bostäder och verksamhet.
• Ansök om planbesked (gjordes vecka 7 2018). Löfte från kommunen att vi skall få besked innan årsmötet den 24 april.
• Underhandskontakt med kommunen om att detaljplanen skall tillåta exploateringsgrad på 0,6 och att den skall vara klar senast 2021.
Träningsanläggning i Kvinnersta
Örebroporten beslutat att satsa på Kvinnerstaskolan vilket för vår del innebär
• Planerat iordningställande av träningsanläggningen samt att skapande av 115 permanentstall med tillhörande hagar som skall kunna vara klara under 2019
• Möjlighet till ytterligare 370 permanentstall och hagar som kan byggas i den takt intresset för att hyra finns.
• Arrenderar mark av kommunen på 50 år runt skolan för att säkerställa träningsmöjligheterna
• Anlita Svante Båth som tillsammans med Fredrik Söderberg utformar träningsanläggningen
• Planerar lokaler för övrig hästverksamhet (typ veterinär, hovslagare, hästshop, ridhus etc)
• Grundförutsättning är att boxhyra ej ska överstiga 2000:-/månad, i detta ingår el, vatten.
Information om hur mycket befintlig anläggning i Marieberg skulle kosta i upprustning gavs också, kalkylerat med bortemot 100 milj. Det är främst läktarbyggnaden och stallbyggnader som behöver upprustning, stambyte och omläggning av tävlingsovalen med mera.
Det var workshops där samtliga medlemmar fick ge sina synpunkter och ställa frågor i olika stationer, bland annat kom detta fram:
Frågor och svar samt synpunkter som uppkom i samband med informationsmöte på Örebrotravet 11 april 2018:
Är det tänkbart att Örebroporten skulle kunna satsa här i Marieberg istället för Kvinnersta?
-Nej, Örebroporten har fått kommunens uppdrag att utveckla Kvinnerstaområdet. Tillsammans med skolan och travbanan ser man stora möjligheter att göra något tillsammans vid Kvinnerstaområdet. Örebroporten har inget uppdrag som gäller travbanan där den är idag.

Hur är markförhållandena på Kvinnersta?
-De preliminära bedömingarna utifrån dels markkartor och dels besök på platsen gör gällande att det inte finns några stora problem att bygga en bana på marken. Det finns ett område som är av sämre beskaffenhet men vi tror att vi ska kunna bygga banan så att det blir av mindre betydelse. Allt tyder på att marken vid Kvinnersta är bättre än marken egentligen är i Marieberg. Den slutliga markutredningen (med bl a borrning) pågår och ska vara klar inom kort.

Tänker man sig amatörstallar på Kvinnersta?
-Det finns absolut med i planen att amatörer ska kunna åka in till den nya anläggningen för träning antingen på tävlingsbanan eller på Kvinnerstaområdet med träningsslingor och rakbana. Ett alternativ kan vara att man selar på vid tävlingsbanan och sedan kör upp till Kvinnersta. Andra alternativ kan också komma i fråga.

Kommer det finnas ridsport och/eller annan hästsport på Kvinnersta?
-Det torde vara bra för travet om det blir ett hästcentrum med andra hästsporter också. Det finns med i tankarna men inga beslut är tagna exakt hur det skulle kunna se ut. Här måste man samordna med andra intressenter.

Hur blir det med ponnytrav och Travskola?
-I den kalkyl som tagits fram finns det med ett nytt travskolestall och såväl travskolan som ponnysporten är en viktig del av Örebrotravets framtid och de vill vi utveckla ännu mer i framtiden.

Har ni planerat för s k hästhotell?
-Det finns planer och idéer när det gäller hästhotell. Här bör dock utredas vidare att det finns tillräcklig efterfrågan men det är nog troligt att man bör ordna någon form av hästhotell. Kanske i samarbete med skolan som kan sköta den grundläggande servicen?

Hur ser ekonomin ut kring träningsanläggningen? Kommer ni subventionera för a-tränare?
-Örebroporten har gjort enklare kalkyler för att se hur ekonomin ser ut. Tanken är inte att subventionera utan att tränarna får betala sin egen kostnad. Preliminära beräkningar gör gällande att boxhyran ska vara maximerad till 2000:- inkl el, vatten och gödselhantering. Exakt utformning av stallar och om det ingår mer i hyran kan påverka också.

Vem kommer att sköta uthyrningen av stallar på Kvinnersta?
-Grundupplägget är att Sällskapet skapar ett driftsbolag som hyr stallarna av Örebroporten och sedan hyr ut till tränare. Tanken är att man bygger successivt allteftersom tränare vill hyra in sig.

Är det inte riskfyllt för sällskapet om ingen vill hyra in sig på Kvinnersta?
-Planen är att man inte bygger stallar förrän tränare anmäler intresse. Dessa kan sedan få ha synpunkter på utformningen och blir därmed troligen också trognare hyresgäster. Skulle någon flytta kan en vakans medföra kostnader så det är den risk sällskapet tar, den risken finns dock redan idag på befintlig anläggning. En viktig sak att poängtera är att Örebroporten får stå för underhåll av fastigheterna. Det i sig är en stor besparing jämfört med idag.

Kommer det bli en rundbana på Kvinnersta?
-Nej, tanken är att vår egen tävlingsbana används för provlopp, snabbjobb mm. Det som i första hand planeras på Kvinnersta är träningsslinga, rakbana, sandbana och en backe. Den befintliga rakbanan är ca 900 meter lång men behöver fixas till, detsamma gäller träningsslingorna som går runt på området och som idag är ca 5 km (hyggligt skick) och ytterligare ca 5 km (sämre skick).
Tillägg: Under fredagen (15/4) körde Claes, Fredrik Söderberg och Svante Båth runt på området och kunde konstatera att vägar och banor visserligen kräver arbete men mindre än vi tidigare trott. På träningsslingan finns en backe på ca 400-600 meter som skulle kunna användas för backträning. Gemensamt för alla banor är att de behöver breddas i olika utsträckning.

Vad kommer det att kosta för amatörer att träna på Kvinnersta?
-Den frågan har ännu inte behandlats och beslutats om. Men man kan nog räkna med en anläggningsavgift på liknande sätt som idag möjligen lite dyrare. I sammanhanget bör betonas att det då blir en bättre träningsanläggning än den som finns på Marieberg. Dessutom måste kostnaderna anpassas så att man som hyresgäst tycker att det är prisvärt. ”Blir det för dyrt vill ingen hyra, vilket ju vore väldigt negativt för alla”.

Hur mycket mark äger Sällskapet?
-Ca 53 ha

Övriga synpunkter som kom fram:

”Gör separata duschar och ha inte duschar i stallarna” (Med i planerna)

”Gör besök på Bjertorp - det är en bra förebild” (Ja, vi behöver göra fler studiebesök på olika banor och anläggningar)

”Gör långt upplopp” (Tävlingsbanans längd är inte bestämd men tankarna är att göra något som inte redan finns idag, d v s en längre bana med ett längre upplopp. Vi har tittat på 1200/1350 och båda har sina nackdelar och förtjänster. Andra längder på banan kan också bli aktuella)

”Se till så att det finns förvaringsmöjligheter för t ex vagnar” (Bra tanke som vi tar med oss)

”Det vore häftigt om man kunde få in (effekt)ljud från banan och hästarna in i läktaren/restaurangen” (Intressant idé som vi får ta med oss)

”Det är en jättedålig idé att flytta” (Något måste vi göra och vi är eniga om att anläggningen inte är tillräcklig som den är idag. Problemet är att finansiera en förändring utan att flytta eftersom de pengar vi kan få fram sitter i marken vi äger. Vi kan möjligen låna en mindre del men knappast det som behövs. Lånemöjligheten ökar förmodligen eftersom det torde bli lägre driftskostnader vid en flytt)


SYNPUNKTER TILL HÄSTÄGAREFÖRENINGENS STYRELSE
Om ni har synpunkter på detta maila snarast till Per-Olof Svantesson:
per-olof@epostraindustri.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Örebro Läns Travhästägareförening

Information från Åbys Hästägareförening

Åbys Hästägareförening hade igår, tisdagen 17 april, årsmöte och vill därav informera om följande.
För nedanstående text svarar Åbys Hästägareförening.

Tisdagen den 17/4 hade Åby Travhästägareförening årsmöte.

Mötet inleddes med att styrelsen redogjorde för sitt strategi- och aktivitetsprogram för 2018-2020.
Nedan nämns några punkter;
• Hästägaren i centrum
o Att bidra med att utveckla kulturen i mottagandet av hästägaren.
o Att lyfta fram hästägaren.

• Prispengar
o Att lägsta första priset på Åby skall vara minst 45.000:- 2020
o Att lägsta pris i lopp på Åby inte får understiga 6.000:-
o Att utbetalda prismedel på inte får understiga de medel som erhålls från ATG och hästägare.
o Att snålskalor på inte återinförs.

• Kostnader
o Att verka för att ”våra tränare” finns med på Horserunner.
o Att boxhyror fortsatt är fria för hemmatränade hästare.
o Att det finns tydliga bransch- och ramavtal.

• Åbys utveckling
o Att föreningen har en fast plats i sportkommittén för att bevaka propositioner, prispengar och kostnader.
o Att samverka med Åby för att få professionella tränare välja komma till Åby.

Därefter berättade Åbys sportchef Jon Walter Pedersen som berättade om var som var på gång rent sportsligt på Åby kommande år. Här fanns dessutom en hel del utrymme för diskussion och frågor.
Jon pratade bland annat om läget inför Olympiatravet, förändringen av Åby Stora Pris samt vilken fördel sporten kan ta av hotellet och mässan. En hel del datum för mässor är redan nu bokade där många är onsdag-torsdag. Här finns gyllene möjligheter att få mässbesökare besöka travet på onsdagkvällen!

Därefter påbörjades årsmöteshandlingarna. Årsmötet gick i en positiv anda med god framtidstro och optimism.
Till ny ordförande valdes Lars-Olov Pettersson
Tidigare ordförande Berth Ottosson samt tidigare styrelseledamot Peter Kling avtackades efter många års styrelsearbete.
Vill du söka medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i din lokala travhästägarförening?
Klicka här, fyll i formuläret som visas och skicka in så skickas ett mail till ansvarig i respektive förening.