RST Nyhetsbrev Nr 1 -2009

Hej alla hästägarvänner!
RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synliga både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har naturligtvis RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna varje månadsskifte eller då det finns särskild information att delge. Nu startar vi alltså upp med Nyhetsbrev 1.
Beslutet om klassificering av landets travbanor
Sveriges 34 travbanor har genom beslut i STC styrelse klassificerats att tillhöra någon av följande kategorier.
a) Åretruntbanor
b) Åretruntbanor med begränsat vintertävlande
c) Säsongsbanor
d) Eventbanor
- Att byta benämning från Stor-Mellan- och Småbanor till ovan nämnda kategorier är i sig inget revolutionerande men….. det är konsekvenserna, för travsällskapen, tränarna, hästägarna m.fl att tillhöra en viss kategori som är av avgörande betydelse.
- Beslutet att begränsa Åretruntbanorna till 12 samt att införa begränsat vintertävlande (endast dagtrav 15 oktober-15 april) i Umeå, Östersund, Gävle och Kalmar görs med målsättningen och syftet att skapa mera resurser till de aktiva ( läs ökad omsättning) samt att begränsa omfattningen på stora och nödvändiga framtida investeringar.
- Min uppfattning är att har man bara detta målet i sikte så kommer man att lyckas men… samtidigt måste man göra en analys av vad beslutet innebär för de berörda banorna, för de aktiva, för breddsporten och för själen och folkrörelsen i svensk travsport och denna analys är ej gjord.
- På de banor och i de regioner som nu drabbas kommer travsporten att successivt att nedmonteras. Intresset kommer att minska såväl för sporten som spelet och de aktiva kommer att få ökade kostnader för att utöva sin sport och bredden i travsporten blir smalare, legitimiteten, som är så viktig, kan komma att ifrågasättas.Man skall ha klart för sig att det fattade beslutet har ett mycket högt pris!

Detta är bara första steget...
Nästa steg är att fördela uppdrag och resurser till de 34 travbanorna.
I stället för dagens Grundbelopp kommer banorna att tilldelas ett Basbelopp
Basbeloppet beräknas som en del av dagens basbelopp kompletterat med ett fast belopp som representerar det uppdrag som banan fått i den nya bankategori-indelningen. Beloppet är till för att täcka de fasta, icke tävlingsrelaterade kostnaderna.
Banorna måste snarast få kännedom om sitt Basbelopps storlek eftersom detta anger om man idag är anpassad för uppdraget/verksamheten eller om man har en ”för stor kostym” och måste strukturera om sin verksamhet.
Det är helt nödvändigt och av avgörande betydelse för de aktiva att även säsongsbanorna har tillräckliga resurser att hålla sin träningsanläggning öppen för de aktiva året om .

Utfallet av tävlingsstrukturen 2008 ( jämfört med 2007.)
- Under 2008 startade 12 263 varmblodiga hästar (- 224) dessa gjorde 89 405 starter (-209) och det kördes 8 083 lopp (-40).
- Prispengar varmblod uppgick till 651 675 100 kronor ( + 41 964 200 kronor)
- På kallblodssidan startade 1501 hästar (-90) och gjorde 10 653 starter (-160) och det körde 965 lopp (-30).
- Prispengar för kallbloden uppgick totalt till 59 274 000 kronor. (+ 6 388 500 kronor)
- Totalt utdelades 710 949 100 kronor under 2008 en ökning med 48 353 700 kronor.

Obligatorisk vaccination mot hästinfluensa från 1 oktober 2009.
STC styrelse har fattat beslut om att vaccinationsobligatorium på häst skall införas fr. o.m. den 1 oktober 2009. Detta innebär att vid anmälan fr.o.m. den 1 oktober skall hästen ha registrerad godkänd vaccination. RST har fört en dialog med VD för ATG-klinikerna, Per Johnsson, som utlovat att ATG-klinikerna kommer att genomföra vaccinationskampanjer till rabatterade priser.Du kan läsa vaccinationsreglerna i sin helhet i bilagan till detta nyhetsbrev

Spårförbehåll i vardagstravet
Vi får ofta synpunkter från våra medlemmar och även från annat håll t.ex. från sportchefer, tränare med flera vilka påtalar att det nuvarande anmälningssystemet borde kompletteras med spårförbehåll för de lopp som tillhör vardagstravet. I V75, V64 och V65 skall det inte finnas spårförbehåll men i loppen utanför kupongloppen skall denna möjlighet finnas. RST styrelse kommer att diskutera frågan vid styrelsemötet den 9 februari och vi återkommer i Nyhetsbrev nr 2.

Hälsningar
Göran Löfgren
Ordförande i RST