RST Nyhetsbrev Nr 1 -2011

Hej alla hästägarvänner!

RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synlig både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna då det finns särskild information att delge. Här följer nyhetsbrev nr 1 –2011.
Hästägarna i fokus
Svensk Travsport/ST styrelse har prioriterat fyra fokusområden under 2011:
- Hästägare
- Publik/banbesök
- Förbättra/förstärka totalekonomin
- Etablera värdegrund

ST styrelse anser att ett fokusområde måste vara mätbart, brytas ner i handlingsplaner och strategier samt kunna följas upp. ST kansli har fått styrelsens uppdrag att konkretisera de fastslagna fokusområdena, vilket skulle vara klart i december 2010. Förhoppningsvis får vi veta mera om detta på ST Förtroenderåds möte onsdagen 9 mars.

Stimulansåtgärder för hästägare
Drivkrafterna att äga travhäst är att få uppleva spänningen och närheten till hästen. Dessa drivkrafter tas nu tillvara genom att ST tillsammans med anslutna medlemsorganisationer i två projekt arbetar fram stimulansåtgärder för hästägare. Detta känns naturligtvis mycket bra och kommer inte en dag för tidigt. I ett projekt skall det göras upp en meny/ett ”smörgåsbord” av aktiviteter som de lokala travarrangörerna kan välja ur, alla med målsättningen att stimulera hästägandet.

I ett annat projekt benämnt ”Öppethusvecka” på travet, planeras nu för att hålla öppet hus på landets samtliga travbanor en vecka under september månad 2011. Då skall en rad aktiviteter genomföras och detta kommer att kräva ett omfattande samarbete mellan travsällskapen och de aktiva om utfallet skall bli bra.

”Kortprojektet”
ST har sedan en tid drivit ett projekt som benämns ”kortprojektet” och innebär att den stora floran av inträdeskort som idag finns skall ersättas med ett kort men med olika tillträdesbehörigheter. För att kunna koppla erbjudanden med mera till travbesöken/kortinnehavaren bör det också finnas en spårbarhet i var och när travbanebesöken görs. Den tekniska biten är ännu inte helt löst och när ”kortprojektgruppen” skall börja diskutera den praktiska tillämpningen kommer undertecknad att representera BAS-organisationerna i arbetsgruppen.

Som ni alla vet har vi målsättningen att hästägarna, vilka årligen investerar en bra bit över två miljarder kronor i travsporten, skall komma in utan entréavgifter på landets travbanor. Detta ligger ju helt i fas med att ST styrelse angivit hästägarna som ett fokusområde. Dessa svarar dessutom för mer än 30% av det totala antalet besökare på landets travbanor och bidrar genom sitt spel till sportens försörjning.

ST Förtroenderåd 9 mars
ST har kallat medlemmarna till ett Förtroenderåd 9 mars. BAS-organisationerna genomförde ett internt möte, 15 februari, för att diskutera gemensamma frågor att anmäla till Förtroenderådet.

Följande frågor har BAS anmält till ST Förtroenderåd:
- Vi vill ha svar på styrelsens beslut och förslag avseende de motioner som inlämnats till Fullmäktigemötet i maj (två motioner angående stadgeändring) respektive det extra Fullmäktigemötet i september (en motion angående inrättande av en stadgekommitté)
- Vi vill att styrelsen presenterar målsättning och strategier inför avtalsdiskussionerna med staten vid halvårsskiftet 2011.
- Vi vill att styrelsen presenterar hur och när de långsiktiga målen och målstyrningarna för svensk travsport ska tas fram tas. (Trav 2010 dokumentets efterföljare?)
- Vi önskar en presentation av hur den beslutsmatris ser ut vilken beskriver snittytorna mellan Svensk Travsport/Travsällskapen –ATG. (Vem äger vilken fråga?)
- Det har vid flera tillfällen betonats att vi måste arbeta ”tillsammans” i och för svensk travsport.

BAS-organisationerna vill, tillsammans med travsällskapen, bidra med sin kompetens, vara med och påverka samt ta ansvar för svensk travsport. Detta förutsätter att samtliga ST medlemmar känner en delaktighet i verksamheten. Vi vill diskutera detta förhållningssätt.

Vid vårt interna BAS-möte valdes Ingemar Ahlin/ASVT till ny ordförande och sammankallande för BAS-organisationerna.

RST Mediagrupp
RST har medlemmarnas uppdrag att vara mera synliga i olika media. Ett syfte är att ansluta flera hästägare till våra lokalföreningar. RST Mediagrupp, genom Anders Holmqvist, har sänt ut annonser/passbitar till sportcheferna vid landets travbanor för införande i travprogrammen. Vi ber Dig bevaka så att dessa annonser/passbitar införs. Ligg gärna på Din sportchef så att annonserna/passbitarna kommer in i Ert travprogram så fort som möjligt. Uteblir införandet, vänligen hör av Dig till RST!

Travsporthälsningar
Göran Löfgren
Ordförande i RST