Sammanfattning från ST:s fullmäktige

Onsdagen 25 april avhandlades ST:s fullmäktige på Solvalla. Det kom till några omröstningar för vilka vi nedan redogör för Travhästägarnas röster. Det kommer ju även att publiceras ett fullständigt mötesprotokoll där betydligt mer framgår. Här avser vi att redogöra för de delar som inte antas framgå av protokollet och som vi anser av vikt för Travhästägarnas medlemmar.

Travhästägarna hade 50 röster (5 personer) och efter styrelsebeslut 2018-04-10 svarade ordförande, Mikael Melefors, för samtliga. Närvarande var även undertecknad, Linn Andersson (utan rösträtt).

Valberedningen föreslog att styrelsearvoden skulle höjas.
Motförslag att ingen höjning skulle göras, men att arvodena skulle ändras från fasta till indexreglerade, yrkades.
Kommentar Micke: ”Det var främst valberedningens sista argument, att det var rätt att även styrelsen fick ta del av Pokalåret, som gjorde att jag var emot förslaget. Dessutom är det svårt att veta hur ST:s styrelses uppgift verkligen kommer se ut kommande år. Dock styrker vi att arvodena följer index så att de ökas i samma takt som inflationen varje år. Jag röstade således på motförslaget.”

Beslut: motförslaget vann efter votering.

Motion från Stockholm Travsällskap om nyckeltal
Beslut: motionen röstades ner utan votering.

Motion från Stockholm Travsällskap om att BAS ej ska ha rösträtt i fullmäktige
Styrelsen biföll att-sats 3 (att en total översyn av stadgarna ska göras), men yrkade på avslag på att-sats 1 och 2 med motiveringen att ska man göra en total översyn av stadgarna ska den inte föregås genom att redan på förväg börja göra ändringar. Styrelsen anförde även att denna översyn skulle resultera i ett förslag först när den nya spellagstiftningen införts för att harmonisera med den. Motionären yrkade på att översynen skulle ske omedelbart.

Efter debatt ställde ordföranden propositionsordningen att mötet först skulle besluta om en allmän stadgeöversyn (motionens att-sats 3).
Beslut: mötet biföll motionens tredje att-sats.
Ordförande frågade mötet om översynen skulle ske omgående (motionärens förslag) eller först när den nya spellagstiftningen är på plats (styrelsens förslag).
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Notering: därmed hade motionens att-sats 1 röstats ner och att-sats 3 vunnit delvis stöd. Översyn skall göras men, som styrelsen föreslog, först tidigast 2019.
Ordförande frågade mötet om BAS’ röster skulle begränsas till max 20 % av de totala rösterna i fullmäktige (motionens att-sats 2).

Kommentar Micke: ”Jag röstade avslag då jag tycker det är helt upp till banorna att säkerställa att de kan köra många lopp. Jag är starkt emot detta ”vi och dom-tänk”. Vi är alla medlemmar av ST och jag vill inte ha denna polarisering att de aktiva står på ena sidan och travbanorna på den andra. Jag biföll således att en allmän översyn av stadgarna ska göras, men först när den nya spellagstiftningen är på plats (alltså styrelsens förslag) men är emot att BAS ska kunna begränsas till max 20 % rösträtt."

Att-sats 2 gick till votering. Då det rör en stadgeändring krävdes minst 75 % av rösterna.
Beslut: 1310 röster, varav 840 biföll motionen och 470 röstade avslag för densamma. Det innebar att motionen endast fick ca 64 % stöd och ej nådde upp till den kvalificerade majoritet som krävdes för en stadgeändring. BAS' rösträtt begränsas således inte.

Motion från Stockholm Travsällskap om att sänka valberedningens mandatperiod från 4 år till 2 år.
Styrelsen föreslog att avslå motionen.
Kommentar Micke: ”Jag tycker motionen var rimlig och röstade därför bifall för den. Ingen begränsning i att kunna välja om sittande valberedning finns utan gör de ett bra jobb kan de väljas ånyo varför jag inte ser några bra argument till en så lång mandatperiod som 4 år.”

Beslut: Vid omröstning biföll ingen styrelsens förslag varför motionen vann. Valberedningens mandatperiod sänks således till 2 år.

Notering: då detta kräver stadgeändring måste beslutet fattas på två fullmäktige efter varandra. Ingen info gavs på mötet huruvida fullmäktige kallas till ett extra fullmäktige eller huruvida beslutet skall fattas på nästa års fullmäktige.


Vid pennan
Linn Andersson