Tränaren skyldig att ange behandlande veterinär på fakturan

Svensk Travsport (ST) har under våren gått ut med en anmodan till samtliga TDS-anslutna tränare att namnet på den veterinär/alternativbehandlare som utfört fakturerad behandling ska anges. Denna anmodan publicerades sedan även som en påminnelse till tränarna den 28 augusti 2018.

Precis som tidigare är det tränaren som ställer fakturan till hästägaren som är skyldig att ansvara för att uppgifterna är korrekta. TDS är endast en factoringtjänst tillhandahållen av ST och samtliga invändningar, krav på underlag etcetera ska även fortsatt riktas från hästägaren till tränaren. Idag kan inte underlag bifogas i TDS:en av tekniska skäl. Travhästägarna arbetar parallellt kring detta med att systemet skall utvecklas så att det inte bara blir möjligt, utan även en skyldighet i avtalet mellan tränaren och ST kring att över huvud taget få använda factoringsystemet. Den tekniska begränsningen i sig fråntar dock inte tränarens ansvar enligt TDS-avtalet att denne är skyldig att på begäran utge underlag för sina fakturerade poster.

Från och med den 1 augusti 2018 (dvs fakturorna som ställs en bit in i september 2018) ska alltså behandlande veterinär/alternativbehandlare vara angiven på fakturan. Om så inte är gjort skall fakturaposten bestridas. Detta görs genom att hästägaren kontaktar ST, informerar om att fakturan ej är upprättad i enlighet för de regler som finns för användandet av TDS, och bestrider fakturerad post tills dess att fakturan är korrekt upprättad.

Här nedan följer relevant information tillhörande ovanstående text.

Ur Avtal mellan Svensk Travsport och A-licensierade tränare (juridisk person) om förvärv av fordringar och skulder uppkomna i tränarverksamheten – Tränardebiteringssystemet (TDS)
"Tränaren äger endast överlåta fordringar hänförliga till träningskostnader och därmed sammanhörande kostnader för på träningslistan upptagen häst och aktuell tidsperiod samt fordringar hänförliga till loppkörning åt annan tränare (A eller B)." (p. 3)

"Tränaren ansvarar för att underlaget enligt p. 3 är riktigt samt att förändringar i detta omgående anmäls till Svensk Travsport. Efter inrapportering till Svensk Travsport äger endast Svensk Travsport rätt att utföra rättningar och korrigeringar." (p. 5)

"Det åligger tränaren att svara för alla skyldigheter mot hästägaren, oavsett att betalning skall ske till Svensk Travsport." (p. 10)

"Bestrider hästägaren hela eller del av faktura och tränaren ej medger bestridandet avgör tränaren om ärendet skall överlämnas till rättslig prövning. Överlämnas ärendet till rättslig prövning är tränaren skyldig att återförvärva fakturan och därmed inträda som part i rättegången. Svensk Travsport medger dock anstånd med betalning för fakturan samt tillkommande kostnader till dess ärendet slutligt avgjorts." (p. 17)

"Har tränaren och hästägaren skriftligen ingått det branschavtal, som överenskommits mellan TR och RST, i vilket anges att tvist ska lösas av ST:s skiljenämnd, gäller följande. Om någon av parterna påkallar förhandling i skiljenämnden, innan ST överlämnat ärendet till inkassoföretag, och om skiljenämnden beslutar att pröva ärendet vidtas ej inkassoåtgärder och inte heller överlämnas ärendet till domstolsprövning." (p. 18)

Ur anmodan som gick ut till samtliga TDS-användare under våren och påmindes om den 28 augusti, som kan du läsa här: Behandling av häst
"Vid alla behandlingar skall på begäran hästägaren tillsändas underlag för behandlingen."

Ur Tävlingsreglementets § 45
"Tränare ska föra löpande behandlingsjournal i den omfattning ST föreskriver på travsport.se. Tränare är skyldig att på begäran lämna ut behandlingsjournal till hästens ägare."

Att hästägaren alltid vet exakt vem det är som utfört en behandling på dennes häst är inte bara sprunget ur den så kallade "Fakturalagen", vilken föreskriver att en faktura alltid ska vara specificerad, utan är även viktig ur djurskyddssynpunkt. En hästägare måste alltid enkelt kunna få ut behandlande veterinärs journalutdrag både för att själv veta vad som gjorts med dennes häst, men även ur ett mer allvarligt perspektiv så som vid det fall komplikationer uppstår eller vid kontakter med försäkringsbolag. Denna nya regel innebär inte att tränarens skyldighet både att föra behandlingsjournal och skyldigheten att utge denna till hästägaren försvinner. Dock underlättar den nya regeln för hästägaren att faktiskt få ut behandlingsinformation om sin häst vid de fall tränaren bryter mot Tävlingsreglementet i detta avseende.

Travhästägarna emotser gärna att de hästägare som upplever att detta inte fungerar vare sig på fakturorna och ej heller omedelbart rättas vid anmodan att kontakta oss.