RST Nyhetsbrev Nr 2 -2009

Hej alla hästägarvänner!

RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synliga både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har naturligtvis RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna varje månadsskifte eller då det finns särskild information att delge. Här följer nyhetsbrev nr 2-2009
Inledningsvis vill jag tacka för förtroendet att leda hästägarnas riksförbund under ytterligare ett år. Jag lovar att jag skall göra allt som står i min makt för att flytta fram hästägarnas och de aktivas positioner i svensk travsport. BAS-organisationerna hade ett internt möte förra veckan, onsdagen 6 maj, där vi var överens om att öka samarbetet för att stärka och flytta fram de aktivas position i svensk travsport. Vi skall skapa en gemensam agenda med frågor som vi med kraft skall driva i olika sammanhang. Ett enhälligt BAS-möte uttalade sitt förtroende för att jag skall representera BAS-organisationerna som adjungerad till STC styrelse i ytterligare ett år, 2009-2010. Detta känns mycket stimulerande och ger möjligheter till att påverka.

Ny tilldelning av resurser
ATG och STC har nu presenterat de nya tankarna om tilldelning av resurser till travsällskapen och de aktiva samt även tävlingsdagsplaneringen för 2010. Presentationen gjordes vid STC möte med travsällskapens VD:ar 22 april samt med travsällskapens ordförande vid en sammankomst 28-29 april. BAS-organisationerna fick följande presentation av Ulf Hörnberg den 6 maj:
- I stället för dagens Grundbelopp kommer banorna att tilldelas ett Basbelopp. Basbeloppet beräknas som en del av dagens grundbelopp ( 30%) kompletterat med ett extra tillägg för säsongsbanorna på 750 000 kronor. Beloppet är till för att täcka de fasta, icke tävlingsrelaterade kostnaderna.
- Utöver basbeloppet tilldelas banorna en fast summa för att genomföra en tävlingsdag, en så kallad Tävlingskostnadsersättning, vilken är olika stor beroende på vilken typ av tävlingsdag man får uppdrag att genomföra. (V75, V64,V65, Saxdag, lunchtrav osv)
- Härutöver får banorna en särskild påse pengar till Prispengar till hästägarna. Denna påses storlek varierar beroende på vilken typ av tävlingsdag man genomför precis som påsen med Tävlingskostnadsersättning. Storbanorna tilldelas ett något högre belopp för Tävlingsdagsersättning och prispengar än övriga banor.

Det nya fördelningssystemet bygger alltså på tre påsar. Basbelopp, Tävlingskostnadsersättning och Prispengar. RST och övriga BAS-organisationer har, liksom ATG, den bestämda uppfattningen att inga pengar från ”Prispengapåsen” skall kunna användas till något annat, exempelvis inköp, underhåll, löner etc utan skall ograverat gå till prispengar. Travsällskapen har en annan uppfattning i denna fråga. Detta skulle innebära att travsällskapen skulle tvingas rationalisera och effektivisera sin verksamhet samt skapa större externa intäkter när Basbelopp och Tävlingskostnadsersättningen inte räcker. Att i detta läge ta av prispengapåsen ger inga incitament till travsällskapets utveckling! Att ta ”den lätta vägen” med minskade prispengar i detta läge anser jag förkastligt. Detta är en oerhört viktig principfråga för oss aktiva!

BAS-organisationerna begärt stadgeöversyn
BAS-organisationerna begärde i en skrivelse till STC styrelse i maj 2008 att STC skall genomföra en stadgeöversyn. Detta är också en fråga av avgörande betydelse för BAS-organisationerna= de aktivas inflytande i svensk travsport. BAS-organisationerna är medlemmar i STC men det är bara från travsällskapen STC styrelse kan väljas. Varför är det så är en berättigad fråga att ställa? BAS-organisationerna har 12 av totalt 132 röster vid STC Fullmäktigemöte (årsmöte) vilket är en helt orimlig maktförskjutning till travsällskapens fördel. Som Ni förstår har BAS-organisationerna= de aktiva i princip inget inflytande i svensk travsport. Detta måste förändras! Vi vill vara delaktiga, kunna påverka och ta ansvar för utvecklingen av svensk travsport på lika villkor, tillsammans med travsällskapen.

Spårförbehåll i vardagstravet
Vi får ofta synpunkter från våra medlemmar och även från annat håll t.ex. från sportchefer, tränare med flera vilka påtalar att det nuvarande anmälningssystemet borde kompletteras med spårförbehåll för de lopp som tillhör vardagstravet. I V75, V64 och V65 skall det inte finnas spårförbehåll men i loppen utanför kupongloppen skall denna möjlighet finnas. RST har tillskrivit STC styrelse och krävt att spårförbehåll skall införas. Styrelsen har beslutat att vår begäran skall behandlas när STC tillsammans med de aktiva skall starta en utvärdering av anmälningssystemet nu i maj månad.

Årsstämma
RST årsstämma genomfördes 22 april och nyvalda i styrelsen är Mikael Asplund från Umeå och Ulf Bergström från Malmö. Trotjänarna Owe Oscarsson och Ove Johansson avtackades och tilldelade Riksförbundets Förtjänsttecken i silver för sina insatser. Mera om årsstämman och STC stadgeöversyn mm kan Du läsa i RST Travsport nr 2 som kommer ut i Elitloppsveckan!

Hälsningar
Göran Löfgren
Ordförande i RST