Protokoll fört vid Norrträffenn, Sundsvall 2010-08-27

Arrangerande förening: Siljansbygdens
Travhästägarförening: Rättvik
§ 1 Mötets öppnande
Lars Throgen, Rättvik, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Stig Lundqvist

§ 3 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Berit Gunnarsson

§ 4 Val av justeringsman
Till justeringsman för dagens protokoll valdes Sven-Olav Nilsson

§ 5 Närvarolista och presentation:
Bergsåker: Rickard Smith
Boden: Sven-Olav Nilsson, Maritha Olsson
Gävle: Lena Norin, Karin Lindfors
Hagmyren: Helena Bodén, Bengt Erlandsson
Romme: Lennart Nyqvist
Rättvik: Berit Gunnarsson, Lars Throgen
Solänget: Per-Erik Wågström
Umåker: Lars-Erik Persson
Östersund: Per Englund, Tomas Bohman
RST: Stig Lundqvist, Göran Löfgren

En kort presentation av de olika föreningarnas arbetssätt/aktiviteter föredrogs.

§ 6 Genomgång av förra årets anteckningar
Protokoll från Norrtäffen -09 var utsänd med kallelsen. Ordförande går igenom fjolårets motioner:

Rättvik, motion 1, ang. spårförbehåll vardagstravet. RST arbetar vidare på det, frågan kommer att tas upp i för inlämnad fråga från BAS-org. till styrelsen för ST den 16/9 -10.

Rättvik, motion 2, transportbidrag vid rikstotostart. Motionen avslutas.

Romme, motion 1, spårförbehåll vardagstrav. Se ovan.

Romme, motion 2 samt Dannero, motion 1, ang. neddragning av tävlingsdagar. F.f.a. V75. RST arbetar vidare på detta. Kvarstår fortsatt stöd för att Dannero och Solänget skall ha V75 varje år. Motionen avslutas.

Boden, motion 1, bestående av 3 frågor. Fråga 1 ang. ökat inflytande på travets utveckling genom att arbeta för helt öppna sällskap avslogs av mötet förra året. Dagens möte beslutar att jobba för öppna travsällskap trots fjolårets avslag. Fråga 2, ang. ökade prispengar i vardagstravet är ett av RST:s stora mål och detta arbete pågår kontinuerligt. Fråga 3, sänkta kostnader för hästägarna f.f.a. genom tecknande av avropsavtal för förnödenheter. RST har svårt att teckna avtal som gäller över hela landet men arbetet lever vidare.

Inga anmärkningar på Norrträffens protokoll 2009 anfördes efter genomgången av motionerna. Beslutades genomgånget.

§ 7 Motioner
Romme motion 1 Dalarnas Hästägareförening tar upp att ATG Live och deras sändningar i allt större utsträckning påverkar tävlingsprogrammet. Loppen på ”saxbanorna” blir ibland förskjutna med lång väntan för hästarna /tränarna som störs i sina förberedelser. Även besökarna på banorna får lång väntetid.

Dalarnas hästägareförening vill att Norrträffen gör ett gemensamt yttrande till STC för att de skall ta upp det med ATG live och banorna.

Beslutas: att mötet bifaller motionen och skickar denna vidare till RST:s höstmöte.( I diskussionen ang. motionen ovan framkom ett förslag på förbättrad Live. När ATG kör parallella sändningar vore det bra om spelaren själv kan välja vilken bana han vill se genom att knappa själv” till saxbanan istället för att var styrd av Liven. Stig och Göran tar med förslaget till möte med ATG.)

Boden motion 1. Norrbottens travhästägareförening yrkar i sin motion på att RST bör utarbeta riktlinjer för hur och när det lokala föreningarna ska engageras och deras åsikter efterhöras i syfte att stärka de lokala föreningarnas inflytande. Sven-Olav förtydligar motionen genom att efterlysa en ”helhetssyn” av RST:s mål och arbete. Önskemål ”ut med all information med mål/ vad som gjorts, på hemsidan”. En livlig diskussion uppstår angående vad RST:s styrelse gjort/gör, hur målen ser ut/uppfylls.

Kort resumé av diskussionen lyder: Stig och Göran beskriver vikten av att RST mål och delmål måste synas tydligt. De upplever ”ensidig kommunikation” från styrelsen ner till föreningarna och undrar hur vi skall förbättra kommunikationen, de vill ha in mera material från lokalföreningarna och att lokalföreningarna ställer krav på styrelsen vilka frågor som skall drivas. De hyser oro över att ingen ”vanlig” människa finns med i ST styrelse, ingen värnar hästägarens intressen. Åsikterna från lokalföreningarna var eniga, det är svårt att få nya medlemmar, svårt att få engagemang från medlemmarna. Vi som arbetar ideellt har svårt att orka med. Här efterlyses hjälp med ”frågor” från RST:s styrelse som vi kan arbeta med på lokalplan. Alla överens om att mail-adresser och hemsidor måste utvecklas och fungera.

Beslut: Diskussionen/ämnet tas med till höstmötet–frågan läggs upp på hemsidan. Krav ställs på oss deltagare i dag att vi tittar på hemsidan, som skall uppdateras oftare, och lär ut till våra medlemmar att göra likaså. RST:s mål och delmål skall ut till lokalföreningarna till höstmötet för att fastställas efter lokalföreningarnas åsikter. Motionen och beslutet bilägges till Sydträffen.

”Minnesanteckningar/rapport från Norrträffen 2010” skall läggas ut på RST hemsida. Om personliga uppgifter finns lägges dessa på bilaga.

§ 8 RST Travsport
Stig efterlyser debattartiklar till RST:s tidning. Presstop 15/9. Vill även ha små anekdoter typ ”snack på stallbacken”.

§ 9 Information RST höstmöte
Göran Lövgren informerar om RST:s pågående arbete:
- del och delmål
- medlemsinflytande och kommunikation
- lokal och nationell påverkan
- samarbete inom BAS-org
- samarbete med styrelse och tjänstmän i ST
- RST:s framtida organisation
- möte med ST tjänstemän och nya styrelse
- RST höstmöte 29-30 okt.

Göran efterlyser personer till styrelseposter i RST styrelse. Kontakta valberedningen, val sker på årsmötet 110413. Kort information i stort om vad som skall behandlas på höstmötet.

§ 10 Övriga frågor
Lena har funderingar över varför boxhyrorna på tävlingsdagarna varierar. Önskar en prislista från de olika banorna. Beslutas att frågan tas med till RST styrelse.

Bengt undrar var travet får sina pengarna från. Finns det någon vetenskaplig undersökning om detta? Statens ansvar för travet? Beslutas att frågan tas med till RST styrelse.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Stig Lundqvist/ordförande Berit Gunnarsson/sekreterare

Sven-Olav Nilsson/justeringsman