RST Nyhetsbrev Nr 3 -2009

Hej alla hästägarvänner!

RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synliga både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har naturligtvis RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna varje månadsskifte eller då det finns särskild information att delge. Här följer nyhetsbrev nr 3 –2009
Demokratin har talat - åter 16 åretruntbanor.
Nu är även Gävle, Kalmar, Umåker och Östersund året runt banor med fulla möjligheter att tävla på kvällstid under vinterperioden. Det blev klart då STC:s föreningsstämma i fredags röstade för en motion som inlämnats av travsällskapen i Gävle och Kalmar. Det är en seger för de aktiva i dessa områden och nu gäller det att kavla upp ärmarna och arbeta för att öka hästantalet och hästkvalitén eftersom det är dessa faktorer som ger en ökad/minskad tilldelning av tävlingstillfällen.

Beslut om Resurser
ATG och STC har nu beslutat om tilldelning av resurser till travsällskapen och de aktiva samt även tävlingsdagsplaneringen för 2010.
Jag förklarade i Nyhetsbrev nr 2 hur det nya fördelningssystemet är uppbyggt och skrev då bl.a : ”Det nya fördelningssystemet bygger på tre påsar, Basbelopp, Tävlingskostnadsersättning och Prispengar. RST har den bestämda uppfattningen att inga pengar från ”Prispengapåsen” skall kunna användas till något annat, exempelvis inköp, underhåll, löner etc. utan skall ograverat gå till prispengar. Travsällskapen har en annan uppfattning i denna fråga.” Detta skulle innebära att travsällskapen skulle tvingas rationalisera och effektivisera sin verksamhet samt skapa större externa intäkter när Basbelopp och Tävlingskostnadsersättningen inte räcker. Att i detta läge ta av prispengapåsen ger inga incitament till travsällskapets utveckling! Att ta ”den lätta vägen” med minskade prispengar i detta läge anser jag förkastligt. Detta är en oerhört viktig principfråga för oss aktiva!

Tyvärr beslutade STC styrelse att 35% eller 230 miljoner kronor av våra prispengar blir fria att användas av banorna till annan verksamhet efter eget gottfinnande. Vi reagerade starkt över att STC inte kallat oss till möte för att presentera det nya Fördelningssystemet och lyssna på de aktivas synpunkter. Detta anser RST så allvarligt att vi begärde en protokollsanteckning i STC styrelseprotokoll vid styrelsemötet 28 maj. Här följer vår begäran om protokollsanteckning i sin helhet:

”RST beklagar att grundprinciperna i arbetsgruppens och styrgruppens ursprungliga förslag, avseende att prispengarna skall vara ”oantastliga” har förändrats.

Det reviderade förslaget innebär att 35% av de prismedel banorna erhåller blir fria för egen disposition. Utredarna av Framtidens Travsport redovisade att det är helt nödvändigt att travsällskapens externa intäkter ökas väsentligt. Detta krav hade getts bättre förutsättningar om sällskapen inte tillåtits dränera ”prispengapåsen” på 35% vilket motsvarar hela 230 miljoner kronor.

RST anser vidare att det är anmärkningsvärt och helt oacceptabelt att BAS-organisationerna inte givits möjligheter att lämna synpunkter på styrgruppens förslag. Denna möjlighet har givits STC styrelse, Ban-VD:ar och ordföranden i travsällskapen. Dessa synpunkter har lett till förändringar av principiell karaktär vilket framgår ovan.”

Vid STC Förtroenderåds möte under fredagen 29 maj diskuterades ovanstående och samtliga travsällskap som yttrade sig sa att man arbetade för att lägga till mera prispengar i ”Prispengapåsen” och inte ta medel därifrån. De sa att vi kan lita på sällskapen. Detta låter ju bra men… Under 2010 måste samtliga lokalföreningar noggrant följa upp att givna löften infrias, d.v.s att minst de centralt fördelade prispengar utdelas. Detta är en av de absolut viktigaste frågorna för oss hästägare att bevaka gentemot våra travsällskap!


Stefan Holmgren ny utredare över stadgarna
Översyn av STC stadgar är, som jag nämnde i föregående nyhetsbrev, av avgörande betydelse för BAS-organisationernas, de aktivas framtida inflytande. STC styrelse har nu utsett Stefan Holmgren att som ensam utredare se över stadgarna. Vi kommer att vara tydliga med vad vi vill förändra och har stora förväntningar på utredaren och hans slutresultat. Vi förutsätter att utredaren har hög integritet, är lyhörd samt inte företräder några särintressen. Stadgeändringen skall beslutas vid STC Fullmäktigemöte 2010.

Spårförbehåll i vardagstravet
Spårförbehåll i vardagstravet är något som RST krävt att STC skall införa omgående. STC hade kallat TR/RST/BTR till en sittning i ärendet 20 maj. Från TR deltog Stig H Johansson och Christer Nyström och från RST Stig Lundqvist. BTR hade insänt synpunkter.

STC Sportavdelning föredrog resultatet av detta möte för STC styrelse 28 maj och föreslog följande handlingsplan:
- Utskick till sällskapen om hur nuvarande anmälningssystem fungerar
- Framtagande av underlag i skillnader mellan Riksspelen och övriga dagar beträffande strykningsstrukturen
- Utforma förfaringssätt vid anmälan och körsvenshantering
- Utvärdering beträffande databehoven
- Beslutsunderlag till nästa styrelsemöte

Detta innebär att ett beslutsunderlag presenteras och STC styrelse fattar förhoppningsvis beslut vid styrelsemötet i Malmö 3 september.

Styrelsemöte
RST styrelse har genomfört styrelsemöte med strategidag den 2 och 3 juni.
Vid dessa möten prioriterades diskussionerna mot RST Framtidsfrågor, det vill säga de viktigaste frågorna som Ni medlemmar vill att RST skall jobba med de närmaste åren. Som underlag till våra diskussioner och prioriteringar ligger bl.a de synpunkter som framfördes vid RST Höstmöte i Eskilstuna 1 november 2008. Vi vill att våra lokalföreningar och våra medlemmar skall vara delaktiga i vårt framtidsarbete och styrelsen beslutade att årets Höstmöte skall genomföras under två dagar, fredagen 23 oktober med start kl 1200 och hela lördagen 24 oktober. Härvid kommer de frågor som skall diskuteras att sändas ut till samtliga lokalföreningar i god tid ( i början av september månad) så att dessa hinner diskuteras i den lokala föreningen innan de åter diskuteras vid RST Höstmöte.

Vi ses runt travovalen under sommaren samt vid Norrträffen och Provinskampen i Sundsvall 28 augusti och vid Sydträffen och Sydkampen i Karlstad 25 september.

Hälsningar och tillönskan om en framgångsrik och skön travsommar!
Göran Löfgren
Ordförande i RST