Hästägarna får chansen på Örebrotravet!

Vi i Travhästägarna har uppmärksammat att Örebrotravet har “Hästägarchansen” för andra året i rad, vi tog kontakt med sportchefen för att får veta mer.
Hej Claes Broberg sportchef på Örebrotravet, "Hästägarchansen" det låter kul berätta gärna mer...
-I Hästägarchansen har alla som äger en 2-4 årig svenskfödd häst som debuterat under 2018 och är i träning hos licensinnehavare på Örebrotravet, vars ägare bor i Örebrotravets banregion chansen att vara med.

När året nu är slut och alla aktuella ägare är “inkvalade” hur går tävlingen vidare?
-Dom kommer att för göra ett V5-spel till tävlingarna den 7/2 på Örebrotravet. De två som tippar bäst går vidare.

Av de två som går vidare hur koras en vinnare i Hästägarchansen?
-Dom kommer att få göra upp i en frågesport och kommer att tävla live på Travgalan 23/2 på Club 700, Örebro.

Spännande! Vilket pris får segraren i Hästägarchansen?
-Ett resepresentkort på 10 000kr.

Stor tack för att ni på Örebrotravet uppmärksammar hästägarna, och vi hoppas att få återkomma med en glad vinnare när denne har utsetts!

/Styrelsen för Travhästägarna genom Klara Dahlgren.

Krav att utge underlag på fakturerade merkostnader

I TDS-avtalet gällande fr o m 1/1-19 är det krav på att tränaren utger underlag på sina fakturerade merkostnader- om inte dessa framgår av sajten Horserunner.se. Underlagen ska vara hästägaren tillhanda senast den 7:e under kalendermånaden då fakturan förfaller. I praktiken innebär detta att underlagen alltså kommer att komma innan fakturan då TDS-fakturorna kommer omkring den 10:e varje månad. Sedan tidigare finns även tillämpningsanvisningen att det på fakturan skall framgå vem som utfört behandlingen vid det fall merkostnaden avser en veterinär-/alternativmedicinsk behandling.

På vilket sätt tränaren utger underlagen är helt upp till varje tränare. De kan exempelvis postas, skannas in och mailas eller fotograferas och skickas som sms. I och med kravet på att ange behandlare på fakturan blir det lätt för kunden att para ihop rätt underlag med rätt merkostnad.

Travhästägarna är glada över denna nya skrivelse i årets TDS-avtal och ser fram emot att det kommer bli betydligt enklare för hästägaren att se vad den faktiskt betalar för. I och med detta kommer också sajten Horserunner att få en viktig roll. Vissa vanliga merkostnader, eller kostnader som är svåra att styrka genom underlag- så som transport med egen bil- slipper alltså tränaren att utge underlag på om dessa priser istället framgår av Horserunner.

Sammantaget är Travhästägarna övertygade om att dessa skrivelser i TDS-avtalet kommer gynna såväl nya, potentiella hästägare som lättare kan söka sig prisinformation genom Horserunner, för befintliga hästägare som erhåller underlag för fakturerade merkostnader och för alla TDS-anslutna tränare som får enkla och tydliga regler för vad de ska utge underlag på och erbjuds en enkel väg att minimera antalet underlag- nämligen genom att lägga in prisuppgiften i Horserunner istället.

Detta avtal gäller alltså fr o m 1/1-19 vilket innebär att det gäller fr o m fakturorna som erhålls i februari (avseende januari). Viktigt att poängtera är att ingen annan kontrollfunktion än hästägarna själva finns. Det är helt upp till varje fakturamottagare att kontrollera att underlagen erhålls och, om inte, i första hand vända sig till fakturerande tränare och i andra hand till ST:s TDS-avdelning.

Information om distrubitionen av banprogrammen

I somras var vi ju i kontakt med MileMedia, vilka producerar banprogrammen, kring det faktum att programmen kommer väldigt sent i brevlådan- eller t o m efter tävlingsdagen. Då var svaret att det berodde på PostNords förändrade leveranstider och att utvärderingen skulle göras efter sommaren.

Under hösten har MileMedia och banorna pratat och beslutat att man fortsätter som nu under även det första halvåret av 2019. Därefter görs ny utvärdering.

Välkommen till ÅBY FORUM

Information från Åby hästägareförening

Välkommen till ÅBY FORUM
Tisdag 9 oktober klockan 18.00
Lokal: Goop-salen

Åby Travsällskap inbjuder till höstens Åby Forum, med aktuell information och möjlighet till diskussion, frågor och synpunkter. Som vanligt är alla medlemmar i våra basföreningar och travsällskapet välkomna att delta.

Några ämnen för kvällen:
Vad händer i restaurangfrågan?
Håller kalkyler och tidsplan för hotell och mässa?
Sporten: Läget när det gäller Balltorp, Höglanda, Åsa Trav
och det pågående projektet Åby gårdar.
Allmän diskussion kring temat: Hur utvecklar vi sporten på Åby framöver?
Hur kan vi stimulera till fler aktiva och hästägare vid vår bana?
Mötet inleds klockan 18 00 och beräknas vara avslutat senast 21.00.
Kaffe och bulle serveras från 17.30.
Anmäl gärna deltagande i förväg till kontoret, det underlättar vår planering (Charlotta Blixt 031/706 66 06, charlotta.blixt@aby.travsport.se).

Hjärtligt välkomna!

Skatteverket förlänger tillämpningsreglerna

Sedan ett år tillbaka är Skatteverket och Svensk Travsport (ST) oense i hur den så kallade Bastovadomen skall tolkas. Under tiden till Skatterättsnämnden meddelat besked gäller tillämpningsregler. Dessa är nu förlängda till den 31 december.

Här kan du läsa om Skatteverkets ställningstaganden: Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt

Här kan du läsa mer information från ST: Nya rutiner för dig som redovisar moms på ditt hästägande

ST råder fortsatt att hästägare skall ansöka om momsregistrering hos Skatteverket enligt nuvarande praxis och därefter meddela ST sitt momsregistreringsnummer. Information om hur du gör detta finns i länken till ST:s hemsida.

Momsseminarium fredagen 28 september

Fredagen den 28 september anordnar ST ett seminarium om moms på auktionsområdet utanför Solvalla! Efter seminariet erbjuds du personlig hjälp med just dina frågor.

Seminariet kommer inte att websändas.

Läs mer här: Hästägande och moms

Hästens Dag på Gävletravet!

Kom till Gävlretravet idag mellan klockan 11.00-14.00 och kolla in Hästens Dag!

ST anordnar seminarium om moms i samband med Kriterieauktionen

Den 30 september ska Skattenämnden meddela hur den så kallade Bastovadomen skall tolkas. Detta har medfört att varje travhästägare behöver ange ett antal uppgifter för att fortsatt få dra av momsen på sitt hästägande. Fredagen den 28 september från och med klockan 15.00 anordnas därför ett seminarium kring detta på Solvalla. Efter seminariet kommer experter från LRF Konsult och Svensk Travsport finnas på plats och ge personlig hjälp med just ditt hästägande. Passa på att få svar och råd från de främsta experterna i ämnet.

Läs mer här: Hästägande och moms

Så här mycket pengar erhåller varje bana i prismedel i år

Så här är de centrala prismedlen budgeterade bana för bana. Utöver det har ST en pott avsatt för att kunna skjuta till för delade lopp och Premiechansningen. Totalt kommer det år 2018 för första gången att utbetalas mer än en miljard kronor i prismedel. Observera att budgetarna sattes vid årets början så de kan ha justerats vid dags dato. Observera även att dessa medel är vad banorna får centralt ifrån. En del banor ämnar därtill att skjuta till egna prispengar och en del banor budgeterar för att inte betala ut allt i prismedel.

Läs så här: bana, hur många miljoner ersättning ST budgeterat för att utdela till den ("prismedel"), hur många miljoner banan förväntas få i ersättning för att betala ut gjorda insatser i insatslopp ("insatser") och hur många miljoner ST således budgeterat att betala ut totalt i prismedel under året till varje bana("totalt").

ST om nya TDS-regeln

Nu finns även informationen om tränarens skyldighet att ange behandlare på fakturan på travsport.se. Här kan du läsa mer om den officiella information ST publicerat: Bättre uppföljning av fakturor i TDS

Tränaren skyldig att ange behandlande veterinär på fakturan

Svensk Travsport (ST) har under våren gått ut med en anmodan till samtliga TDS-anslutna tränare att namnet på den veterinär/alternativbehandlare som utfört fakturerad behandling ska anges. Denna anmodan publicerades sedan även som en påminnelse till tränarna den 28 augusti 2018.

Precis som tidigare är det tränaren som ställer fakturan till hästägaren som är skyldig att ansvara för att uppgifterna är korrekta. TDS är endast en factoringtjänst tillhandahållen av ST och samtliga invändningar, krav på underlag etcetera ska även fortsatt riktas från hästägaren till tränaren. Idag kan inte underlag bifogas i TDS:en av tekniska skäl. Travhästägarna arbetar parallellt kring detta med att systemet skall utvecklas så att det inte bara blir möjligt, utan även en skyldighet i avtalet mellan tränaren och ST kring att över huvud taget få använda factoringsystemet. Den tekniska begränsningen i sig fråntar dock inte tränarens ansvar enligt TDS-avtalet att denne är skyldig att på begäran utge underlag för sina fakturerade poster.

Från och med den 1 augusti 2018 (dvs fakturorna som ställs en bit in i september 2018) ska alltså behandlande veterinär/alternativbehandlare vara angiven på fakturan. Om så inte är gjort skall fakturaposten bestridas. Detta görs genom att hästägaren kontaktar ST, informerar om att fakturan ej är upprättad i enlighet för de regler som finns för användandet av TDS, och bestrider fakturerad post tills dess att fakturan är korrekt upprättad.

Här nedan följer relevant information tillhörande ovanstående text.

Ur Avtal mellan Svensk Travsport och A-licensierade tränare (juridisk person) om förvärv av fordringar och skulder uppkomna i tränarverksamheten – Tränardebiteringssystemet (TDS)
"Tränaren äger endast överlåta fordringar hänförliga till träningskostnader och därmed sammanhörande kostnader för på träningslistan upptagen häst och aktuell tidsperiod samt fordringar hänförliga till loppkörning åt annan tränare (A eller B)." (p. 3)

"Tränaren ansvarar för att underlaget enligt p. 3 är riktigt samt att förändringar i detta omgående anmäls till Svensk Travsport. Efter inrapportering till Svensk Travsport äger endast Svensk Travsport rätt att utföra rättningar och korrigeringar." (p. 5)

"Det åligger tränaren att svara för alla skyldigheter mot hästägaren, oavsett att betalning skall ske till Svensk Travsport." (p. 10)

"Bestrider hästägaren hela eller del av faktura och tränaren ej medger bestridandet avgör tränaren om ärendet skall överlämnas till rättslig prövning. Överlämnas ärendet till rättslig prövning är tränaren skyldig att återförvärva fakturan och därmed inträda som part i rättegången. Svensk Travsport medger dock anstånd med betalning för fakturan samt tillkommande kostnader till dess ärendet slutligt avgjorts." (p. 17)

"Har tränaren och hästägaren skriftligen ingått det branschavtal, som överenskommits mellan TR och RST, i vilket anges att tvist ska lösas av ST:s skiljenämnd, gäller följande. Om någon av parterna påkallar förhandling i skiljenämnden, innan ST överlämnat ärendet till inkassoföretag, och om skiljenämnden beslutar att pröva ärendet vidtas ej inkassoåtgärder och inte heller överlämnas ärendet till domstolsprövning." (p. 18)

Ur anmodan som gick ut till samtliga TDS-användare under våren och påmindes om den 28 augusti, som kan du läsa här: Behandling av häst
"Vid alla behandlingar skall på begäran hästägaren tillsändas underlag för behandlingen."

Ur Tävlingsreglementets § 45
"Tränare ska föra löpande behandlingsjournal i den omfattning ST föreskriver på travsport.se. Tränare är skyldig att på begäran lämna ut behandlingsjournal till hästens ägare."

Att hästägaren alltid vet exakt vem det är som utfört en behandling på dennes häst är inte bara sprunget ur den så kallade "Fakturalagen", vilken föreskriver att en faktura alltid ska vara specificerad, utan är även viktig ur djurskyddssynpunkt. En hästägare måste alltid enkelt kunna få ut behandlande veterinärs journalutdrag både för att själv veta vad som gjorts med dennes häst, men även ur ett mer allvarligt perspektiv så som vid det fall komplikationer uppstår eller vid kontakter med försäkringsbolag. Denna nya regel innebär inte att tränarens skyldighet både att föra behandlingsjournal och skyldigheten att utge denna till hästägaren försvinner. Dock underlättar den nya regeln för hästägaren att faktiskt få ut behandlingsinformation om sin häst vid de fall tränaren bryter mot Tävlingsreglementet i detta avseende.

Travhästägarna emotser gärna att de hästägare som upplever att detta inte fungerar vare sig på fakturorna och ej heller omedelbart rättas vid anmodan att kontakta oss.

Provinskampen - Norrträffen 2018

Stort grattis, Oscar Berglund, Magnus A Djuse och Quality Tilly till segern i Provinskampen - Norrträffen 2018! Det blev därmed Jämtlands Travhästägareförening (Östersund) som tog hem segern i årets Provinskamp. Stort grattis och stort tack till alla 12 föreningar som tog fram varsin representant.
Foton: Matilda Persson

Åk till Kriteriet på Solvalla med Ådalens Hästägareförening!

Ådalens Hästägareförening (Dannero) anordnar bussresa till Kriteriet på Solvalla.

OBS: FULLBOKAD (2018-08-24)

Momshantering delägda hästar

Skatteverket har uppmärksammat ST på situationer där en häst har flera registrerade delägare och nån är momsredovisningsskyldig och någon annan inte.

Vi har pratat med ST:s styrelseledamot Mats Norberg som förklarar att det bara är hästägare som är momsregistrerade som ska erhålla moms på prispengar. Om företrädaren har angivit momsregistreringsnummer så utgår det moms på prispengarna och det är här som Skatteverket påtalat att det måste finnas en möjlighet för företrädaren att kunna rätta till detta om det finns delägare som inte är momsregistrerade. Detta sker nu genom att delägareblanketten nedan fylls i.

I praktiken innebär detta:
För delägare i ett bolag där bolaget är hästens enda juridiska ägare blir det ingen skillnad. Bolaget ska, liksom tidigare, registrera sitt momsredovisningsnummer till ST. Hur många delägare bolaget i sin tur har och huruvida det är momsredovisningsskyldiga själva spelar ingen roll ur detta perspektiv.

Förändringen gäller de som äger en häst ihop i ST:s register. En av delägarna måste alltid vara företrädare, är den momsredovisningsskyldig och har angett sitt momsredovisningsnummer till ST så utgår moms på prispengarna. Är då exempelvis tre av fyra registrerade delägare momsredovisningsskyldiga så ska bara tre fjärdedelar av momsen betalas ut. För att detta ska bli rätt på avräkningen så måste ni fylla i nedanstående blankett och skicka in till ST.

Här har ni blanketten att fylla i för att rätta till detta retroaktivt: Korrigering av moms

Här har ni senaste notisen från ST om detta: Deklarera moms på prispengar om inte alla delägare är momsregistrerade

Här kan ni läsa mer om de förändringar som skett till följd av Bastovadomen: Viktig info från Travhästägarna

Hästens Dag på Gävletravet!

Söndagen den 23 september klockan 11.00-14.00 är det Hästens Dag på Gävletravet! Vi har inte helt klart med deltagarna ännu men hoppas att vi kommer att kunna ha:
Provlopp för varmblod
Baby Race för 2-åriga kallblod
Speed Race 640a för varmblod
Amerikanska miniponnies
Islandshästar i uppvisning och i autostart lopp
Friserhästar
Westernhästar
Tornehästar
Galopphästar
Dressyrhästar

Läs mer här: Hästens Dag på Gävletravet

Referensgrupp om utrustningsinfo

ST har tillsatt en referensgrupp för att hitta en lösning så att spelarna känner sig informerade om hästarnas utrustning utan att det strider mot hästägarens rätt att tränaren ska kunna korrigera utrustningen utifrån hästens bästa. Travhästägarna kommer att ingå i denna grupp genom representanterna Mikael Melefors, ordförande, och Linn Andersson, administratör. Länk till ST:s information om detta: Svensk Travsport inleder arbete kring utrustningsinfo

Travhästägarnas inställning till vagninfo

Många spelare har under ett antal år önskat ett system för att tränarna ska ange bland annat vilken vagn hästen ska tävla i. Sedan mer än tio år tillbaka finns redan regeln att det ska anmälas huruvida hästen ska tävla med skor eller ej.

Från Travhästägarnas sida är vi för allt som främjar spelandet på trav. Spelöverskottet står för merparten av intäkterna vi har att tävla om och spel och hästägande står på intet sett emot varandra: tvärtom. Spelarna behöver hästägarna för att ha några spelobjekt och hästägarna behöver spelarna för att ha externa prismedel att tävla om.

Dock står i vissa fall hästägarnas intressen att varje tränare ska äga rätt att justera utrustningen för varje häst i viss strid med spelarnas intressen att veta utrustningsinfo en tid i förväg. Här behöver vi hitta dels en lämplig mellanväg, dels regler för hur en tränare i undantagsfall ska kunna förändra angiven utrustning samt ett regelverk som säkerställer att detta faktiskt fungerar i praktiken på ett bra sätt.

Inför år 2019 kommer en ny spellagstiftning vilket innebär att denna fråga är ST:s och inget spelbolags. Vi har därför bestämt ett möte med Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg under augusti månad där vi ska sätta oss ner och ta tag i denna fråga på allvar med förhoppning om att ett för alla parter fungerande regelverk sjösätts under år 2019.

Senaste nytt i momsfrågan

Vi har idag varit i kontakt med ST:s styrelseledamot Mats Norberg som berättar att det det inte finns något nytt att rapportera utan det är fortfarande den 30 september som är utsatt datum för besked.

Vi har de senaste månaderna kontaktats av många hästägare som undrar om vad som krävs för att få momsregistrera sitt hästägande. Skatteverket tog redan år 2009 ett ställningstagande kring detta och det ska ännu gälla. Här kan du läsa det: Skatteverket rättslig vägledning

Uppaterad lista

Här är den uppdaterade listan över kommunerna som erbjuder fritt grovfoder.

Lista över kommunerna som erbjuder grovfoder

Örebro kommun erbjuder lantbrukare fritt grovfoder

Örebro kommun följer efter Västerås och upplåter ytor där lantbrukarna fritt kan ta hö! Läs mer på Örebro kommuns hemsida på länken nedan.

Fortsätt gärna att lämna tips på fler kommuner som gör detsamma till linn.andersson@travhastagare.se.

Sommarhälsning från styrelsen

I november 2017 valdes en ny styrelse i Travhästägarna. Här sammanfattar vi lite av vad vi gjort sen dess.

Trevlig sommar!

Sjöbo kommun skänker grovfoder!

Sjöbo kommun inspireras av Västerås och skänker grovfoder till behövande djurägare! Klicka på länken för att ta del av deras information: Sjöbo kommun skänker grovfoder

Fortsätt gärna tipsa oss allt eftersom ni upptäcker liknande!

Mail: linn.andersson@travhastagare.se

Kommun erbjuder fritt grovfoder till krisande djurägare!

På grund av den varma och torra väderleken löper alla djurägare, och definitivt vi travhästägare, risk att stå utan hö under det kommande året. Västerås stad erbjuder sina kommuninvånare hjälp. De skriver följande på sin Facebooksida:
"Västerås stad hjälper djuren i torkan!
Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder.
Det handlar i dagsläget om fem-sex ytor på sammanlagt cirka tio hektar. För att gräset ska räcka till så många som möjligt får man bara paxa en yta.
Kravet är att bönderna klipper utan ersättning. De får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset.
Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren.
När balarna är plastade ska de tas bort omgående.
Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt. Därför måste park- och naturenheten kontaktas först.
Det här är ytor som vi normalt inte slår på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset.

Den som är intresserad av en yta hör av sig till oss på 021-39 00 00. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via Facebook."

Får du reda på någon mer kommun som gör något liknande så tveka inte att meddela oss så hjälper vi till att sprida det på vår hemsida!

Maila: linn.andersson@travhastagare.se

Sommarinfo från Åbys hästägareförening

Åbys hästägareförening skriver månadsmail till sina medlemmar. Klicka på länken så kan ni läsa juni månads brev.

Häng med Gävle Travhästägarförening till Wenngarn!

För allt innehåll nedan svarar Gävle Travhästägarförening

Häng med oss på en annorlunda resa den 13/8!
Då arrangerar vi en gemensam resa med buss till Wenngarn's Slott där auktionen av 1-åringar går av stapeln. Vi kommer att ha ett eget tält på plats där vi ser auktionen via intern TV och där vi även intager middag. Förhoppningsvis kommer vi att få besök av flera tränare som besöker auktionen.
Priset för hela kalaset är 500:-/medlem.
Om Du vill deltaga v.v. bekräfta detta till mig så snart som möjligt dock senast den 29/7.

Gävle Travhästägarförening
Gm Lasse Karlsson
Mail: lars893@gmail.com

Information angående sent levererade travprogram

Många hästägare har kontaktat oss om problem med postgången vilket innebär att banprogrammen ofta kommer dagen efter tävlingarna. Vi kontaktade därför ST vilken vidarebefordrade frågan till Mile Media, vilka är de som hanterar banprogrammen. Petri Johansson bekräftar att det är Mile Media som producerar nästan samtliga banprogram i Sverige (Endast Dannero och Solänget producerar programmen i egen regi). Även Mile Media har tyvärr kontakt med besvikna kunder så gott som vecka då de inte får programmen vid den tidpunkten som de vant sig med.
Mile Media har inte ändrat på några rutiner själva utan programmen går fortfarande i tryck 5-6 timmar efter startlistorna publicerats av ST.

Förseningarna beror helt och hållet på Postnord som efter regeringsbeslut ändrat sina villkor vid årsskiftet 2017/2018.
Dels en tråkig och saftig portohöjning men även med nya regler för A-post: istället för att dela ut breven nästa dag så har Postnord numera två dagar på sig att leverera breven. Mile Media uppfattar det som att detta fungerade okej under årets första kvartal, men samtidigt hade inte samtliga banor dragit igång sina säsonger varför problemen kanske heller inte uppenbarade sig lika tydligt heller.

1 april 2018 drog Postnord även in flygleveranserna till flera håll i landet och speciellt norrut vilket var startdatum till det som gror nu. Värst drabbade är de med postnummer 820 00 och uppåt (Bollnäs och uppåt). Mile Media har en dialog med Postnord men ser ännu ingen ljusning på problemet utan upplever att PostNord mest fokuserar på besparingar. I t ex Danmark har det tydligen gått så långt som att de endast levererar post till sina kunder endast en gång per vecka om du bor utanför städerna!

Mile Media har bestämt sig för att utvärdera leveranserna efter sommaren och sedan diskutera med ST och travbanorna hur de går vidare.

Under Travhästägarnas styrelsemöte igår diskuterade vi saken och beslöt att avvakta utvärderingen. Under tiden har vi kontaktat samtliga lokala hästägareföreningar och bett dem berätta om hur situationen ser ut på respektive bana och hur den hanteras tills vidare. Vi uppmuntrar därför samtliga medlemmar i Travhästägarna anslutna föreningar att kontakta sin lokala förening, både för att hjälpa den att förstå vidden av problemet men även såklart om var och en har någon idé på hur vi bör hantera det både på kort och lång sikt. Allt för att vi ska ha så många bra och goda argument och verklighetsbeskrivningar med oss till hösten att lämna till ST vid deras utvärdering. Under tiden står vi i kontakt med respektive förening och försöker bistå till hjälp.

Krönika av Linn Andersson

Nu har det gått nästan tre månader sedan jag klev in i Travhästägarna. Att "börja med ett blankt papper" är en klyscha men så var det verkligen. Jag hade mest följt organisationen genom media och hade mest uppfattat att den imploderat. Dess ställning inne i Hästsportens Hus var jag milt sagt oinsatt i och vad jag förväntades göra var än mer oskrivet. Förväntan på att jag skulle jobba med internkommunikation var dock uttalad. Vad jag i övrigt skulle fylla mina 24 timmar i veckan med var högst oklart.

Jag kastades rakt in i ett styrelsemöte där både ST's sportchef och en av ST's styrelseledamöter deltog. Temat för samtalet var äskande av pengar inför år 2019 och redan där och då, den 10 april, kom jag alltså att sitta med i förhandlingarna inför nästa år. Det fortsatte sen med att Travhästägarna skulle ha sitt årsmöte och mitt i alltihop kom nya personuppgiftslagen. Nånstans där emellan skulle även plötsligt momsen på prispengar redovisas och alla landets momsregistrerade hästägare var tvungna att fylla i en blankett. Om detta bad ST mig om hjälp och för en person som, förvisso läst juridik ett antal år på universitetet, men enbart lyckats åstadkomma ungefär 4 poäng i just skatterätt- vilka jag grät mig igenom- så var detta allt annat än ett drömuppdrag. Men men, allt är inte kul här i livet och just detta var en sådan sak. Idag kan jag i vart fall glädja mig åt att vi nästan är hemma då det just nu inte saknas alltför många registreringar i varje fall. ST och ATG håller på att skiljas också och det påverkar onekligen många arbetssätt i Hästsportens Hus så för en helt nyanställd är det inte bara att försöka förstå hur allt funkar idag utan även försöka förstå hur det kommer att bli och försöka göra vettiga inputs i det arbetet.

Årsmötet. Ja ni. Hur organiserar man en paraplyorganisations årsmöte från scratch om en aldrig gjort det förr? Genom att prata med folk. Att få årsmötet i knät direkt var tveklöst det bästa som kunde hända för därigenom kom jag att komma i kontakt med varenda en av landets 23 ordföringar i de anslutna föreningarna. Oerhört viktigt att snabbt åstadkomma om en ska jobba med just internkommunikation så grymt bra att det inträffade direkt. Även om jag efter bokstavligt talat dygnet runt-jobb den sista veckan var så slut där framåt 18.30 på torsdagskvällen före Elitloppet att jag inte ens orkade stå upp i rulltrappan ner från Solvallas konferens utan satte mig ner i den. Tur att Elitloppet kom direkt efteråt så jag fick ta tre dagar ledigt och bara gå på trav i goda vänners lag.

Efter Elitloppet hade jag tänkt kompa ut en del för under maj jobbade jag långt mer än 60%. Men det var ju nu så otroligt många spännande saker var igångsatta så nu går det ju inte att vara ledig! På styrelsemötet i april fastslogs alltså riktlinjerna för år 2019 års verksamhetsplan och detta är nu hög tid att ta tag i på riktigt. Vid sidan av det har vi flera olika saker igång som åsyftar att förbättra villkoren för att äga häst och i en så stor organisation som Svensk Travsport räcker det sällan med att två personer tar i hand för att det ska bli verklighet dagen efter. Därför är det viktigt att följa upp precis allt för tappar något fart så snackar vi år innan det äntligen blir av.

Jag tror att Travhästägarnas viktigaste uppgift är att klara av att låta kärleken till hästar och trav stå i fokus men att våga se verkligheten i vitögat. Vi som på olika sätt engagerar oss i hästägareföreningar gör det för vi brinner för travsport och både lägger en stor andel av vår disponibla inkomst och en stor del av vår fritid på hästägandet. Men sanningen är att vi blivit långt många färre de senaste årtiondena. Jag tror vi måste klara av att både framhålla varför vi lägger så mycket tid och pengar på travhästar samtidigt som vi törs prata om varför människor slutar göra det. Det finns inte ett svar på varför antalet hästägare minskar. Men tycker man att det är ett problem att vi blir färre måste vi våga och orka lyssna på var och ett av dem alla och ta med oss i det fortsatta arbetet.

Travhästägarna är en BAS-organisation inom ST vilket innebär att vi förhandlar direkt med ST. Det är vår uppgift att se till att hästägarnas villkor beaktas inom svensk travsport och i det ingår att beakta alla typer av hästägares bästa. För de allra flesta människor är hästägandet en kalkylerad ekonomisk förlust. Någonstans går dock gränsen för hur dyrt det kan bli för de flesta. Ingenting är kul jämt och travhästägande är sannolikt fritidssysselsättningen med mest motgångar av alla. Dock är känslan vid framgång så långt mycket större än det mesta annat kan få en att känna så det uppväger det mesta. Men nånstans går allas gräns för när motgångarna blir så många att man istället mest känner hopplöshet.

Alla som hanterat en privatekonomi vet att det finns två nycklar till mer pengar i plånboken: högre intäkter och/eller färre utgifter. Med kostnader på 3-4 miljarder årligen och intäkter på 1 är det en utopi att ens nå upp i regeringens problembeskrivning om att "hästägarna inte ens har kostnadstäckning till hälften" inför 1974 års lag genom att tro att enbart högre intäkter löser många problem. Samtidigt är det ofta en väsentlig skillnad i uppfattningen av problembeskrivningen mellan hästägarna med uttalad elitsatsning och de med hästägandet som en bisyssla. Travhästägarna har inför nästa år tagit tydligt sikte på att sänka kostnaderna. Primärt är det de ca 21 miljoner kronorna som hästägarna årligen lägger på boxhyror som behöver bort. Det skulle gynna alla. Som en del i att blidka Skatteverket i att hästägandet fortsatt skall få vara momspliktigt kan även en högre startpeng vara gynnsam. Det skulle bli en intäkt vilken även får direkt synergieffekt att den även går till tränarna och kuskarna. Men mest av allt skulle det kanske kunna betyda oerhört mycket för att bromsa lite av det fria fallet av b-tränare.

Vid sidan av det måste vi jobba stenhårt med mjuka världen. Allt ifrån att fler hästägare känner sig välkomna på banan när deras häst startar till att det blir färre hinder för att äga häst till att sporten har regler och arbetssätt så att fler människor uppfattar travsporten som en ärlig och schysst bransch. Hästägarekort utfärdade av en bana ska alltid gälla på alla banor med få undantag, licensavgifter borde gå att få periodiserade istället för att komma som en klumpsumma varje år och det måste finnas ett regelverk och ett rättssystem som tillvaratar hästägarnas intressen i allt från rättigheter i reglementet till att människor som erbjuder andelshästar i ett kommersiellt syfte skall omfattas av någon sorts certifiering vilket tydliggör de olika rollerna och hjälper andelsägarna att förstå både deras skyldigheter och rättigheter. ST's factoringsystem TDS ska sjävklart inte bara kunna innefatta fakturaunderlag utan det ska vara en skyldighet att bifoga underlag på merkostnader för att ens få använda det.

Vi jobbar vidare i det stora och lilla. För vi älskar hästar och trav så vi vill ha en stark och frisk travsport. Men nu tar jag midsommar vilket innebär att jag ska morgonfodra min häst och smörja hans torra karleder. Drömmen om V75 i all ära. Till syven och sist är det vardagen med honom som är min drivkraft vid varje förhandlingssituation med ST, varje telefonsamtal från en medlem klockan 22 på kvällarna och vid varje dokument, eller i detta fall: en krönika, jag passar på att författa medan hästen äter sin frukost. Det är faktiskt ganska läckert att jobba enbart med människor som inte har som jobb att kontakta mig utan behöver göra det på fritiden. Det innebär ju även att jag med gott samvete kan göra mig oanträffbar på jobbet klockan 9 en torsdagsmorgon av anledningen "jag har en häst att köra." Det finns som sagt inget motsatsförhållande i att jag kan älska den, mestadels motgångsfyllda, vardagen med en stor, sen och hungrig Love You:are och att orka driva frågorna som gör att alltför många slutar att vara hästägare. Och apropå Love You:are. Mellan Coldis uppätande av sitt eget tungband och ovilja att röra sig snabbare än 1.20 så fick jag för mig att köpa en till Love You:are. För charmig är han ju...

Hoppas ni alla får en riktigt bra midsommar! Jag är åter på jobbet på tisdag den 26 juni igen!
Linn

Mail: linn.andersson@travhastagare.se

På dessa banor startar det flest hemmahästar

Transportkostnader är en stor merkostnad för Sveriges hästägare. För den enskilda hästägaren kan det skilja tusentals kronor i mindre kostnader för en enda start om den sker på hemmabanan istället för att resa till en annan bana. Vi har därför tittat närmare på hur många hemmahästar som startar på respektive bana.

Viktig info till alla hästägare i momsfrågan!

Efter Bastovadomen måste alla momsregistrerade hästägare registrera sig hos ST. Skatteverket vidhåller ännu att travsporten inte uppfyller reglerna för att vara momspliktig verksamhet. Detta har ju ST, som bekant, bestridit och begärt att Skattenämnden ska avgöra. ST gjorde en ansökan om att Skattenämnden skulle lämna ett förhandsbesked. Efter skriftväxling fastslog Skattenämnden att "mer utredning krävdes" varför ST lämnade in en ny ansökan. Denna skriftväxlas just nu men ST har ännu inte fått något besked av Skattenämnden om när ärendet ska tas upp varför vi bör utgå ifrån att det dröjer till efter sommaren.

Under tiden har då Skatteverket beslutat om "tillfällig tillämpningsinformation" i väntan på dom i ärendet. Vilket innebär att alla hästägare ska momsregga sig, moms på prispengar utgår osv och att hästägarna då fortfarande får lyfta momsen. Först gällde denna "tillämpningsinformation" tom 30/4 men detta har förlängts till 30/9. ST's förhoppning är att tillämpningsinfon kommer förlängas ända tills det faktiskt finns en dom. Kring detta finns dock inget löfte.

Under tiden måste ST redovisa moms på avräkningarna (TDS) varför samtliga momsregistrerade hästägare måste registrera sig hos ST. Det gör du genom att fylla i denna länk

För mer info och vem på ST du ska kontakta om du har några frågor klickar du här

Sommarinfo från Umåkers Hästägareförening

Sommarinfo från Umåkers Hästägareförening! Läs mer på länken nedan!

Information från Örebrotravets Hästägareförening

Här finner du information från Örebros hästägareförening om den försommarresa föreningen anordnar. Hur du blir medlem och/eller hur du anmäler finner du i länken. För allt innehåll svarar Örebros hästägareförening.
RESINFO

Sammanfattning från ST:s fullmäktige

Onsdagen 25 april avhandlades ST:s fullmäktige på Solvalla. Det kom till några omröstningar för vilka vi nedan redogör för Travhästägarnas röster. Det kommer ju även att publiceras ett fullständigt mötesprotokoll där betydligt mer framgår. Här avser vi att redogöra för de delar som inte antas framgå av protokollet och som vi anser av vikt för Travhästägarnas medlemmar.

Travhästägarna hade 50 röster (5 personer) och efter styrelsebeslut 2018-04-10 svarade ordförande, Mikael Melefors, för samtliga. Närvarande var även undertecknad, Linn Andersson (utan rösträtt).

Valberedningen föreslog att styrelsearvoden skulle höjas.
Motförslag att ingen höjning skulle göras, men att arvodena skulle ändras från fasta till indexreglerade, yrkades.
Kommentar Micke: ”Det var främst valberedningens sista argument, att det var rätt att även styrelsen fick ta del av Pokalåret, som gjorde att jag var emot förslaget. Dessutom är det svårt att veta hur ST:s styrelses uppgift verkligen kommer se ut kommande år. Dock styrker vi att arvodena följer index så att de ökas i samma takt som inflationen varje år. Jag röstade således på motförslaget.”

Beslut: motförslaget vann efter votering.

Motion från Stockholm Travsällskap om nyckeltal
Beslut: motionen röstades ner utan votering.

Motion från Stockholm Travsällskap om att BAS ej ska ha rösträtt i fullmäktige
Styrelsen biföll att-sats 3 (att en total översyn av stadgarna ska göras), men yrkade på avslag på att-sats 1 och 2 med motiveringen att ska man göra en total översyn av stadgarna ska den inte föregås genom att redan på förväg börja göra ändringar. Styrelsen anförde även att denna översyn skulle resultera i ett förslag först när den nya spellagstiftningen införts för att harmonisera med den. Motionären yrkade på att översynen skulle ske omedelbart.

Efter debatt ställde ordföranden propositionsordningen att mötet först skulle besluta om en allmän stadgeöversyn (motionens att-sats 3).
Beslut: mötet biföll motionens tredje att-sats.
Ordförande frågade mötet om översynen skulle ske omgående (motionärens förslag) eller först när den nya spellagstiftningen är på plats (styrelsens förslag).
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Notering: därmed hade motionens att-sats 1 röstats ner och att-sats 3 vunnit delvis stöd. Översyn skall göras men, som styrelsen föreslog, först tidigast 2019.
Ordförande frågade mötet om BAS’ röster skulle begränsas till max 20 % av de totala rösterna i fullmäktige (motionens att-sats 2).

Kommentar Micke: ”Jag röstade avslag då jag tycker det är helt upp till banorna att säkerställa att de kan köra många lopp. Jag är starkt emot detta ”vi och dom-tänk”. Vi är alla medlemmar av ST och jag vill inte ha denna polarisering att de aktiva står på ena sidan och travbanorna på den andra. Jag biföll således att en allmän översyn av stadgarna ska göras, men först när den nya spellagstiftningen är på plats (alltså styrelsens förslag) men är emot att BAS ska kunna begränsas till max 20 % rösträtt."

Att-sats 2 gick till votering. Då det rör en stadgeändring krävdes minst 75 % av rösterna.
Beslut: 1310 röster, varav 840 biföll motionen och 470 röstade avslag för densamma. Det innebar att motionen endast fick ca 64 % stöd och ej nådde upp till den kvalificerade majoritet som krävdes för en stadgeändring. BAS' rösträtt begränsas således inte.

Motion från Stockholm Travsällskap om att sänka valberedningens mandatperiod från 4 år till 2 år.
Styrelsen föreslog att avslå motionen.
Kommentar Micke: ”Jag tycker motionen var rimlig och röstade därför bifall för den. Ingen begränsning i att kunna välja om sittande valberedning finns utan gör de ett bra jobb kan de väljas ånyo varför jag inte ser några bra argument till en så lång mandatperiod som 4 år.”

Beslut: Vid omröstning biföll ingen styrelsens förslag varför motionen vann. Valberedningens mandatperiod sänks således till 2 år.

Notering: då detta kräver stadgeändring måste beslutet fattas på två fullmäktige efter varandra. Ingen info gavs på mötet huruvida fullmäktige kallas till ett extra fullmäktige eller huruvida beslutet skall fattas på nästa års fullmäktige.


Vid pennan
Linn Andersson

Sammanfattning från ST:s fullmäktige

Här finner ni hur Travhästägarna röstade under ST:s fullmäktige den 25 april.
Onsdagen 25 april avhandlades ST:s fullmäktige på Solvalla. Det kom till några omröstningar för vilka vi nedan redogör för Travhästägarnas röster. Det kommer ju även att publiceras ett fullständigt mötesprotokoll där betydligt mer framgår. Här avser vi att redogöra för de delar som inte antas framgå av protokollet och som vi anser av vikt för Travhästägarnas medlemmar.

Travhästägarna hade 50 röster (5 personer) och efter styrelsebeslut 2018-04-10 svarade ordförande, Mikael Melefors, för samtliga. Närvarande var även undertecknad, Linn Andersson (utan rösträtt).

Valberedningen föreslog att styrelsearvoden skulle höjas.
Motförslag att ingen höjning skulle göras, men att arvodena skulle ändras från fasta till indexreglerade, yrkades.
Kommentar Micke: ”Det var främst valberedningens sista argument, att det var rätt att även styrelsen fick ta del av Pokalåret, som gjorde att jag var emot förslaget. Dessutom är det svårt att veta hur ST:s styrelses uppgift verkligen kommer se ut kommande år. Dock styrker vi att arvodena följer index så att de ökas i samma takt som inflationen varje år. Jag röstade således på motförslaget.”

Beslut: motförslaget vann efter votering.

Motion från Stockholm Travsällskap om nyckeltal
Beslut: motionen röstades ner utan votering.

Motion från Stockholm Travsällskap om att BAS ej ska ha rösträtt i fullmäktige
Styrelsen biföll att-sats 3 (att en total översyn av stadgarna ska göras), men yrkade på avslag på att-sats 1 och 2 med motiveringen att ska man göra en total översyn av stadgarna ska den inte föregås genom att redan på förväg börja göra ändringar. Styrelsen anförde även att denna översyn skulle resultera i ett förslag först när den nya spellagstiftningen införts för att harmonisera med den. Motionären yrkade på att översynen skulle ske omedelbart.

Efter debatt ställde ordföranden propositionsordningen att mötet först skulle besluta om en allmän stadgeöversyn (motionens att-sats 3).
Beslut: mötet biföll motionens tredje att-sats.
Ordförande frågade mötet om översynen skulle ske omgående (motionärens förslag) eller först när den nya spellagstiftningen är på plats (styrelsens förslag).
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Notering: därmed hade motionens att-sats 1 röstats ner och att-sats 3 vunnit delvis stöd. Översyn skall göras men, som styrelsen föreslog, först tidigast 2019.
Ordförande frågade mötet om BAS’ röster skulle begränsas till max 20 % av de totala rösterna i fullmäktige (motionens att-sats 2).

Kommentar Micke: ”Jag röstade avslag då jag tycker det är helt upp till banorna att säkerställa att de kan köra många lopp. Jag är starkt emot detta ”vi och dom-tänk”. Vi är alla medlemmar av ST och jag vill inte ha denna polarisering att de aktiva står på ena sidan och travbanorna på den andra. Jag biföll således att en allmän översyn av stadgarna ska göras, men först när den nya spellagstiftningen är på plats (alltså styrelsens förslag) men är emot att BAS ska kunna begränsas till max 20 % rösträtt."

Att-sats 2 gick till votering. Då det rör en stadgeändring krävdes minst 75 % av rösterna.
Beslut: 1310 röster, varav 840 biföll motionen och 470 röstade avslag för densamma. Det innebar att motionen endast fick ca 64 % stöd och ej nådde upp till den kvalificerade majoritet som krävdes för en stadgeändring. BAS' rösträtt begränsas således inte.

Motion från Stockholm Travsällskap om att sänka valberedningens mandatperiod från 4 år till 2 år.
Styrelsen föreslog att avslå motionen.
Kommentar Micke: ”Jag tycker motionen var rimlig och röstade därför bifall för den. Ingen begränsning i att kunna välja om sittande valberedning finns utan gör de ett bra jobb kan de väljas ånyo varför jag inte ser några bra argument till en så lång mandatperiod som 4 år.”

Beslut: Vid omröstning biföll ingen styrelsens förslag varför motionen vann. Valberedningens mandatperiod sänks således till 2 år.

Notering: då detta kräver stadgeändring måste beslutet fattas på två fullmäktige efter varandra. Ingen info gavs på mötet huruvida fullmäktige kallas till ett extra fullmäktige eller huruvida beslutet skall fattas på nästa års fullmäktige.


Vid pennan
Linn Andersson

Information från Åbys Hästägareförening

Åbys Hästägareförening hade igår, tisdagen 17 april, årsmöte och vill därav informera om följande.
För nedanstående text svarar Åbys Hästägareförening.

Tisdagen den 17/4 hade Åby Travhästägareförening årsmöte.

Mötet inleddes med att styrelsen redogjorde för sitt strategi- och aktivitetsprogram för 2018-2020.
Nedan nämns några punkter;
• Hästägaren i centrum
o Att bidra med att utveckla kulturen i mottagandet av hästägaren.
o Att lyfta fram hästägaren.

• Prispengar
o Att lägsta första priset på Åby skall vara minst 45.000:- 2020
o Att lägsta pris i lopp på Åby inte får understiga 6.000:-
o Att utbetalda prismedel på inte får understiga de medel som erhålls från ATG och hästägare.
o Att snålskalor på inte återinförs.

• Kostnader
o Att verka för att ”våra tränare” finns med på Horserunner.
o Att boxhyror fortsatt är fria för hemmatränade hästare.
o Att det finns tydliga bransch- och ramavtal.

• Åbys utveckling
o Att föreningen har en fast plats i sportkommittén för att bevaka propositioner, prispengar och kostnader.
o Att samverka med Åby för att få professionella tränare välja komma till Åby.

Därefter berättade Åbys sportchef Jon Walter Pedersen som berättade om var som var på gång rent sportsligt på Åby kommande år. Här fanns dessutom en hel del utrymme för diskussion och frågor.
Jon pratade bland annat om läget inför Olympiatravet, förändringen av Åby Stora Pris samt vilken fördel sporten kan ta av hotellet och mässan. En hel del datum för mässor är redan nu bokade där många är onsdag-torsdag. Här finns gyllene möjligheter att få mässbesökare besöka travet på onsdagkvällen!

Därefter påbörjades årsmöteshandlingarna. Årsmötet gick i en positiv anda med god framtidstro och optimism.
Till ny ordförande valdes Lars-Olov Pettersson
Tidigare ordförande Berth Ottosson samt tidigare styrelseledamot Peter Kling avtackades efter många års styrelsearbete.
Information från Örebrotravets Hästägareförening

Med anledning av Örebro Travsällskaps utredning kring en eventuell flytt av Örebrotravet vill Hästägarförening ge följande information.
För nedanstående text svarar Örebrotravets Hästägareförening.

Örebro 2018-04-18

Till hästägareföreningens medlemmar!
Styrelsen vill med detta brev informera om framtidsplanerna för Örebrotravet, Kvinnersta-projektet eller att stanna kvar i Marieberg. Informationen gavs vid ett infomöte för Travsällskapets medlemmar 18/4, medlemmarna i Travsällskapet ska ta beslut vid årsmötet 24/4.
Här är i kortform den information medlemmarna fick ta del av:
”Banan och i princip samtliga byggnader behöver rustas/byggas om/ moderniseras/anpassas till modernt trav (båda vad avser publik, personal/funktionärer och aktiva)
Det finns inga pengar till att göra detta. Den enda tillgången som finns är marken som travanläggningen står på.

Skiss över hur Kvinnersta kan komma se ut:Kostnadsberäkning Kvinnersta
” Två olika konsulter
• Han som ritat tävlingsanläggningen 265 Mkr
• Örebroporten < 265 Mkr”
Begärt pris på marken i Marieberg är 300 milj.kr och det finns två intressenter.
Värdet på befintlig mark i Marieberg:
Sommaren 2017 gjordes en extern värdering av certifierad värderingsman
• Värdet på marken i befintligt skick och med gällande förutsättningar < 100 Mkr
• Ändra den översiktsplan som skall beslutas våren 2018 (som ska gälla i 25 år). Om travbanan flyttar så ska marken användas till bostäder och verksamhet.
• Ansök om planbesked (gjordes vecka 7 2018). Löfte från kommunen att vi skall få besked innan årsmötet den 24 april.
• Underhandskontakt med kommunen om att detaljplanen skall tillåta exploateringsgrad på 0,6 och att den skall vara klar senast 2021.
Träningsanläggning i Kvinnersta
Örebroporten beslutat att satsa på Kvinnerstaskolan vilket för vår del innebär
• Planerat iordningställande av träningsanläggningen samt att skapande av 115 permanentstall med tillhörande hagar som skall kunna vara klara under 2019
• Möjlighet till ytterligare 370 permanentstall och hagar som kan byggas i den takt intresset för att hyra finns.
• Arrenderar mark av kommunen på 50 år runt skolan för att säkerställa träningsmöjligheterna
• Anlita Svante Båth som tillsammans med Fredrik Söderberg utformar träningsanläggningen
• Planerar lokaler för övrig hästverksamhet (typ veterinär, hovslagare, hästshop, ridhus etc)
• Grundförutsättning är att boxhyra ej ska överstiga 2000:-/månad, i detta ingår el, vatten.
Information om hur mycket befintlig anläggning i Marieberg skulle kosta i upprustning gavs också, kalkylerat med bortemot 100 milj. Det är främst läktarbyggnaden och stallbyggnader som behöver upprustning, stambyte och omläggning av tävlingsovalen med mera.
Det var workshops där samtliga medlemmar fick ge sina synpunkter och ställa frågor i olika stationer, bland annat kom detta fram:
Frågor och svar samt synpunkter som uppkom i samband med informationsmöte på Örebrotravet 11 april 2018:
Är det tänkbart att Örebroporten skulle kunna satsa här i Marieberg istället för Kvinnersta?
-Nej, Örebroporten har fått kommunens uppdrag att utveckla Kvinnerstaområdet. Tillsammans med skolan och travbanan ser man stora möjligheter att göra något tillsammans vid Kvinnerstaområdet. Örebroporten har inget uppdrag som gäller travbanan där den är idag.

Hur är markförhållandena på Kvinnersta?
-De preliminära bedömingarna utifrån dels markkartor och dels besök på platsen gör gällande att det inte finns några stora problem att bygga en bana på marken. Det finns ett område som är av sämre beskaffenhet men vi tror att vi ska kunna bygga banan så att det blir av mindre betydelse. Allt tyder på att marken vid Kvinnersta är bättre än marken egentligen är i Marieberg. Den slutliga markutredningen (med bl a borrning) pågår och ska vara klar inom kort.

Tänker man sig amatörstallar på Kvinnersta?
-Det finns absolut med i planen att amatörer ska kunna åka in till den nya anläggningen för träning antingen på tävlingsbanan eller på Kvinnerstaområdet med träningsslingor och rakbana. Ett alternativ kan vara att man selar på vid tävlingsbanan och sedan kör upp till Kvinnersta. Andra alternativ kan också komma i fråga.

Kommer det finnas ridsport och/eller annan hästsport på Kvinnersta?
-Det torde vara bra för travet om det blir ett hästcentrum med andra hästsporter också. Det finns med i tankarna men inga beslut är tagna exakt hur det skulle kunna se ut. Här måste man samordna med andra intressenter.

Hur blir det med ponnytrav och Travskola?
-I den kalkyl som tagits fram finns det med ett nytt travskolestall och såväl travskolan som ponnysporten är en viktig del av Örebrotravets framtid och de vill vi utveckla ännu mer i framtiden.

Har ni planerat för s k hästhotell?
-Det finns planer och idéer när det gäller hästhotell. Här bör dock utredas vidare att det finns tillräcklig efterfrågan men det är nog troligt att man bör ordna någon form av hästhotell. Kanske i samarbete med skolan som kan sköta den grundläggande servicen?

Hur ser ekonomin ut kring träningsanläggningen? Kommer ni subventionera för a-tränare?
-Örebroporten har gjort enklare kalkyler för att se hur ekonomin ser ut. Tanken är inte att subventionera utan att tränarna får betala sin egen kostnad. Preliminära beräkningar gör gällande att boxhyran ska vara maximerad till 2000:- inkl el, vatten och gödselhantering. Exakt utformning av stallar och om det ingår mer i hyran kan påverka också.

Vem kommer att sköta uthyrningen av stallar på Kvinnersta?
-Grundupplägget är att Sällskapet skapar ett driftsbolag som hyr stallarna av Örebroporten och sedan hyr ut till tränare. Tanken är att man bygger successivt allteftersom tränare vill hyra in sig.

Är det inte riskfyllt för sällskapet om ingen vill hyra in sig på Kvinnersta?
-Planen är att man inte bygger stallar förrän tränare anmäler intresse. Dessa kan sedan få ha synpunkter på utformningen och blir därmed troligen också trognare hyresgäster. Skulle någon flytta kan en vakans medföra kostnader så det är den risk sällskapet tar, den risken finns dock redan idag på befintlig anläggning. En viktig sak att poängtera är att Örebroporten får stå för underhåll av fastigheterna. Det i sig är en stor besparing jämfört med idag.

Kommer det bli en rundbana på Kvinnersta?
-Nej, tanken är att vår egen tävlingsbana används för provlopp, snabbjobb mm. Det som i första hand planeras på Kvinnersta är träningsslinga, rakbana, sandbana och en backe. Den befintliga rakbanan är ca 900 meter lång men behöver fixas till, detsamma gäller träningsslingorna som går runt på området och som idag är ca 5 km (hyggligt skick) och ytterligare ca 5 km (sämre skick).
Tillägg: Under fredagen (15/4) körde Claes, Fredrik Söderberg och Svante Båth runt på området och kunde konstatera att vägar och banor visserligen kräver arbete men mindre än vi tidigare trott. På träningsslingan finns en backe på ca 400-600 meter som skulle kunna användas för backträning. Gemensamt för alla banor är att de behöver breddas i olika utsträckning.

Vad kommer det att kosta för amatörer att träna på Kvinnersta?
-Den frågan har ännu inte behandlats och beslutats om. Men man kan nog räkna med en anläggningsavgift på liknande sätt som idag möjligen lite dyrare. I sammanhanget bör betonas att det då blir en bättre träningsanläggning än den som finns på Marieberg. Dessutom måste kostnaderna anpassas så att man som hyresgäst tycker att det är prisvärt. ”Blir det för dyrt vill ingen hyra, vilket ju vore väldigt negativt för alla”.

Hur mycket mark äger Sällskapet?
-Ca 53 ha

Övriga synpunkter som kom fram:

”Gör separata duschar och ha inte duschar i stallarna” (Med i planerna)

”Gör besök på Bjertorp - det är en bra förebild” (Ja, vi behöver göra fler studiebesök på olika banor och anläggningar)

”Gör långt upplopp” (Tävlingsbanans längd är inte bestämd men tankarna är att göra något som inte redan finns idag, d v s en längre bana med ett längre upplopp. Vi har tittat på 1200/1350 och båda har sina nackdelar och förtjänster. Andra längder på banan kan också bli aktuella)

”Se till så att det finns förvaringsmöjligheter för t ex vagnar” (Bra tanke som vi tar med oss)

”Det vore häftigt om man kunde få in (effekt)ljud från banan och hästarna in i läktaren/restaurangen” (Intressant idé som vi får ta med oss)

”Det är en jättedålig idé att flytta” (Något måste vi göra och vi är eniga om att anläggningen inte är tillräcklig som den är idag. Problemet är att finansiera en förändring utan att flytta eftersom de pengar vi kan få fram sitter i marken vi äger. Vi kan möjligen låna en mindre del men knappast det som behövs. Lånemöjligheten ökar förmodligen eftersom det torde bli lägre driftskostnader vid en flytt)


SYNPUNKTER TILL HÄSTÄGAREFÖRENINGENS STYRELSE
Om ni har synpunkter på detta maila snarast till Per-Olof Svantesson:
per-olof@epostraindustri.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Örebro Läns Travhästägareförening

Hej Linn!

Mikael Melefors, 2018-04-13

Hej Linn!

Välkommen till organisationen Travhästägarna! Vad ska du göra för oss?

- Tack! Jag ska arbeta för bland annat Travhästägarnas styrelse och ge dem stöd med att bevaka Travhästägarnas intressen så att de på ett ännu bättre sätt kan få det beaktat i hela organisationen Svensk Travsport. Dessutom kommer jag vara styrelsens stöd och förlängda arm med att exempelvis besöka lokalföreningarna och fånga upp deras tankar, frågor och idéer.

På vilket sätt då?

- Först och främst genom att jobba nära de 23 anslutna föreningarna runt om i landet, genom besök och genom att lyssna av. Det viktigaste är att verkligen lyssna till vilka frågor hästägarna tycker är viktiga och sen ta in det till Travhästägarnas styrelse.

Vilka frågor kommer du att jobba med?

- Det vet jag inte riktigt än. Tjänsten är helt ny och vi startar på ett blankt papper. Visst finns det tankar och idéer, samtidigt måste det vara snabbfotat om vi upptäcker nya behov. Det första jag kommer att göra är att lyssna in. Jag har givetvis en hel del saker jag anser många tycker är viktiga redan nu, och även en del egna hjärtefrågor, men jag vill jobba förbehållslöst. Jag blir gärna överraskad med att många hästägare tycker andra saker är viktiga än vad jag idag, innan jag klivit in i organisationen och frågat dem, tror.

Din tjänst kallas "administratör". Vad innebär det?

- Travhästägarnas styrelses samordnande och stöttande roll och den som arbetar mer praktiskt. Tjänsten är ju helt ny just inom Travhästägarna så det ska bli fantastiskt både utmanande och stimulerande att få vara med och tillsammans med styrelsen utforma en helt ny tjänst.

Du har arbetat med hästägare åt en travtränare, jobbat för ett spelbolag och varit en utåtriktad debattör inom travsporten. Nu är det dags för ännu en ny roll inom travsporten. Hur ska du använda dina tidigare erfarenheter i det här uppdraget?

- Du glömde att jag även skrev min C-uppsats i juridik om travsportens organisation och den svenska travspel-lagstiftningens förenlighet med EU-rätt... Men just alla dessa erfarenheter är ju min stora styrka! Jag träffar allt från personer som äger 1/20 i en häst till fem hästar själva varje vecka. Jag har jobbat nära både en stortränare, hästskötare och småtränare. Jag själv tillbringar varje ledig minut i travstallen och håller på med hästarna själv. Jag skriver mängder av avtal och jobbar som ombud för både hästägare och tränare i tvister. Jag har stått utifrån och bedrivit oppositionspolitik, eller vad man ska kalla det, i flera år. Allt detta är ju erfarenheter jag tar med mig nu när jag ska arbeta med att faktiskt göra skillnad praktiskt. Jag är tacksam för att jag fått förmånen att lära mig och hoppas denna breda erfarenhet är precis vad som kommer vara en bra grund nu när jag ska hitta och få igenom stort och smått som gynnar landets travhästägare och därmed svensk travsport.

Många av oss känner mest till dig som en högljudd kritiker. Nu ska du inte längre stå utifrån och säga vad andra borde göra utan vara den som får det att ske istället. Känns det nervöst?

- Inte nervöst, men väldigt, väldigt stimulerande och utmanande!

När vi ändå är inne på hur allmänheten mest känner till dig: hur skulle du själv beskriva dig själv?


- Energisk, lösningsfokuserad och väldigt driven med ett genuint stort hjärta för travsporten som värdegrund. Jag gillar när saker är välorganiserat så det ska bli otroligt kul att få vara med och stötta upp en organisation i allt från medlemsregister till mötet med alla som tillsammans utgör travsporten.

Din anställning är på 60 %, dvs ca 24 timmar i veckan. Hur kommer dessa fördelas?

- Till en början kommer jag vara på plats i Hästsportens Hus i vart fall två dagar i veckan. Det är viktigt att komma in i organisationen och förstå vem som gör vad och att se arbetssätten inifrån. Sen får vi se. Travhästägarna är ju paraplyorganisationen för 23 föreningar över hela landet och det är från föreningarna allt jag ska göra ska komma ifrån. Att besöka alla fysiskt särskilt ofta är givetvis praktiskt omöjligt, men jag vill att de alla ska känna att jag ändå jobbar väldigt nära dem. Så vi får se hur arbetet utvecklar sig och hur Travhästägarnas styrelse vill att jag ska arbeta. Det är ju en helt ny tjänst så blir spännande att utforma både ramarna och innehållet ihop med styrelsen.
- Jag är i varje fall helt obekymrad inför att köra bil kors och tvärs så jag inställer mig fysiskt där jag gör bäst nytta.

Hur ser ditt egna hästägande ut för dagen?

- Jag hälftenäger en ostartad treåring efter Love You ihop med Örebrotränaren Louise Granstedt som är min egna hobbyhäst och så äger jag numera ca 65 % i min första andelsägda häst Charmant Hornline som nu gått till avel. Sen företräder jag ju ytterligare sex andelsägda hästar hos fyra olika tränare varav tre är igång och tävlar och tre förhoppningsvis kommer igång framåt sommaren. Så jag åker väldigt mycket på trav...

Hur kommer du hinna med det nu när du ska jobba för Travhästägarna?

- Allt jag gör handlar ju om trav. Jag ser det snarare som oerhört viktigt att jag själv verkligen befinner mig på stallbackarna varje vecka, är i ständig dialog med både hästägare, tränare och skötare. Så även om allt detta hästägande och företrädande gick från att vara ett jobb till ideell hobbyverksamhet under fjolåret, vilket såklart lett till oerhört mycket mer arbete totalt sett, så är det ändå min största styrka i mitt nya jobb för Travhästägarna. Jag skulle snarare bli mer orolig om organisationen hade en anställd som INTE hade ett stort hästägar-engagemang själv.

Vi tackar för pratstunden och ser fram emot att se dig jobba för med oss och för landets travhästägare!

- Tack! Jag är ju ett stort fan av sociala medier så förhoppningsvis blir det väldigt enkelt att både kunna följa mitt arbete och komma i kontakt med mig framöver!

Information från styrelsemötet 15/2 2018

Styrelsemötet 15 februari hade som huvudpunkt överläggningar med ST. Johan Lindberg och Mats Norberg representerade då ST och redogjorde för dess inställning i de frågor som fanns på vår agenda.
Medel till aktiva 2019 och åren framåt var den punkt som upptog den mesta tiden. I diskussionerna hade vi och ST olika synsätt omkring detta med att fastställa en summa. Vi presenterade den summa som är vår målsättning: totalt 1,136 miljarder, en ökning med 103 miljoner från dagens 1,033 miljarder. Samtidigt beskrev Johan och Mats ett flertal investeringar som måste göras utifrån regleringen av spelmarknaden och övertagandet av ATG. Diskussionerna ledde för dagen inte till några beslut vad gäller ”hur mycket, och till vad”. Däremot bestämdes att överläggningarna fortsätter vid Travhästägarnas styrelsemöte i mitten av april.

TDS:en har varit en fråga som tidigare RST drivit, och som är lika aktuell nu för Travhästägarna. Det finns nu en handlingsplan från ST där tränarna ska rapportera in leverantörer av olika tjänster, vilket ska vara klart i augusti i år, medan steg två genomförs under 2019 och handlar då om att via TDS:en lägga in kopior på fakturor från underleverantörer.

Moms var Mats Norbergs huvudfråga under mötet. Han kunde informera att Skatteverkets tolkning ännu inte är fastlagd, men att ST arbetar hårt för att hästägare med momspliktig verksamhet ska få möjlighet att dra momsen på sina omkostnader.

Viktigt att veta är att från och med mars månads prispengar ska hästägarna själva betala momsen!
På ST:s hemsida finns en länk till Skatteverket angående momsregistrering.


 • Styrelsemötet hanterade också frågan om administratörstjänsten som utlysts. Intervjuer genomförs v 9.
 • Medlemsregistret genomgår just nu en uppgradering som sker i samarbete med lokalföreningarna.
 • Horserunner aktualiserades genom medverkan av Tomas Fyhr och Tomas Klasson, ST. Marknadsföringen runt Horserunner kommer under året att fokuseras till Elit- och Kriterieauktionerna.
 • Norrträffen genomförs i år under värdskap av Bodens hästägarförening.
 • Sydträffen är ännu inte klart var den ska hållas. Avgörs vid nästa möte.Vänliga hälsningar!
Styrelsen

Är Du den som tillsammans med styrelsen kommer att leda Travhästägarna in i en spännande och ljus framtid?

Travhästägarna är en riksomfattande organisation med ca 4 000 medlemmar, som alla tillhör någon av banornas lokala hästägarföreningar. Vi söker nu någon som bygger upp vårt kansli vad gäller administration, medlemskontakter och utveckling av sociala medier mm.
Är du intresserad ska du
- vara väl förtrogen med den svenska travsporten
- vara driven datoranvändare
- vara en initiativtagare
- ha lätt att uttrycka dig i såväl tal som skrift
- vara glad och trevlig

Tjänstens omfattning: 50 – 75 %.
Placering: Hästsportens Hus, med möjlighet till visst distansarbete.
Sista ansökningsdag: 9 Februari. Handlingar skickas till
Mikael Melefors, Stöcksjö Kustv 48, 905 80 Umeå
Tillträde: Snarast

Upplysningar om tjänsten lämnas av ordförande Mikael Melefors, tel 070-644 54 38.

Styrelsen

Information från strategidagen 13/12 2017

De punkter som styrelsen prioriterade för arbetet 2018 är:
• Nuläge är 1,033 miljarder för 2018 till oss aktiva för att successivt öka till minst 1,500 miljarder 2022.
• Uppdatering av medlemsregistret.
• Hejda kostnadsutvecklingen – Horserunner. (www.horserunner.se )
• Rekrytering av administrativ resurs.
• Utveckla kontakterna med alla lokala hästägarföreningar.
• Utveckla användandet av sociala medier.

Mikael Melefors ny ordförande!

På Extrastämman igår valdes Mikael Melefors till ny ordförande för Travhästägarna.
Den nya styrelsen består förutom ordföranden av följande personer: Runar Johansson, Maj-Britt Karlsson, Nils-Göran Nilsson, Lars Olofsson, Henrik Olsson och Rikard Smidt.

Travhästägarna väljer ny styrelse

Travhästägarna kommer att hålla en extra stämma den 16 november för att välja en ny styrelse. Det blev resultatet av den inkallade ordförandekonferensen där talare efter talare betonade vikten av en organisation som representerar alla travhästägare i Sverige.
-Jag hoppas att beslutet om en extra stämma för att välja en ny styrelse ska få Östergötlands Hästägareförening att stanna kvar som medlem, säger Anders Jonsson ordförande i Travhästägarna.

-Jag hoppas också att den nya styrelsen kan närma sig hästägareföreningarna i Sörmland och Stockholm och få dem att åter ansluta sig till Travhästägarna. Att splittra upp landets ägare av travhästar på två organisationer gynnar ingen. Diskussionerna på ordförandekonferensen visar också att åsiktsskillnaderna inte är större än att det med lite kompromissvilja bör gå att komma överens.

Ordförandekonferensens diskussioner i sak visade en stor enighet om målsättningen att minst tio procent av de pengar som spelas på trav i Sverige ska gå till hästägarna. Det målet bör vara uppfyllt senast 2020. Ett delmål av bör vara minst åtta procent av bruttoomsättningen på spelet betalas ut i prispengar 2018.

De höjningar av prismedlen som sker 2018 är ett bra steg på vägen, men det räcker inte.

TRAVHÄSTÄGARNA STÅR FÖR BREDD OCH ELIT

Travhästägarna, tidigare RST, står för såväl bredd som elit. Att det skulle vara på något annat vis är en olycklig missuppfattning.
I en artikel i Sulkysport den 21 juli har Lars G Dahlgren synpunkter på tidigare RST, numera Travhästägarna. Samma synpunkter har också framförts av Björn Damm på Solvalla Hästägarförenings hemsida. Huvudanledningen är den lydelse som finns att läsa i årsmötesprotokollet från i april, där det står att RST bland annat ”kontinuerligt drivit bredd före elit”.

Det kan naturligtvis, om man vill svartmåla, tolkas som att RST inte bryr sig om eliten utan bara vill att medel skall satsas på bredden. Vi kan hålla med om att formuleringen i protokollet blev olycklig, meningen är helt enkelt att RST priorierat i ordningen 1: bredd (läs vardagstrav, inte breddlopp) och 2: elit, bland annat när medlen i sportbudgetgruppen/referensgruppen diskuterats. Vi har ju en ordentligt stor bredd ute i landet som har stora svårigheter att bedriva sin verksamhet. Men självklart har RST också stöttat de satsningar som gjorts på eliten, bland annat höjda V75-pengar, den stora treårssatsningen som gynnar både bredd och elit samt Margaretas treårsserie, som ju faktiskt finansieras av ST och banorna med två tredjedelar.

Vi står för bredd och elit. Det är som Lars G Dahlgren skriver, ”ena dagen breddhästägare, nästa dag elithästägare”, därför måste vi se till att bredden överlever för att inte bara få en liten elit som finansieras av kapitalstarka företagare. Dessa frågor har vi diskuterat på våra rådgivande Norr- och Sydträffar samt årsmöten de senaste åren, och fått enhälligt stöd från våra medlemsorganisationer i frågan. Men som sagt formulering i årsmötesprotokollet är olycklig eftersom den uppenbarligen kan misstolkas om man så vill.

Dahlgren har även synpunkter på att RST och övriga BAS-organisationer haft möjlighet att påverka prispengarnas fördelning bland annat genom deltagande i budgetarbetet. Ett inflytande vi inte hade tillstymmelse till för några år sedan. Men hur ska det annars fungera i en representativ demokrati?
RST:s styrelse har varit vald av sina medlemmar och som representant för dessa deltagit i budgetarbete, tillsammans med representanter för tränare och uppfödare. Detta kallar Dahlgren för att man blivit en egen maktplattform i stället för en organisation som har möjlighet att påverka. Vi kallar det för representativ demokrati.

Hur tror Lars G Dahlgren att det gått till att få ST att avsätta två tredjedelar av pokalårspengarna direkt till oss aktiva, eller när uppfödarmedlen höjdes, när de s.k. snålskalorna försvann eller när prispengarna nästa år får en lägstanivå och t ex Solvalla aldrig får köra ett lopp under 40 000 kronor och åretruntbanorna aldrig under 25 000 (undantaget ett p21-lopp per dag)?

Slutligen, Pokalåret måste enligt vår mening vara bara början på en förbättring för oss aktiva. Fortfarande är det en lång bit kvar till det krav som RST/Travhästägarna tillsammans med Travtränarnas Riksförbund drivit i flera år, nämligen att prispengarna skall avsättas redan på första raden och vara minst tio procent av ATG:s bruttoomsättning.

Det är vårt huvudkrav som borde vara ganska enkelt att förstå och genomföra. De som är själva förutsättningen för att det ska finnas några hästar att spela på, ägarna, ska vara garanterade tio procent av spelet.

Det är ett högst rimligt krav som alla hästägarföreningar borde kunna enas om i en stark gemensam organisation. Tyvärr har de föreningar, Solvalla och Eskilstuna, som tidigare lämnat Travhästägarna (RST) meddelat att de inte avser att delta i den ordförandekonferens som är tänkt att ge en nystart för Travhästägarna. Det beklagar vi.

Anders Holmqvist Anders Jonsson
F.d. ordförande RST Ordförande travhästägarna

Pokalåret ett steg på vägen

Med pokalårets höjda prispengar i hamn är det dags att gå vidare för att flytta fram hästägarnas situation ytterligare. Det är budskapet i den artikel som Travhästägarnas styrelse enats kring och som publicerats i Travronden. Artikeln är ett av underlagen till den ordförandekonferens som ska hållas den 16 augusti och förhoppningsvis lägga grunden för en nystart för Travhästägarna.
Pokalåret ett steg på vägen
Med pokalårspengarna fördelade för nästa år har vi fått en bra bottenplatta att gå vidare från för svensk travsport. Till slut har det blivit en rimlig fördelning av pengarna.
Förhoppningsvis kan lyftet för treåringarna få fart på uppfödningen. Höjningen på V75 gynnar de som för tillfället har en riktigt bra häst.
Men viktigast av allt. Garantinivån att inga vanliga lopp ska köras med lägre förstapris än 20-, 25-, 30- respektive 40 000 kronor beroende på bana ger en lägsta nivå som kommer att göra att fler kommer att hålla på längre som hästägare och fler nya kommer till.
Införandet av grundnivån är en stor framgång för landets hästägare. Utan en aktiv insats av Travhästägarna (tidigare RST) hade inte två tredjedelar av de s.k. pokalårspengarna gått till de aktiva och fördelningen hade inte sett ut som den nu gör.
Travsällskapen kan visserligen fortsätta att tulla på prispengarna till en viss tävlingsdag. Men de kan inte längre köra lopp med löjligt låga första pris för att omfördela pengar till sina stordagar. Omfördelningen kan bara ske av pengar som ligger ovanför den garanterade nivån där breda prisskalor ingår.
Det innebär att det är fullt möjligt att dela ut högre första pris i vanliga lopp än de som nu är garanterade. Med marknadsavdelningar som kan plocka in sponsorpengar till storloppen betyder det att åretruntbanor själva kan höja den garanterade nivån till högre förstapris än 25 000 och att säsongsbanor kan garantera mer än 20 000 om travsällskapens ledningar bestämmer sig för det. De större banorna kan naturligtvis också höja sina garantinivåer om de vill. Här har hästägarföreningarna kring varje bana en uppgift i att påverka travsällskapen i den riktning man önskar att banan ska ta.
Injektionen med höjda prispengar nästa år och framöver behövs verkligen. Fakta är nämligen att det inte ser särskilt bra ut för svensk travsport, trots alla fantastiska prestationer som vi så gott som dagligen bevittnar.
Prognosen för de kommande åren är inte särskilt ljus. Under 2000-talet har antalet födda travhästar i stort sett halverats, mer än hälften av amatörtränarna har lagt av och banpubliken är så gott som borta utom enstaka stordagar under den ljusare delen av året.
Samtidigt har marknadsinsatsen för spel och nya spelformer varit massiv. Men resultatet är ganska klent. I bästa fall har omsättningen följt konsumentprisindex. Nästa år kommer alltså en ordentlig höjning till de aktiva och det är livsviktigt att det blir en bestående nivåhöjning om vi ska få fler hästar och hästägare.
Med det hästantal som finns nu kommer det att bli svårt att upprätthålla nuvarande tävlingsschema. Ansvariga inom travsällskapen, ST och ATG borde vara rejält oroliga. När kullarna födda 09-11, ersätts av årgångarna 15-17, får vi runt 1700 färre tävlingshästar. Följden av det kan var och en räkna ut. Det kommer att bli "slagsmål" sällskapen emellan, när tävlingsdagarna skall fördelas.
Det blir än viktigare att lägga tävlingarna där det finns många aktiva med många hästar. De banor som uppfyller de kriterierna kommer att någorlunda kunna hålla ställningarna, andra hamnar i en nedåtgående spiral med de slitningar det för med sig och så småningom frågor om inte några banor ska upphöra med tävlingar.
Det blir följden om inte utvecklingen vänds. För att det ska vara möjligt måste hästägandet sättas i första rummet. Så är det inte alltid idag. Tvärtom, ibland verkar det som om de tjänstemän som i mångt och mycket styr ATG, ST och travsällskapen har glömt att hästarna och de som äger dem är själva förutsättningen för att det ska kunna bedrivas travtävlingar.
Det är dags för styrelserna för ST och för travsällskapen att borsta upp sig och göra klart att villkoren för hästägarna måste ha högsta prioritet.
Det innebär att man inte ska nagga på prismedlen. Det innebär att man ska hålla nere kostnaderna vid start. Det innebär att hästägaren ska behandlas som en VIP-gäst när hen har häst till start.
Men även vi som hästägare har ett ansvar. De lokala hästägarföreningarna kan påverka sina travsällskap att göra rätt prioriteringar.
Travhästägarna centralt har till uppgift att företräda de lokala hästägarföreningarna och alla hästägare, oavsett om man äger många hästar placerade hos en stortränare eller några få. Höjningen av prispengarna nästa år är ett bra första steg. Men det räcker inte. Ska vi få fler hästar och hästägare måste kostnaderna pressas och intäktsmöjligheterna öka ytterligare. Vi anser att prispengarna ska uppgå till tio procent av bruttoomsättningen på spelet 2020. Det skulle i dagsläget innebära nästan en fördubbling. Ett delmål bör vara åtta procent 2019. Höjningen i och med pokalåret är bara en liten bit på vägen. Den omreglerade spelmarknaden kommer knappast heller att öka intäkterna så mycket att målet kan uppfyllas.
För att det ska vara möjligt krävs också rationaliseringar och kostnadskontroll. Det är oroväckande när utvecklingen går åt motsatt håll med stora kostnadsökningar på ATG och när personalkostnaderna för ST inkluderat TR-Media ökade med 20 procent förra året.
Det är dags att hästägarna sluter leden och agerar kraftfullt. Det är vi som är basen för travsporten! Låt oss se de stora linjerna och inte låta särintressen sabotera för helheten!
Anders Jonsson
ordförande Travhästägarna

Årsmötesbeslut

Från och med nu heter förbundet TRAVHÄSTÄGARNA. tydligare och enklare än RST.
Ny ordförande är Anders Jonsson från Romme.

Styrelsen i övrigt, omvalda:
 • Curt-Olof Dahl Kalmar
 • Maja Karlsson Bollnäs
 • Mikael Melefors Umeå
 • Berth Ottosson Åby
 • Rickard Smith Bergsåker

  Nyvalda:
 • Nils-Göran Nilsson Jägersro
 • Torbjörn Ylven Mantorp.
 • Kallelse till RST:s Årsmöte 2017-04-27

  RST:s årsmöte hålles torsdagen den 27 april 2017.
  Plats: Kongressen, Solvalla. Ingång från övre parkeringen.
  Tid 09.30-16.00, kaffe och fralla finns från 09.00
  Program:
  09.30-10.00 Inledning

  10.00-14.00 Årsmötesförhandlingar inklusive behandling av organisationsutredningen.
  (Med avbrott för kaffe och lunch).

  14.00-16.00 Informationsärenden. Besök av föredragare från ST.

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet, sista dag 6 april.

  Valberedningens förslag bifogas.
  Motförslag skall vara valberedningens ordförande Lars-Olov Pettersson,
  lars-olov.pettersson.lop@telia.com tillhanda senast den 12 april, och är sedan samtliga
  föreningar tillhanda senast den 16 april.

  Dagordning samt styrelsens förslag med anledning av organisationsutredningen bifogas.Övriga handlingar utsänds senast en vecka före mötet.
  Delegatfördelning utsänds torsdag 30 mars. Observera att styrelsen står för resekostnaden mot kvitto för en delegat från varje förening.

  Anmälan av delegater från föreningarna skall göras på info@travhastagare.se senast onsdag 19 april.

  Välkomna!
  RST:s styrelse

  Aktuell information juli 2016

  Hej igen alla travvänner!
  Vi i RST:s styrelse vill önska alla en fortsatt trevlig sommar! Trots mycket regn blandat med lite sol får vi uppleva många fina stunder på travbanorna, såväl på elitnivå som på breddnivå. Trav är härligt!

  Nu ser vi fram emot Sydträffen i Halmstad 4-5 augusti, med Halmstadstravets Hästägareförening som arrangör, och Norrträffen i Sundsvall, med Norra Hälsinglands Travhästägareförening som arrangör. På träffarna kommer vi att avhandla viktiga frågor, bland annat kring vår framtida organisation (se nedan) och de kommande budgetförhandlingarna i sportbudgetgruppen. I samband med anmälan har ni också möjlighet att anmäla ärenden som ni önskar ta upp. Vi hoppas och tror att alla föreningar har möjlighet att skicka representanter till dessa möten!

  Observera att anmälan av delegater och medföljande till Sydträffen ska göras senast fredag 15 juli på info@travhastagare.se.
  Jag påminner om de ekonomiska villkoren för Sydträffen: Ingen anmälningsavgift! Varje förening har två representanter som RST betalar för. Då ingår middag inkl en öl/ett glas vin torsdag, lunch fredag, fika och övriga konferenskostnader. Önskar fler än två personer från föreningen delta, betalar föreningen 500 kr per person. För medföljande betalas 500:-/person vilket också inkluderar fredagens arrangemang för dessa.

  Resa och övernattning: Bekostas av respektive förening. Motsvarande villkor gäller naturligtvis också vid Norrträffen, mer info om detta kommer senare.
  Organisationsutredningen:
  Den grupp som under senvåren och sommaren arbetar flitigt med RST:s framtida organisation, stadgar och arbetsordning har nu kommit fram till ett diskussionsunderlag. Detta skickades till våra lokalföreningars kontaktpersoner den 30 juni, för att bereda möjlighet att löpande komma med synpunkter till arbetsgruppen. Jag bifogar det också med detta mail, där hittar ni också kontaktuppgifter till arbetsgruppen. En vecka före Sydträffen kommer arbetsgruppen att precisera sina tankar, varefter vi ser fram emot intensiva diskussioner på Syd- och Norrträffarna. Efter detta kommer arbetsgruppen att arbeta vidare med ett förslag som senare skall behandlas i vår styrelse för att läggas fram som ett förslag till beslut på kommande årsmöte.

  Tillsammans lyfter vi travsporten – så skriver Solvalla Hästägarförening (SHF) i en broschyr som gått ut till ordförande i samtliga hästägareföreningar. Det gläder oss i RST:s styrelse att SHF instämmer med oss i den tanken , som ju också framfördes av flera delegater vid vårt årsmöte i april!

  I sju punkter presenterar dom en handlingsplan som i många stycken överensstämmer med de tankar vi presenterat från RST, men vi håller inte med om allt, därför tillåter jag mig att kommentera dessa punkter:

  1. Att hästägaren är en leverantör till ATG är en självklarhet, och från RST:s sida driver vi sedan länge, tillsammans med Travtränarnas Riksförbund, att prismedlen i framtiden skall utgöra en fast procentsats av omsättningen. Vårt krav är 10% av bruttoomsättningen!

  2. Att formulera tydliga mål för verksamheten inklusive hästägandet är ett arbete som pågår, bland annat i arbetet med Pegasus 2020, och som RST i högsta grad är delaktiga i. Vi för också egna diskussioner med Svensk Travsports styrelse om detta. Arbetet med kontroll av kostnadsutvecklingen pågår också, ST håller just nu på att, i samarbete med RST, ta fram en hemsida för redovisning av olika kostnader som drabbar oss hästägare. RST kommer att få ansvar för att ta fram material till sidan, som helt bekostas av ST:

  3. SHF framhåller vikten av att arrangera lönsamma tävlingsdagar, och att tävlingsprogrammet därmed bör reduceras med minst 150 tävlingsdagar. Detta är något som vi i RST inte håller med om. Att ha lönsamma tävlingsdagar är i och för sig viktigt, men vi får inte ta bort starttillfällen som gynnar den stora bredden av hästägare som inte har elithästar! SHF:s ståndpunkt anser vi är ett elittänk, trots att man hävdar att det inte ska inkräkta på breddtravet. Beträffande att hästarna i vardagstravet endast ska tävla i närområdet håller vi inte heller med om. Visserligen är det viktigt att propositionerna skrivs med så stor hänsyn som möjligt till den hästpopulation som finns, men ingen ska för den skull hindras från att tävla på banor utanför närområdet.

  4. Att så långt som möjligt ge banorna möjlighet att optimera sina tävlingar med fasta tävlingsdagar håller vi med om. Men det bör gälla alla banor, inte endast de största.

  5. ”Höjda prispengar i en sund tävlingsmodell skapar framtidstro”. Självklart ska vi jobba, och kräva, höjda prispengar! Hur detta ska gå till i praktiken finns det delade meningar om. Ett är dock klart. Det Pokalår som många, inte minst inom SHF:s styrelse, länge betvivlat och nedvärderat, är nu bara ett drygt år bort. Som ni vet har vi redan nu fått ett löfte om rejält höjda prispengar till treåringar från 2018, och i höstens förhandlingar i sportbudgetgruppen kommer nya åtgärder att diskuteras. Att redan 2017 få ut en del av pengarna i förskott kommer naturligtvis också att diskuteras.

  6. Kvalitet före kvantitet i tävlingsprogrammet – se våra synpunkter under pkt 4.

  7. En modern hästägarrepresentation anser SHF ska företräda de hästägare som har häst i proffsträning. För oss i RST är det ingen skillnad på hästägare om man har häst i A- eller B-träning, alla är lika mycket värda. Båda kategorierna har hästar i alla klasser, och i vårt arbete gör vi allt för att representera ALLA hästägare. Självklart är det viktigt att i det arbetet lyssna på och ta hänsyn till vad olika grupper tycker. För att förbättra det arbetet har vi tillsatt den organisationsöversyn som beskrivits ovan.

  Jag avslutar med att påminna om vad som framkom på vårt årsmöte – Tillsammans är vi starka, en splittrad hästägarorganisation vinner ingen på!
  Alla har vi samma mål - en starkare travsport som ger oss hästägare mycket bättre förutsättningar att bedriva vår verksamhet. Prispengarna måste öka markant, kostnaderna får inte öka!

  Med vänlig hälsning
  RST:s styrelse gm ordförande Anders Holmqvist

  Aktuell information maj 2016

  Hej alla travvänner!
  RST:s årsmöte 2016 hölls den 28 april i Hästsportens Hus, med 32 närvarande delegater och 7 fullmakter representerande 16 av våra lokalföreningar. Tyvärr saknade vi representation från nio lokalföreningar, vilket gör att vi måste se över hur förutsättningarna för våra möten ska förbättras i framtiden.
  Detta är en viktig uppgift för den nu startade organisationsutredningen som påbörjats. Den utredningen samt mötets tankar om hur medlen som kommer i samband med pokalåret 20182 bör prioriteras var två frågor som avhandlades i de gruppdiskussioner som förekom under mötet. Vi hade också tre mycket intressanta föredragningar från ATG:s VD Hasse Skarplöth om ATG:s affärsplan och spelutveckling, ST:s informationschef Mats Fransson om spelutredningen med utgångspunkt i Lika Villkor samt av ST:s styrelseledamot Mats Norberg om hästägarnas momsproblematik.

  Som en konsekvens av den tillsatta organisationsutredningen beslutade årsmötet, på förslag av valberedningen, att inte tillsätta den vakanta platsen i styrelsen samt att väja om de tre ledamöterna som stod på omval, Berit Bjuhr, Berth Ottosson, och Richard Smith på ettårsmandat. På förslag från valberedningen valdes också undertecknad Anders Holmqvist om som ordförande på ett år. Ett år kvar på mandatperioden har Maj-Britt Karlsson, Mikael Melefors, Ulf Bergström och Curt-Olov Dahl. Det betyder att alla platser i styrelsen är valbara vid årsmötet 2017.

  1 Organisationsutredningen:
  RST:s styrelse har tidigare beslutat om en översyn av föreningens stadgar och arbetsordning. Senare beslutade styrelsen att utöka detta till en hel organisationsöversyn. Direktiven till utredarna ser ut som följer: Utredningen/arbetsgruppen får i uppdrag att se över och vid behov precisera ändamål och målsättningar för RST. Utgångspunkten är RSTs ändamålsparagraf (§2). Utredningen skall också redovisa arbetsformer och uppgiftsfördelning mellan central och lokal organisation. Förbundets arbetsformer, styrelsens roll, kommunikation, representation och former för medlemsinflytande skall redovisas. Förslag till konsekvensändringar i stadgarna av arbetsgruppens förslag liksom behov av preciseringar, förtydligande eller förenklingar i nuvarande stadgar ingår i gruppens uppdrag. Det är inte arbetsgruppens uppgift att föreslå prioriteringar och ställningstagande i enskilda travpolitiska frågor.

  Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Lars-Olov Pettersson (Åby) sammankallande, Kristian Ståhl (Jägersro), Ursula Wilhelmsson (Gävle), Lars Lindh (Romme), Magnus Johansson (Umåker) och Jan Ericsson (Färjestad). Arbetet är nu i full gång och ett första förslag kommer att presenteras och diskuteras vid Syd- resp Norrträffen i augusti. Därefter kommer förslaget att slutbearbetas och presenteras för styrelsen den 30 november. Beslut i ärendet fattas av RST:s årsmöte 2017.

  2. Pokalåret 2018:
  Efter diskussioner i den sk sportbudgetgruppen hösten 2014 presenterades målet med satsningen mot pokalåret 2018. Det innebar att genom att tillåta ATG att satsa offensivt på nya spelprodukter under ett par år, med därigenom lägre ökning på sportens medel under den tiden, skulle 300 nya miljoner kunna tillfalla sporten 2018. För travsportens del 270 mkr, då travet äger 90% av ATG, galoppen 10%. Totalt skulle då tilldelningen till sporten öka med 393 mkr under perioden 20152018 (63 mkr 2015, ytterligare 15 mkr 2016, ytterligare 15 mkr 2017 och ytterligare 300 mkr 2018).
  Under sportbudgetgruppens förhandlingar hösten 2015 enades gruppen också om att 2/3 av travsportens ökning 2018, dvs 180 mkr, ska gå till oss aktiva.

  Många har varit, och är i vissa fall fortfarande, skeptiska till att Pokalåret 2018 ska bli verklighet. Vid vårt årsmötet presenterade Hasse Skarplöth spelutvecklingen för 2015 (+2,5% på det svenska spelet) och första kvartalet i år (+5,7%), och alla siffror pekar på att utvecklingen går tom bättre än prognos/affärsplan. Undertecknad, som genom mitt deltagande i sportbudgetgruppen tidigt fått del av de planerade åtgärderna för spelutvecklingen, är också fullt övertygad om att Pokalåret verkligen blir av. Som ett första tecken på att vi alla i sportbudgetgruppen (tre från oss aktiva, tre från banorna och representanter för ST:s och ATG:s ledning) verkligen tror på detta är också förra veckans beslut om 60 nya miljoner till treåringarna 2018. (Läs mer om detta på Svensk Travsports hemsida).
  Vid RST:s årsmöte fick grupperna diskutera hur vi tycker att de nya pengarna skall prioriteras (ålderskategorier – breddtrav – vardagstrav – elittrav mm). Vid redovisningen framkom att våra delegater ansåg att bredd/vardagstrav samt tre- och fyraåringarna bör prioriteras. Därför kändes det helt rätt att stötta förslaget om de nya miljonerna till treåringarna. Under hösten kommer sportbudgetgruppen att diskutera hur resten av medlen till oss aktiva bör fördelas. Det slutliga beslutet fattas ju som alltid av ST:s och ATG:s styrelser, men de brukar alltid ta stor hänsyn till vad sportbudgetgruppen föreslår.
  De aktivas representanter i sportbudgetgruppen har varit Anders Holmqvist RST, Ingemar Alin ASVT och Jan Halberg TR.

  3. RST:s prioriteringar:
  Vid vårt styrelsemöte i januari gästades vi av ST:s ordförande Hans Ljungkvist. Han bad oss då att, när resurserna på sikt ökar genom Pokalåret, prioritera hur resurserna bäst kan användas.
  Styrelsen har diskuterat detta ingående, och prioriterar följande:
  1. Prispengar minst i takt med pokalåret och på sikt 10% av ATG:s bruttoomsättning
  2. Mindre kostnader /avgifter från ST och banor ska belasta hästägarna
  3. Bättre demokratiprocess från ST:s sida, ex inrättande av sportkommitté
  4. Bättre villkor och omhändertagande när hästägarna besöker banorna – mjuka värden, och en del i rekryteringsprocessen

  Vi fick då också löfte om att ST, som ett led i att få en överblick över de kostnader som drabbar oss hästägare och därmed kunna göra kostnadsjämförelser, tar fram och bekostar en hemsida. Kostnaden för framtagande och drift tas av ST medan RST ansvarar för att hålla sidan aktuell. Vi förutsätter att denna sida kommer i funktion under året.

  3 Tidningen TRAVET:
  Den nya BAS-gemensamma tidningen TRAVET har nu kommit ut med sitta andra nummer. Tidningen, som är helt reklamfinansierad, går gratis till alla medlemmar i någon BAS-förening ute i landet. Tyvärr har medlemmar i flera av RST:s lokalföreningar blivit utan tidning. Det beror på att dessa föreningar inte har uppdaterat sitt medlemsregister i tid. Vi kommer att göra allt för att hjälpa till med att få ordning på detta så att inte medlemmar ska bli utan tidningen i fortsättningen.

  Med vänlig hälsning
  RST:s styrelse gm ordförande Anders Holmqvist

  Aktuell information februari -16

  Till lokalföreningarnas kontakter för vidarebefordran.
  Hästägarnas ekonomi och prispengarna
  Det diskuteras mycket i pressen och på bloggar om hästägarnas ekonomi för närvarande. Många har åsikten att ATG lägger för mycket pengar på nya idéer och när man gör det så är det dessutom på fel saker. I den överenskommelse som ST och ATG träffade 2015, om som vi som representerade de aktiva i sportbudgetgruppen gav vårt stöd till, gavs ju ATG möjligheten att göra dessa satsningar under två år för att kunna generera medel till det sk pokalåret 2018. Vår styrelse har naturligtvis diskuterat detta flitigt och vi tror fortfarande att målet kommer att uppnås. Om inte några satsningar gjorts, då är känslan att bruttoomsättningen fortsatt på den sjunkande trend vi hade i några år fram till 2014. Nu har trenden vänt, förra året var uppgången 2,5% och i år förväntas den bli upp emot 6%.

  Vi känner också att vi varit framgångrika i de förhandlingar som förekom under hösten i den sk sportbudgetgruppen. Av de nya 13,5 mkr som i år tillfaller travsporten lyckades vi få större delen (10,5 mkr eller 78%) att utgöra prispengar, och vi har också fått igenom att när det stora lyftet kommer 2018 så ska minst två tredjedelar utgöras av medel till oss aktiva. De medel som tillsköts i år användes för att kunna få bort de sk snålskalorna som infördes för några år sedan, vilket också varit ett stort önskemål från er alla ute i landet.
  Efter att årets propositioner kom ut har vi fått en hel del synpunkter på att de nya skalorna trots allt inte är likadana som vi såg fram emot, i första hand är det tredjepriserna som jämfört med några år tillbaka inte hängt med. En anledning är att det numera ligger åtta priser i loppen, och de kostar ju av den totala kakan. Alla tillgängliga prispengar är trots allt utlagda. Vi har diskuterat detta med ST:s sportavdelning, och kommer också att arbeta vidare med att se om fördelningen kan göras annorlunda i framtiden.

  Förstapriset i lunchtravet har på många banor minskat från 25.000:- till 22.000:-. Banorna får prisbidrag motsvarande den skala som ger 25.000:- i förstapris, men har också fått rätten att ha bara 22.000:- i förstapris och använda de pengar som blir över (6400:-/lopp) till en högre prisskala i andra lopp (vid stordagar mm). Det är alltså i slutänden ett lokalt beslut. Om ni har synpunkter på detta så ta gärna kontakt med er bana för att se vad som kan göras. Någon bana har redan bestämt sig för att återgå till 25.000:- i förstapris, fler borde följa efter!

  Utträde ur RST
  Tyvärr har nu Solvalla Hästägarförening beslutat att lämna RST från årsskiftet. Anledningen är att styrelsen för SHF inte är nöjda med den politik vi i RST bedriver när det gäller prispengar. De framförde vid ett möte med oss dels att vi inte ska stå bakom den överenskommelse som gett ATG mandat att under två år satsa på spelbefrämjande åtgärder för att uppnå det sk pokalåret 2018, dels att de prispengar som kommer loss skall satsas på de ”dyrare” unghästarna i stället för på grundserien som nu är fallet. En annan synpunkt är att den nuvarande styrelsen inte är representativ för det moderna hästägandet som dom själva anser sig företräda, dvs hästägare med häst i A-träning.

  Frågan om vilken politik vi ska driva har som ni vet varit uppe på såväl Norr- som Sydträffen, och vi uppfattar att vi har stöd från de allra flesta av er lokalföreningar när det gäller vårt agerande.

  Valberedningen
  Valberedningen har fått styrelsens uppdrag att se över RST:s stadgar och arbetsordning. På årsmötet kommer vi att lägga fram ett förslag på arbetsgång för detta, som innebär att det kommer att diskuteras under kommande Norr- och Sydträffar för beslut vid årsmötet 2017.
  På grund av att Solvalla Hästägarförening lämnat RST har valberedningens sammankallande Gunnie Carnestedt, som ju tillhör SHF, lämnat valberedningen. Ny sammankallande är Lars-Olov Pettersson från Åby, och som ny ordinarie medlem går tidigare suppleanten Lars Karlsson från Gävle in. I valberedningen ingår också Magnus Johansson från Umeå.

  Estlandsärendet
  Inför vårt styrelsemöte den 20 januari mottog vi svaret på den skrivelse angående det sk Estlandsärendet som ställdes till Svensk Travsports styrelse i november. Svaret bifogas, vår tidigare skrivele utsänd till er den 24 januari bifogas också. Av svaret kan vi utläsa att ST inte avser att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet. Vi känner oss naturligtvis inte nöjda med det beskedet, vilket vi också meddelat vid ett möte med ordförande Hans Ljungkvist.

  Premiechansningen
  I höstas lämnade vi också in några skrivelser angående premiechansningen till ST:s styrelse. En viktig fråga är att vi anser att den ersättning som betalas ut via premiechansningen ska betraktas som bonus och inte prispengar, precis som de pengar som betalas ut i vanliga premielopp. Detta är ju hästägarnas egna insatta pengar och skall därför gå oavkortat tillbaka till hästägarna.

  Det andra frågan handlar om att vi vill se över vilka lopp som skall ingå i premiechansningen, samt också att den obligatoriska första insatsen till Kriteriet och Derbyt skall tas bort, då man kan ha som mål att bara delta i premiechansningen i andra lopp än dessa.
  Vi har också kontaktat Solvalla och Jägersro med önskemål om att något av uttagningsloppen till Kriteriet och Derbyt skall köras ute i landet, allt för att spara såväl resekostnader för oss hästägare samt värna om miljön.
  Vi jobbar vidare med alla dessa frågor.

  Ny medlemstidning
  Vi har slutit ett nytt avtal mellan samtliga BAS-organisationer och Mile Media om att ge ut en gemensam tidning ”Travet” med fyra nummer per år. Tidningen kommer att vara helt reklamfinansierad, och vi sparar nu de pengar som vi tidigare lagt på de uppslag vi haft i Travronden. I tidningen blir det reportage och information i artikelform, och varje BAS-förening har ett eget uppslag för föreningsinformation i varje nummer. Tidningen kommer att skickas ut gratis till alla medlemmar som finns registrerade i våra register, och även att försäljas ute i affärerna. Första numret kommer i era brevlådor i slutet av mars. Tidningen kommer också att publiceras på vår hemsida.

  Årsmöte
  Årets årsmöte kommer att bli torsdagen den 28 april i Hästsportens Hus på Solvalla.
  Vi kommer i år att avsätta en heldag för detta, med årsmötesförhandlingar och framför allt god tid till att diskutera viktiga frågor för RST:s fortsatta arbete. Närmare information kommer i mars.

  Sydträffen blir i år den 4-5 augusti i Halmstad,
  Norrträffen blir den 26-27 augusti på Bergsåker.

  Med vänlig hälsning styrelsen gm
  Anders Holmqvist
  Ordförande

  Aktuel information november 2015

  Hej alla travvänner!
  Här kommer lite information om styrelsens arbete:
  Sportbudgetgruppen
  Den sk sportbudgetgruppen har nu avslutet höstens förhandlingar. Vår representant har varit ordförande Anders Holmqvist. I gruppen ingå från oss aktiva också Ingemar Alin (ASVT) och Jan Halberg (TR), från banorna Per Redelius (Eskilstuna), Mats Ahlkvist (Jägersro) och Mikael Lundmark (Boden/Skellefteå), från ST Johan Lindberg, Petter Johansson, Per Wetterholm, Per Öström, Peter Linder och från ATG Hasse Skarplöth och Anders Nissinen. Gruppen fick till att börja med ta ingående del i ATG:S affärsplan och prognoser för de projekt som redan startat (virtuella hästar, senareläggning av V75, positioneringssystemet, ny hemsida) samt även de projekt som kommer nästa år. Efter ingående diskussion om kostnader och förväntat utfall enades gruppen om att vi fortfarande har förtroende för den uppgörelse som träffades förra året, med det sk pokalåret 2018 som det år då den årliga avkastningen till sporten skall vara nära 400 miljoner mer än jämförelseåret 2014. Den uppgörelsen innebär ju att den ökade tilldelningen till sporten (som i år är 63 miljoner) under 2016 skall vara 15 miljoner och ytterligare 15 miljoner 2017, allt för att under de åren kunna bygga upp en bredare inkomstbas för ATG och därigenom möjliggöra en mycket högre utdelning 2018.

  Det förslag till nästa års fördelning av dessa medel (13,5 miljoner efter att galoppen fått sina 10%) som gruppen enades om behandlas i ST:s styrelse nu på onsdag 18/11 och i ATG:s styrelse den 26/11. Före det är inga siffror officiella, men jag kan konstatera att det finns stor förståelse hos såväl banornas representanter som hos ST/ATG för den situation som vi aktiva befinner oss i. Frågan har behandlats i RST:s styrelse som är överens om att utfallet för hästägarnas del, utifrån de medel som finns att fördela, blev mycket bra. På vår sida i Travronden fredagen den 4 december kommer vi att utveckla detta ytterligare.

  Det långsiktiga målet för oss i RST (och även från Travtränarnas Riksförbund) är att vi alltid ska få minst 10% av ATG:s bruttoomsättning på spel till prispengar. Det fortsätter vi kämpa för, och med pokalåret 2018 känns det som att vi är en bit på väg!

  Premiechansen
  Har utvecklats till att för de som i år är två år, och som deltar i premiechansen fram till fyraårssäsongen 2018, omfatta 812 hästar. Det gör att allt fler lopp kommer med , och i år har Breeders´ Crown för tvååriga hästar tillkommit. RST:s styrelse har genom skrivelser till ST framfört följande synpunkter på upplägget, som vi hoppas få gehör för:
 • de pengar som betalas ut via premiechansen skall enligt oss vara en bonus, inte utökade prispengar. Se vidare bifogad skrivelse, bilaga 1.
 • vi vill att ordningen på de lopp som ingår i premiechansen ses över, enligt oss måste E3-loppen, som är mer rikstäckande än tex stochampionatet, komma med i ett tidigt skede. Vi kräver också att det tvång som finns att betala första insatsen till derbyt för att få vara med i hela premiechansen tas bort, se vidare bilaga 2.
 • vi kommer också att kontakta värdbanorna Jägersro och Solvalla med önskemålet att förlägga uttagningslopp till derbyt och kriteriet ute i landet, se bilaga 3.

  Estlandsärendet
  Sedan den av Olle Sohlberg genomförda utredningen av det fyra år gamla Estlandsärendet blev klar har vi väntat på vilka åtgärder som Svensk travsport skall vidta. Efter vårt styrelsemöte förra veckan skickades en skrivelse (bilaga 4) till ST:s ledning och styrelse. Skrivelsen kommer att behandlas på deras styrelsemöte den 18/1, varefter vi förväntar oss ett svar.

  Kostnader för hästägandet
  Vi får många frågor om och synpunkter på alla kostnader som drabbar oss hästägare. Kostnader för veterinär och transporter har ökat kraftigt, och dessutom betalar vi många avgifter såväl till administration av ägarskifte mm som i samband med tävling. Ett led i att kartlägga alla våra kostnader är den undersökning bland våra tränare som initierats av Mantorpstravet och som vi presenterade på Norr- och Sydträffen. Vi vädjar till alla föreningar att göra samma sammanställning för den egna banan (underlag är utsänt till föreningarnas kontaktpersoner) och skicka den till oss för sammanställning. Vi kommer också att sätta ny fart på den arbetsgrupp som jobbat med kostnadsöversynen. Den har tyvärr ”kört fast” ett antal gånger med nu kommer vi i RST att ta ansvar för att den kommer igång igen.

  Läs mer nyheter från RST i Travronden fredagen den 4 december.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen för RST gm Anders Holmqvist, ordförande.
 • Följande föreningar har antagit utmaningen:
 • Färjestads travhästägareförening har betalt 2.000:-
 • Gävle Travhästägareförening har betalt 2.460:-.
 • Axevalla Travförening har betalt 2.360:-
 • Västra Värmlands Travhästägarförening har betalt 700:-
 • Protokoll Årsmötet 2015
  Aktuell information mars 2015

  Hej alla travvänner!
  Här kommer lite aktuell information om arbetet i styrelsen. Den befintliga handlingsplanen för styrelsens arbete uppdaterades, efter hörande av Norr-och Sydträffen, vid våra strategidagar i januari. Vi fortsätter prioritera arbetet med hästägarnas ekonomiska villkor ,såväl beträffande prispengar som kostnadssidan, samt de mjuka värden som gör hästägandet till en positiv upplevelse när man är på en tävlingsarena. Den uppdaterade handlingsplanen kommer att läggas fram för årsstämman i april.
  Sportbudgetgruppen, där undertecknad ingår som en av tre representanter för BAS-organisationerna, hade som ni säkert sett i pressen förhandlingar under december månad. De nya förhållandena med en något ökad spelomsättning under 2014, och en förväntad ökning även de kommande åren, resulterade i den uppgörelse som fram till 2018 ger en sakta men säkert ökad medelstilldelning till sporten.
  Genom en långsiktigt strategi i ATG:s arbete räknar man med att år 2018 ha en tilldelning till sporten på nära 400 miljoner mer per år än vad som var fallet 2014. Utan att ta i för mycket vill jag hävda att vi som representerade de aktiva hade stor del i att denna uppgörelse sattes på pränt! I år får vi en ökning med medel till travsporten med 56,5 mkr, varav till oss aktiva 25 mkr i form av pris- och uppfödarmedel. Dessutom avsätts 1 mkr för att alla registrerade hästägare får program hemskickat vid start. Efter diskussioner i gruppen fastnade vi så för en modell där bland annat grundserien för 3-6 åriga hästar, till en kostnad av 9 mkr detta år, återinfördes. Jag känner att vi har stort stöd för detta bland såväl hästägare som tränare ute i landet. Det avsattes också 4 mkr till en unghästserie för 4-åringar, 1,3 mkr till kallbloden och 4 mkr i extra uppfödarmedel i ST unghästserie. Vid diskussionerna försökte vi ha en helhetssyn som gynnar såväl bredd som elit, men naturligtvis finns uppfattningar att medlen i stället skulle användas på annat sätt, vilket ni ju bland annat kunnat ta del av i fackpressen, och skulle det visa sig att det inte var rätt så får vi naturligtvis arbeta för en ändring kommande år. Här vill vi gärna ha synpunkter från våra medlemmar.
  Vi har också blivit tillfrågade om hur vi ser på premiechansens fortsättning för kullen född 2013. Om det blir många som tar del av priskakan finns en risk att prisoch uppfödarmedel överskrider reserverade medel med upp emot 10 mkr för kullen. Utfallet blir ju inte klart förrän 2017 då fyraårssäsongen är klar, men vi har redan nu ställt oss bakom en fortsättning enligt den modell som nu presenterats av ST. Skulle extra medel behöva tillskjutas så får diskussionen om hur tas i den budgetresursgrupp som arbetar då.

  Norr- och Sydträffarna som avhölls i höstas blev mycket välbesökta och i styrelsens ögon mycket givande. Lokalavdelningarna har nu också fått utbetalt 500:- per delegat som bidrag till sina kostnader. En redovisning om det ekonomiska utfallet jämfört med kostnaderna för tidigare års träffar inklusive höstmöte kommer att läggas fram för årsmötet.

  Förbättrad information till våra medlemmar är en annan prioriterad fråga för styrelsen. Om det ska kännas meningsfullt att ha ett riksförbund är det ju viktigt för alla att det kommer ut information om förbundets arbete. Förra året inledde vi en satsning med att ha ett uppslag i Travronden fyra gånger per år, ett inslag som dessutom läggs ut på vår hemsida. Exakt hur utformningen av informationen ska distribueras ut i fortsättningen beslutas av styrelsen nu på onsdag 4 mars. Vi håller också på att arbeta fram en ny folder med ett mer långsiktigt budskap som kan finnas på alla travbanor och som de lokala hästägareförningarna kan använda sig av i sitt arbete. Denna ska vara klar till årsmötet.

  Hemsidan och medlemsregistret är viktigt för att vi ska kunna ha kontakt med våra medlemmar och även för att kunna debitera rätt medlemsavgift till RST. Här har vi nu förbättrat möjligheterna för medlemmen själv att göra ändringar av sina kontaktuppgifter och även för föreningens medlemsansvarige att göra ändringar angående medlemskap mm.

  Hemsidan är nu också gjord så att varje lokalförening kan ha egen informationssida dit bara föreningens medlemmar kan logga in. Den föreningsansvarige har fått ut en ny manual för detta, och den medlem som saknar inloggningsuppgifter kan höra av sig till henne/honom för att få detta.
  Vår styrelseledamot Berit Bjuhr är kontaktperson i hemsides- och medlemsregisterfrågor. Hon tar gärna emot aktuella händelser från föreningslivet och lägger in detta i en kalender på hemsidan. Här kan vi tipsa varandra om bra aktiviteter för våra medlemmar.

  Boka in årsmötet som hålls i Hästsportens Hus onsdagen den 8 april 2015.
  Separat kallelse med program kommer inom kort.

  Då Björn Damm lämnat sin plats i RST:s styrelse har hans ansvarsområden fördelats på övriga styrelseledamöter enligt den ordning som finns på vår
  hemsida.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen för RST gm Anders Holmqvist, ordförande.

  Svensk Travsport konsekvensanalys

  Svensk Travsport har gjort en konsekvensanalys av den skrivelse som Solvalla Hästägarförening ställde till ST och hästägareföreningar mfl den 16 september. Konsekvensanalysen kommer att behandlas vid RST:s styrelsemöte den 19 november.

  Ladda hem Svensk Travsports konsekvensanalys som pdf...

  Protokoll från Norrträffen 29 augusti 2014


  Underlaget för Björn Damms utredning som låg till grund för Solvalla Hästägarförenings skrivelse 2014-09-16

  Till våra lokala föreningars kontaktpersoner och medlemmar.

  Vid gårdagens (2014-10-07) möte med RST:s styrelse behandlades Solvalla Hästägarförenings skrivelse från 2014-09-16. Vi vill tacka för alla synpunkter som kommit in från ett stort antal föreningar och även enskilda medlemmar i RST. Det är mycket värdefullt att känna att det beslut som vi nu fattade grundar sig på en sammanfattning av de synpunkter som kommit in. Det är på detta sätt vi vill jobba med våra frågor, med stor delaktighet från er som finns runt om i landet!

  Jag bifogar det beslut som fattades i frågan, och det finns också publicerat på vår hemsida samt på Travrondens hemsida. På vår hemsida kan ni också hitta underlaget till den utredning som gjordes av Björn Damm och som ligger till grund för Solvalla Hästägarförenings skrivelse. Inom kort kommer vi också att lägga ut den beräkning som gjorts för att komma fram till driftskostnaden i proffs- resp amatörträning vid utgången av 3-åringssäsongen (skrivelsens pkt 8).

  Än en gång stort tack för engagemanget och delaktigheten!

  Anders Holmqvist
  Ordf RST

  RST:s svar på Solvalla Hästägareförenings skrivelse

  Vid dagens styrelsemöte i RST var styrelsen enhälligt överens om följande:
  RST ställer sig bakom det generella kravet att hästägarkollektivet måste ges nya och förbättrade möjligheter att få sina hästar att bära sina egna kostnader genom ökade prismedel och minskade kostnader. Därför är det också av stor vikt att ST snarast slutför arbetet med kostnadsöversynen och de av RST lämnade förslagen.

  Efter att ha tagit in synpunkter från våra hästägareföreningar och enskilda medlemmar kan vi konstatera att vi stödjer konkreta åtgärdsförslag såsom
  borttagning av saxning V86 onsdag, loppen skall köras där hästarna finns,propositionerna måste samordnas regionvis, Solvalla skall vara nationalarena men det får inte ske på övriga banors bekostnad. Naturligtvis måste vi i RST tillsammans med ST ta fram tydliga mål för hästägandet.

  Däremot anser vi att de ekonomiska frågorna måste beaktas och kompletteras med konsekvensbeskrivningar i ett helhetsperspektiv.

  Ytterligare diskussion kommer att ske vid Sydträffen i Malmö den 24/10.
  Inom RST:s styrelse är vi också överens om att samtliga banor ska ha minst en årlig V75-dag.
  RST kommer att efterfråga platser i resursgruppen för den beslutade snabbutredningen av organisations, besluts- och strukturfrågor, och kräva
  omedelbar start av det arbetet.

  Slutligen vill vi betona att RST anser att bredd- och elittrav i hela Sverige är en förutsättning för sportens utveckling.

  2014-10-07

  För RST styrelse
  Anders Holmqvist
  Ordf

  Brev från Solvalla HF till landets hästägare

  Styrelsen i Solvalla Hästägarförening känner sig nu manade att kliva in på arenan och ta bladet ur mun och agera för Hästägarnas bästa. Vilken väg vi skall ta och hur vi skall gå tillväga är inte helt utstakat, men det är högprioriterat och vi arbetar på det. Det vi däremot vet med bestämdhet är att vi behöver både hjälp och mandat från er Hästägare och landets övriga Hästägarföreningar. Utan ert samtycke står vi oss slätt.

  Protokoll från Årsmötet 2014

  Nu finns protokollet från RSTs Årsmöte 2014 att ladda hem
  Klicka på bilagan nedan för att läsa protokollet. Det finns också att hämta om man går till sidan om RST och sedan Årsmötesprotokoll.

  Aktuell information april-14

  Hej!
  Till att börja med ett stort tack till alla delegater som deltog i årets årsmöte. Många uppfriskande diskussioner bland deltagarna och intressanta
  föredragningar av Hasse Skarplöth från ATG och Johan Lindberg från ST gör att vi i styrelsen känner oss taggade att med stor energi gripa oss an styrelsearbetet kommande verksamhetsår.
  Här kommer en liten sammanfattning av årsmötet, protokoll utskickas inom kort:

  • Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Undertecknad valdes till ordförande för ytterligare ett år. Som styrelseledamöter omvaldes Berit Bjuhr,
  Richard Smith och Berth Ottosson och Björn Damm nyvaldes efter Christer Häggström som avsagt sig.

  • Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag så att medlemsavgiften beslutas för innevarande år och som grund för antal
  delegater till årsmötet ligger antalet röstberättigade medlemmar i respektive förening den 31/12 året före årsmötet. Reviderade instruktioner om registeringen i medlemsregistret kommer i slutet av april.

  • Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara 88:- per röstberättigad medlem.

  • Totalt sex motioner behandlades, se vidare kommande protokoll.

  • Vi informerade om det avtal som slutits med Mile Media om att ha återkommande uppslag i Travronden med information från RST. Första uppslaget fanns att läsa idag tisdag 15/4 och var i första hand ett referat från årsmötet. Detta år har vi ytterligare två uppslag, därefter fyra uppslag per år.
  Artiklarna kommer också att läggas ut på hemsidan efter publiceringen i Travronden.

  • Vi informerade också om att ett avtal slutits med Folksam. Avtalet ger 10% rabatt på hästförsäkringar samt ytterligare 100:- rabatt som tillfaller den lokala hästägareföreningen. Detaljer om tecknande av försäkringen kommer inom kort på hemsidan.

  • Styrelsen har reviderat handlingsplanen. Efter ett telefonmöte med styrelsen onsdag 16/4 kommer vi att fylla på med styrelsens arbetsfördelning, därefter skickar vi ut den till er och den kommer också att publiceras på hemsidan.

  Hälsningar från styrelsen gm
  Anders Holmqvist
  Ordförande

  RST i Travronden

  Det är med stor glädje som vi på RST har flyttat in på ett par egna sidor i Travronden då och då. Här kan du läsa bilagan.

  RST och Folksam har inlett ett treårigt samarbete.

  - Vi fattade tycke för RST:s visioner och vill långsiktigt vara med på den här resan, säger Jan Lindblom på Folksam.
  Det finns tre delar i samarbetet:
 • Folksam sponsrar själva informationsarbetet.
  - RST har ett bra, sympatiskt budskap att föra ut och vi på Folksam är glada för att vara en del i att möjliggöra det, säger Jan Lindblom.

 • Alla medlemmar får tio procents rabatt på sina hästförsäkringar hos Folksam.
  - Vi resonerade oss fram till att vi vill erbjuda enskilda medlemmar något som gynnar just deras ekonomi i hästägandet, säger Jan Lindblom.

 • De lokala hästägarföreningarna får dessutom en rabatt på 100 kronor per nytecknad hästförsäkring hos medlemmarna i regionen. Den rabatten utbetalas till den lokala hästägarföreningen.
  - Det känns också bra att kunna bidra till att de lokala hästägarföreningarna får del av rabatten då deras medlemmar väljer att vara kunder hos oss. Det är kort sagt bra att veta att vi kan bidra till att göra skillnad lokalt också, säger Jan Lindblom.

  Anders Holmqvist, ordförande i RST, informerade om samarbetet på årsmötet.
  Han säger:
  - Vi är otroligt glada för att Folksam varit så lyhörda för våra visioner och vår handlingsplan när vi gjorde avtalet.
  Han fortsätter:
  - Allt går ju in i våra övergripande mål. Rabatten på försäkringar förbättrar hästägarnas ekonomi. Sponsringen går in i två andra övergripande mål; att förbättra informationen och kommunikationen, något som i sin tur leder till att vi ökar vårt inflytande i svensk travsport. Att de lokala föreningarna får del av rabatten för försäkringarna finansierar ju delar i arbetet att göra hästägarna till VIP-gäster som ju är det fjärde övergripande målet.
 • Aktuell information mars -14

  Dags för lite aktuell information:
  • Just nu ligger stort fokus inom Svensk Travsport på banornas uppdrag, nytt fördelningssystem med nya incitament till banorna, startlisteprojekt / banprogram samt förändringar i anmälningssystemet. Samtidigt fokuserar ATG på att vända det nedåtgående spelet samt att få ordning på avtalen med utländska spelbolag. Därför känns det bra att både ST:s tf generalsekreterare Johan Lindberg och ATG:s VD Hasse Skarplöth kommer till vårt årsmöte den 9 april för att redogöra för detta och även svara på frågor.

  • RST:s styrelse har inför ST:s fullmäktigemöte den 23 april lämnat in två motioner, som bifogas detta brev. Den första handlar om att vi vill ha en oberoende granskning av ST:s och ATG:s räkenskaper för att få en bild av hur man lever upp till den kostnadseffektivitet som åläggs oss alla i den sviktande ekonomin. I den andra motionen begär vi att spårförbehåll skall återinföras i vardagstravet. Vi vet att ST:s sportavdelning har planer på detta men vill försäkra oss om att det också blir verklighet.

  • Som ni vet har vi ett förslag till årsmötet på ny beräkning av lokalföreningarnas medlemsavgift till RST. Som underlag kommer att ligga de medlemmar i
  lokalföreningarna som har rösträtt. För de föreningar som har systemet att familjemedlemmar inte har rösträtt räknas alltså inte dessa in i underlaget i
  fortsättningen. Som en konsekvens av det nya systemet räknas dessa inte heller in underlaget för antalet delegater till årsmötet. Den stadgeändring som
  krävs för detta föreslås att beslutas på årsmötet för att kunna gälla till nästa fullmäktige. Preliminär avgift (beslut tas på årsmötet) är 88:- per röstberättigad medlem.

  • Efter att ha lyssnat på synpunkterna under höstmötet har styrelsen beslutat om några förändringar inför hösten. Vi genomför inget höstmöte för hela landet utan vill i stället lägga större tyngd på norrträffen och sydträffen. Hela styrelsen skall närvara på båda mötena som kommer att vara rådgivande för styrelsens arbete inför årsmötet. Båda träffarna kommer att vara under två dagar med förhandlingar, information, samkväm på kvällen och Provinskamp/ Sydkamp.
  Norrträffen blir i år lördag/söndag 30-31 augusti på Bergsåker, Sydträffen fredag/lördag 24-25 oktober på Jägersro. I fortsättningen kommer vi från RST
  att svara för alla handlingar inför och under mötet, medan vi samarbetar med värdföreningen om kringarrangemangen.

  • Vid vårt strategimöte förra veckan gick vi igenom vår handlingsplan som fastställdes förra året. Efter uppdateringar och ändringar kommer den nya
  versionen att presenteras på årsmötet. En viktig fråga är hur vi på bästa sätt kan stödja våra lokalavdelningar. Här tar vi gärna emot synpunkter. Vi kommer gärna ut till er på styrelse- eller medlemsmöten för att informera/diskutera. Till årsmötet kommer vi också att färdigställa en enkät för att få en bild av hur hästägarna behandlas på olika banor i samband med tävling. Att hästägaren skall vara en VIPgäst på banan är en självklarhet! Vi kommer också att utarbeta en kalender till hemsidan där alla lokalavdelningars möten, resor och andra evenemang kan läggas ut med möjlighet att bifoga ”klickbar” information.

  • I dagarna har vi slutit avtal med Folksam om erbjudande om en medlemsförsäkring som kan tecknas från 1 april i år. Medlem i hästägareförening erhåller 10% rabatt på hästförsäkring, och för varje medlem som tecknar försäkringen erhåller lokalavdelningen 100:- i bonus. Vi hoppas detta an ge ett välbehövligt tillskott i lokalavdelningarnas kassor!

  • Styrelsen har beslutat att från och med nu (också efter att ha lyssnat på höstmötet) inte ge ut någon tidning. I stället har vi förhandlat med Travronden och kommer att ha ett informationsblad varje kvartal i den tidningen. För de som inte har Travronden kommer informationen också att publiceras på hemsidan samt skickas ut per mail.

  • Till slut – vi hoppas alla föreningar har möjlighet att skicka representanter till årsmötet den 9 april. Jag bifogar den preliminära dagordningen samt de motioner som inkommit. Samtliga handlingar skickas också per post till föreningarnas kontaktadress tisdag den 24 mars. Jag bifogar också vår årsredovisning, ett underskrivet ex erhålls på årsmötet.

  Med vänlig hälsning
  Anders Holmqvist
  Ordförande

  KALLELSE TILL RST:s ÅRSMÖTE 2014-04-09

  Till
  Ordförande i respektive hästägareförening
  RST:s revisorer
  RST:s valberedning
  RST:s årsmöte hålles onsdagen den 9 april 2014.
  Plats: Hästsportens Hus, Solvalla.
  Vi samlas kl 12.00 till lunch på Kongressen, förhandlingarna börjar kl 13.00.


  Efter mötesförhandlingarna får vi besök av ATG:s VD Hasse Skarplöth och Svensk Travsports tf generalsekreterare Johan Lindberg som informerar om aktuella ärenden och svarar på frågor.

  Mötet beräknas vara avslutat kl 17.00. Därefter bjuder RST på mat och kaffe för de som vill stanna på kvällens V86-tävlingar.

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet, sista dag 18 mars.
  Valberedningens förslag samt delegatfördelning utsänds den 10 mars.
  Motförslag skall vara valberedningens ordförande Gunnie Carnestedt, gunnie@carnestedts.se tillhanda senast två veckor före mötet, och sedan vara samtliga föreningar tillhanda senast fyra dagar före mötet.

  Dagordning samt övriga handlingar utsänds senast en vecka före mötet.

  Anmälan av delegater från föreningarna skall göras på info@travhastagare.se senast måndag 31 mars.

  Välkomna!
  RST:s styrelse

  ”Vart tog de vägen – utan mål inget resultat”

  Björn Damms utredning ”Vart tog de vägen – utan mål inget resultat” belyser ett allvarligt problem i hästuppfödningen och hästbeståndet i olika delar av landet. Här krävs kraftinsatser från Svensk Travsports ledning i form av konkreta handlingsplaner gällande stimulansåtgärder för uppfödning och tävlingsutbud för att vända den negativa trenden.
  RST:s styrelse kommer att diskutera frågan vid strategimötet den 20/3 för att sedan ge vår syn på detta. Vi vill gärna ha synpunkter från våra medlemmar inför detta möte. Observera att statistikfilen är en tydligare version av sidan 3 i utredningen. Se också artikel i Travronden tisdag 18/2.

  /Anders Holmqvist, ordf RST

  Anders Holmqvists februaribrev 2014

  Läs vad Anders har att berätta om RSTs arbete Infobrevet

  Förslag ändrad medlemsavgift...

  Hej alla travvänner!

  Angående travsportens sparpaket
  ATG:s styrelse har som bekant beslutat om nya sparåtgärder för att möte den fortsatta nedgången i spelet. Undertecknad har som representant för oss aktiva deltagit i den sk resursgruppen där vi diskuterat fram ett förslag till hur besparingarna kan göras. Övriga två representanter för aktiva har varit Ingemar Alin från ASVT och Jan Halberg från TR. Det är viktigt att förstå att det slutliga beslutet om storleken på sparpaketet fattas av ATG, och vår uppgift i resursgruppen är att föra fram vår syn på hur detta kan göras på för oss minst smärtsamma sätt. Under det arbetet betonade vi med kraft att vi också vill ha redovisat hur man nästa år skall spara motsvarande pengar på central nivå.
  Svensk Travsports ledning redovisade tidigt besparingar motsvarande 10% av deras totala kostnader. Däremot hade inte ATG några besked om planerade besparingar. Vårt agerande resulterade dock i att ST:s styrelse i sitt förslag till beslut räknade in ett betydande sparbeting även hos ATG. Vi anser att det kravet borde vara ännu tydligare, att man som ägare till ATG ger tydliga ägardirektiv i denna fråga.

  Efter långa diskussioner konstaterades att, förutom effekten av en reduktionen med 47 travdagar som ger 20 miljoner sparade, måste 35 miljoner ytterligare sparas i medlen till oss aktiva.

  Vår prioritering var att bevara tvåårspremierna, som klart framgick på såväl Norr som Sydträffen att vi ville ha kvar, på samma nivå som nu samt att inte påverka unghästsatsningen. Här fick vi gehör och fick som vi ville. Vi sade också nej till höjning av förstapriset i V75/V86, medan vi accepterade en sänkning av förstapriset i V75-finaler och de fem största loppen Elitloppet, Åby Stora, Olympiatravet, Sundsvall Open Trot och Hugo Åbergs. För att undvika besparingar motsvarande nästan 5 mkr accepterade vi också en höjning av anmälningsavgiften från 30 kr till 80 kr. Genom införandet av divisionssystemet kunde man också ta bort prisbidraget till poänglördagarna. Den stora besparingen, drygt 10 mkr inklusive uppfödarmedlen, görs genom att avskaffa grundserien.

  Som sagt, vår roll var att utifrån givna sparbeting göra bästa möjliga prioritering, och vi känner att vi fick bra gehör för våra synpunkter. Däremot har vi fortfarande synpunkter på hur besparingar (inte) görs på ATG. Vilket ni också kunde läsa i Travrondens nummer den 6 december.

  Höstmötet
  Jag bifogar protokoll och gruppsammanfattningar från årets höstmöte. Utifrån de mycket givande diskussioner som var kom vi fram till bland annat (se också bilagan):
  - vi skall ta fram ett underlag för beslut om ny beräkningsgrund av medlemsavgiften till RST
  - vi ska se över formerna för Norrträff, Sydträff och Höstmöte.
  - vi antagligen inte skall ha någon regelrätt tidning utan få ut vårt budskap på annat sätt. (Trots allt kommer vårt julnummer ut till alla medlemmar nästa vecka!).
  - i strategidokumentet skall vi sträva efter en ordinarie ledamot i ST:s styrelse.
  - fyra motioner behandlades, se protokollet.

  Mötet var mycket givande med livliga diskussioner och högt i tak. Glädjande nog kände vi i styrelsen stor uppskattning för det arbete vi gör för våra medlemmar, vilket vi tackar för! Den allmänna meningen var också att styrelsen även i fortsättningen skall ges ekonomiska förutsättningar att mötas i samma omfattning som tidigare.

  OBS! För att inte detta mail ska bli ”för tungt” bifogas inte Hans Ljungkvists presentation vid höstmötet, men den kommer att läggas ut på hemsidan.

  I övrigt
  -kan vi notera att ST:s styrelse insett uppfödarnas, och därmed i förlängningen hästägarnas, situation när man beslutat förstärka uppfödarpremierna för 2-4 åriga hästar genom att skjuta till 17 miljoner från 2017. Ett beslut som vi stödjer till fullo. Vi förutsätter naturligtvis att dessa pengar hittas på annat sätt än att ta av prispengarna!

  - att alla banor, stora som små, står inför tuffa sparbeting i och med minskade anslag och nya krav inom ramen för Banornas uppdrag. Vi måste hjälpas åt att bevaka så att inte detta ytterligare drabbar våra prispengar!

  - att vi starkt ifrågasätter beslutet om banprogrammen. Hästägare med starthäst, och inte bara företrädaren, och övriga berörda aktiva måste alltid kunna få ett banprogram i sin hand. Däremot anser vi att distributionen, som är den stora kostnadsboven, måste kunna ses över. Banprogrammen fyller en viktig funktion inte bara för publicering av startlistor utan också som information om allt som händer i arrangemangsväg och som budbärare för sponsorer.

  - nästa vecka kommer vår tidning RST Travsport till alla medlemmar.

  Till slut
  Vid årsskiftet slutar Ulf Hörnberg som generalsekreterare på ST. Vi vill rikta ett stort tack till Ulf för ett gott samarbete, vi inom BAS-samarbetet har tydligt känt att vi haft Ulf på vår sida i dessa tuffa tider.

  Vi vill från styrelsen önska alla en God Jul och hoppas på ett Gott Nytt Travår!

  Anders Holmqvist
  Ordförande

  Erbjudande!

  Vi erbjuder samtliga hästägareföreningar att köpa denna jacka till subventionerat pris.
  Vårt ordinarie rabatterade pris är 760:- samt 50:- per föreningslogga. (Det tillkommer 800:- per förening för att tillverka mönsterkort till loggan).
  RST subventionerar jackan med ytterligare 100:- om RST:s logga finns på ärmen. Föreningens logga kan förslagsvis sitta på bröstet. Föreningens kostnad blir då 1.000kr för mönsterkortet samt 710:-/jacka inkl föreningslogga.

  För beställning kontakta Berth Ottosson på dahlbogarden@telia.com eller mobil 070-562 50 37.

  Podcast Konstnadskontrollsprojektet

  Staffan Osterling på Travtränarnas riksförbund och Christer Häggström från Riksförbundet för Sveriges travhästägare pratar om kostnadsutvecklingen inom travsporten, vad den beror på och vad man kan göra åt den.
  Lyssna på avsnittet här

  Hästägarrekytering exempel

  Exempel på aktiviteter från konferensen med hästägaransvariga
  Här följer ett antal goda exempel på hästägarrekryteringsaktiviteter som presenterades på konferensen för hästägaransvariga.

  Bollnäs
  Dannero m fl
  Mantorp
  Solvalla
  Umåker
  Visby
  RSTs monter i samband med Premier Club på Solvalla

  RST på Premier Club

  RST hade i samband med Premier Club på Solvalla en välbesökt informationsmonter.
  Bland de c:a 70 personer som lämnat in synpunkter på vad som är viktigaste frågan att driva för RST drogs en person som vinner två biljetter till Elitloppet 2014. GRATTIS till Mats Jansson, Södersätra 116 i Säter!

  Den viktigaste frågan enligt enkäten var prispengarna och kostnaderna för hästägarna. Vi kommer också att göra motsvarande enkät i samband med Sydträffen på Åby kommande helg, därefter kommer en fullständigare sammanställning av svaren att presenteras.

  Anders Holmqvists septemberbrev 2013

  Läs vad Anders har att berätta om RSTs arbete Infobrevet

  RSTs strategi

  Under strategidagarna utarbetades bifogade strategidokument för RST.
  Läs strategidokumentet genom att klicka på länken nedan.

  Strategidokument

  Nyheter från Mantorp och Örebro

  Vår hästägaredag går av stapeln 19 augusti och dessförinnan har vi ett arrangemang i samband med Hugo Åbergs memorial. Man åker i egen bil, men hästägareföreningen ordnar övernattningar till bra pris och olika utflyktsmål. Det hela avslutas med trav på Jägersro och Hugo Åbergs memorial.
  Sen har vi vår årligen återkommande hästägaredag med bl a sponsrade lopp med fina priser till vinnande hästars ägare i form av en Spa-weekend för 2 personer, pris till skötare och hederstäcke till hästen. Lådtävlingar för publiken där det gäller att tippa vinnaren i varje lopp med fina priser skänkta av sponsorerna, Utställare med försäljning av egenproducerade varor, Häst som gratis delas ut i 25 andelar till vilken man kan lämna in intresseanmälan om att vilja bli delägare i m m. Tränare till den hästen blir i år Stefan P Pettersson.
  30 august -1 september ordnar vi som vanligt en resa till Derbyt på Jägersro. Vi åker gemensamt i buss och har på nervägen ett flertal aktiviteter såsom bl a frågetävling och ”auktion” på hästarna i finalen. Naturligtvis gör vi gemensamma V75:or till lördagen och söndagen. Ett flertal gånger har det här andelsspelet givit vinst.
  På nervägen brukar vi göra ett stopp på lämpligt ställe och förra året besökte vi Silvåkra, vilket var mycket uppskattat.
  Breeders Crownresa kommer vi göra även i år, men nu blir det 2 övernattningar eftersom det blir tävlingar både lördag och söndag. Det hela börjar ju alltid på fredagen med mässor och auktioner, vilket brukar vara uppskattade arrangemang.
  Jag har fått in en rapport från Örebro om vad dom har på gång och vidarebefordrar den till er.
  Slutligen önskar jag er alla en fin sommar med bra väder och mycket sevärt trav!!!!

  Mvh Berit Bjuhr
  Örebro Hästägarförening

  Vi har haft en ganska lugn vår, vi har ändrat på en av våra medlemsförmåner . Vi har förut samlat ihop medlemmar som haft segrande häst på hemmaplan och bjudit på middag för fyra personer, kvartalsvis. Det har blivit allt svårare för medlemmarna att vara med på middagen då den är förlagd till en tävlingskväll så styrelsen beslutade att börja med presentkort på Travkrogen istället, värdet är 1.000:-. Vi får utvärdera på höstmötet hur vi ska fortsätta.
  Just i skrivande stund har vi fullt fokus på vår Hästägardag som infaller 11 juli. Vårt lopp Hästägarpokalen har 50.000:- i första pris så förhoppningsvis får vi ihop ett bra hemmalag. Den dagen körs även Juliloppet som är ett anrikt lopp på Örebrotravet. Vi bjuder våra medlemmar på mat och hästägarna som ställer upp i Hästägarpokalen får extrapresent och vi har våra sponsorer som vi bjuder på mat.
  Vi anordnar en resa till Jägersro derbyhelgen där vi även besöker Lutfi Kolgjinis auktion, förra året blev en häst inropad av en av våra medlemmar, spännande och se om det blir någon fyrbent kompis inropad i år. För de som inte har möjlighet att hänga med på den resan åker vi till Julmyra och Reijo Liljendahl i början på oktober, den resan avslutas med en middag på Solvalla och V86 tävlingar.


  Vi i Örebro/Lindesberg önskar alla hästägare en glad och skön sommar!

  Kommentar från Anders Holmqvist och Ingemar Alin ang senaste sparpaketet Även publicerat i Travronden.

  Kommentar från RST och ASVT
  Angående det senaste sparpaketet inom travet:

  Som representanter för oss aktiva har vi deltagit i diskussionerna inför de båda sparpaket som beslutats av ATG detta år. Vi ser det som mycket positivt och även självklart att vi tillsammans med representanter för banorna får möjlighet att framföra våra synpunkter i den resursgrupp som ST sammankallat och som har till uppgift att ta fram beslutsunderlag. Diskussionerna i gruppen har präglats av öppenhet och förståelse för varandras synpunkter. Vi är helt medvetna om att när spelomsättningen sjunker och intäkterna därmed minskar kommer avkastningen till verksamheten att minska, och det måste vi alla ta ansvar för. I det första sparpaketet på 40 miljoner kr som genomfördes i våras bollades flera alternativ och till slut enades resursgruppen om ett förslag som också sedan togs av ATG:s styrelse. I ett sådant här läge får alla parter naturligtvis ge och ta, men i detta förslag fick vi stort gehör för att så långt som möjligt undvika besparingar i ”vardagstravet”, och i stället i första hand minska prisbudgeten i de högre doterade loppen. Förslaget lades också fram för och godkändes av samtliga BAS-föreningars styrelser. Tyvärr räckte det inte med dessa 40 miljoner, banorna sänkte också på grund av minskade grundbelopp prispengarna med ytterligare c:a 20 miljoner, vilket gjort en minskning av medel till oss aktiva på totalt 60 miljoner på årsbasis! Vi har också ställt ett tydligt krav att få redovisat de besparingar som gjorts i verksamheterna i övrigt, inom ATG (inkl kanal 75), ST, banorna och galoppsporten. Vi saknar tyvärr fortfarande en lika detaljerad redovisning av detta som finns gällande de aktivas medel, endast en del sammanfattande belopp har redovisats. Här förväntar vi oss naturligtvis en bättre redogörelse för detta. Det är viktigt för trovärdigheten ute bland alla aktiva i landet!

  I diskussionerna om det sparpaket som nu beslutats var vi aktivas representanter mycket tydliga med av vi inte står bakom ett beslut om ytterligare neddragningar detta år, det räcker gott med de tidigare totalt 60 miljonerna! Vi ansåg att man skulle använda Hästsportens Fond till att klara årets nedgång.

  Däremot diskuterade vi vad som kan göras nästa år, om ATG på grund av ytterligare nedgång i spelet skulle tvingas till nya beslut om besparingar. I ett sådant läge kan inte heller ”vardagstravet” skyddas, utan det blir en bredare neddragning av prispengarna. Hur allt detta skall göras blir naturligtvis hela tiden en kompromiss där det finns väldigt olika synpunkter på innehållet, allt beroende på vilken roll man har som aktiv och även var man bor. Tyvärr beslutade ATG:s styrelse ändå att genomföra besparingarna redan från den 1 augusti i år. Vi ser detta som ett mycket olyckligt beslut, därmed har medlen till oss aktiva i år minskats med totalt c:a 78 miljoner kr.

  Inför nästa år aviseras neddragning med 45 travdagar samt fortsatta sparbeting gällande pris- och uppfödarpengar. I det läget är det ännu viktigare banorna och ST/ATG redovisar sina övriga åtgärder, och att detta är åtgärder som inte i förlängningen ytterligare påverkar oss aktivas medel. Det ledord som vi alla använder oss av allt oftare är ju transparens, och det känns ytterst viktigt i just denna fråga. Vi förutsätter också naturligtvis att vi blir delaktiga i processen även framgent.


  Anders Holmqvist Ingemar Alin
  Ordförande RST Ordförande ASVT

  Aktuell information juni -13

  Hej, här kommer lite nytt från styrelsen!

  STYRELSENS STRATEGIDOKUMENT
  Styrelsen för RST samlades i maj för att fastställa riktlinjerna för det framtida arbetet.
  De övergripande frågor som vi beslutat prioritera kommande verksamhetsår är följande
  (ett utförligare strategidokument kommer inom kort):

  1. Förbättra den ekonomiska situationen för oss hästägare
  Här är arbetet redan igång, i fredags återupptogs arbetet med kostnadsöversynen igen
  efter ett litet uppehåll i en grupp där vi deltar tillsammans med ST, TR och BTR. Gruppen
  skall söka vägar för att dämpa kostnadsutvecklingen när det gäller träningsavgifter och
  träningsomkostnader. En grupp medlemmar i hästägareföreningen på Solvalla har
  också gjort ett gediget grundarbete för att belysa alla ”kringkostnader” som drabbar oss
  hästägare, ett stort tack till er för ert engagemang! Vi anser det självklart att alla sådana
  kostnader (veterinär, transport, materialinköp mm) tydligt dokumenteras med
  verifikationer i samband med debitering och vårt mål är också att kunna presentera en
  riktprislista för olika tjänster. Det branschavtal som skrevs mellan RST och TR förra
  hösten måste också komma till användning mycket mer, där kan många kostnader
  regleras redan när hästen sätts i träning.

  2. Hästägaren som VIP-gäst
  Fri entré på alla banor med undantag för vissa stortävlingar, hederspris och gratis DVD
  till segrande hästägare i alla lopp, mycket mer fokus på hästägarna såväl i samband med
  lopp som i övrigt under tävlingarna är en självklarhet tycker vi.

  3. Säkra och stärka vårt inflytande i Svensk Travsport
  Hästägarna skall ha representation i alla arbetsgrupper inom Svensk Travsport, mer
  aktivt arbete gentemot såväl tjänstemän som styrelse inom ST och ATG, högre
  representation i ST fullmäktige mm. Ett viktigt led i att stärka vårt inflytande är det goda
  samarbetet inom BAS-organisationerna, tillsammans är vi starkare!

  4. Kommunikation och information
  Ännu bättre kommunikation mellan styrelsens medlemmar och kontaktbanorna genom
  bl a besök hos föreningar och referat från varje styrelsemöte, månadsbrev och annan
  information på hemsidan som skall bli ännu mer aktiv, RSS-flöde (nyhetsflöde) på
  hemsidan, framtagande av annonser och annat informationsmaterial som kan användas
  av lokalföreningarna mm

  TRAVSPORTENS EKONOMI

  Som ni vet deltog RST genom undertecknad i den resursgrupp som diskuterade fram hur
  den av ATG beslutade besparingen på 40 miljoner kr under 2013 skulle göras. Övriga
  BAS-representanter var Ingemar Ahlin från ASVT och Jan Halberg från TR. Denna
  besparing härrörde från omsättningsminskningen under 2012 med 700 miljoner kr
  jämfört med 2011. Åtgärderna har presenterats i tidigare nyhetsbrev.
  Observera att förutom dessa 40 miljoner kr har banorna minskat prispengarna med c:a
  20 miljoner kr för att klara de minskade grundbelopp på totat c:a 25 miljoner kr som blev
  följden av spelminskningen. 80% av banornas egna besparingar skedde alltså genom
  minskade prispengar!
  På initiativ av RST har BAS-föreningarna gemensamt ställt kravet att få redovisat vilka
  besparingar som skett inom ST, ATG och galoppsporten motsvarande nedskärningen av
  medlen till oss aktiva. En muntlig redovisning säger att ATG minskat sina kostnader med
  c:a 30 miljoner kr, ST med c:a 8 miljoner kr och galoppsporten med c:a 5,5 miljoner kr.
  En mer detaljerad redovisning av detta är utlovad varvid vi återkommer.

  Nu kan vi konstatera att omsättningen har fortsatt att sjunka, och under årets första
  kvartal sjönk spelet med 5% jämfört med föregående år, vilket var 2% sämre än vad ATG
  budgeterat med. Därför har ATG bett ST att genom resursgruppen diskutera vad som
  kan göras om spelomsättningen sjunker ytterligare, framför allt med sikte på 2014. Vi
  som representerar oss aktiva ställde oss helt emot att göra ytterligare åtgärder redan
  detta år, vilket också framförts till ATG:s styrelse. För den synpunkten fick vi också gehör
  från övriga deltagare i resursgruppen. Vi anser att den buffert som Hästsportens Fond
  utgör bör klara att parera årets nedgång. Däremot har vi uttryckt förståelse för att
  åtgärder måste genomföras 2014, om spelomsättningen fortsätter sjunka ytterligare. Där
  vill vi naturligtvis vara delaktiga i de diskussioner som kommer att föregå ett beslut. Vi
  motsätter oss också helt att banorna nästa år belastar oss aktiva med ytterligare
  nedskärningar av prispengarna för att klara sin egen ekonomi.

  ATG styrelse sammanträder nu på tisdag den 4 juni för att diskutera detta, vi får hoppas
  att de lyssnat på synpunkterna från resursgruppen!

  NORR- RESP SYDTRÄFFEN
  Norrträffen genomförs i år den 23-24 augusti på Bergsåker, arrangörer är Umåker
  Travhästägareförening.
  Sydträffen hålls på Åbytravet den 11-12 oktober i samband med SM. Eftersom vi fått
  flytta datum så är det inte möjligt för alla föreningar att ha uttagningar till Sydkampen.
  Därför gör vi så i år att ett av loppen inom V75 lottas på varje förening. Häst som tillhör
  någon ”Sydbana” representerar den föreningen, om flera hästar från samma bana delta
  gäller den häst som har högst startpoäng. Övriga lotta på kvarvarande föreningar.

  BERÄKNING AV DELEGATAVGIFT/MEDLEMSAVGIFT TILL RST

  Enligt nuvarande regler beräknas medlemsavgiften till RST utifrån antalet delegater till
  årsmötet, där avgiften för närvarande är 6000:-/delegat. Varje förening får en delegat för
  upp till 100 medlemmar och därefter en delegat för var 75:e medlem. Det har visat sig att
  detta slår orättvist mot några föreningar, framför allt mot en del föreningar med få
  medlemmar och föreningar med många ungdomar. Styrelsen har därför beslut föreslå en
  ändring av beräkningen av medlemsavgiften (delagatberäkningen är fastlagd i stadgarna
  och ändras ej) inför nästa års årsmöte. Förslaget innebär att medlemsavgift tas ut för
  varje medlem över 18 år med 85:-/ medlem.

  NY ANSVARSFÖRDELNING INOM STYRELSEN

  Vid strategidagarna reviderade vi också styrelsens ansvarsfördelning. Den har av
  misstag inte kommit in på hemsidan ännu, men vi skall uppdatera detta under
  kommande vecka.

  Av kostnadsskäl har vi också beslutat avstå från erbjudandet att köpa en del
  administrativa tjänster från ST:s kansli. Vi känner att vi nu arbetat upp rutiner för
  ärendehantering via e-post och telefon, och använder numera endast e-post också för
  utskick. Däremot har vi kvar vårt kontor i Hästsportens Hus. Samma kontakt- och
  adressuppgifter som tidigare gäller alltså.

  Hälsningar
  Anders Holmqvist
  Ordförande

  Berth Ottosson tycker till

  Fler banor, likt Åby och Halmstad, undersöker möjligheter för ett samarbete och förhoppningsvis kommer alla sällskap att vara öppna sällskap i framtiden.
  1. Olympiatravet
  Många som kom till Olympiatravet på Åby fick stå i lång kö för att komma in på anläggningen. Jag undrar om det är första gången man arrangerar ett storlopp. Man kan tro detta efter att sett hur upplägget var. Beställda biljetter fanns i en lucka som man var tvungen att köa till för att sedan köa om igen i samma kassa för att komma in när man delat ut biljetter till de som man beställt till. Det är klart det blir kö och irritation. I VIP-ingången kom inte alla in som borde ha haft VIP-kort utan man fick köa där för att sedan ställa sig i en annan kö när man fick reda på att inte biljetten gällde där.
  Vill vi ha publiken till banan, så måste detta fungera när publiken kommer annars har man det negativa redan i entrén och det är inte bra. Skärpning!

  2. Hästen är din
  Jag hade förmånen att vara guide åt fyra ungdomar som vunnit Svensk Travsports tävling ”Hästen är din” i samband med Olympiatravet. Att bli hästägare för en dag är inte det sämsta, kostar ju inte så mycket när man vunnit allt. Under dagen blev det mat och dryck på restaurangen för ungdomarna (jag fick äta på hästägareläktaren), träff med Tamla Celeber, som var dagens häst och hennes skötare innan loppet. Som parentes kan nämnas att jag själv som delägare hade Nettan Palema i samma lopp. En match i matchen, som jag vann. Ungdomarna han också med Olympiabyn och att köra dubbelsulky i defilering var kanske höjdpunkten, när Tamla svek. Vad jag förstod så blir det ytterligare travbanebesök och kanske också delägarskap i någon häst så småningom. Ett bra projekt av ST!

  3. Prispengar
  Som ordförande i Åby Travhästägareförening har jag den föga roliga läsningen i statistiken från landets travbanor framför mig. Bottenplacering gällande hur mycket av prispengarna som går till driften på banan. Läser man sedan resultaträkningen för Åby Travsällskap 2012 och ser att det finns ett överskott, så blir man ju ändå mer besviken över hur vi hästägare hanteras. Här måste vi alla hjälpas åt att sätta tummen på våra sällskap så att de inte ”nallar” av prispengarna, som vi så väl behöver. En eloge till de banor som tillför prispengar av egna medel!

  4. Strategi
  RST:s styrelse samlas i Stockholm för strategimöte under dagarna två. Vi har med oss från ett i positiv anda genomfört årsmöte att fortsätta jobba med kostnadskontrollen. Tillsammans med ST och övriga BAS är det viktigt att få bort de stora avvikelser och skillnader som finns i kostnadsbiten för hästägarna. Avtalet som skrevs mellan RST och TR 2012 är ett viktigt dokument i sammanhanget. En annan viktig fråga, som har hängt i luften senaste året är hur vi bättre får ut vårt budskap till våra medlemmar. Hemsidan har blivit bättre, men hur gör vi med tidningen?

  5. ATG:s VD
  Jag tror att ATG:s nye VD Hans Skarplöth kommer med lite nya idéer och detta kommer att vända de negativa siffror som just nu är på spelet inom travet. Vi måste prata positivt och se ljuset framför oss annars kommer hästägarna att försvinna.

  Ha en fin vår och sommar!

  Berth Ottosson
  Agria

  Rabatt på djurförsäkring

  RST har skrivit ett avtal med Agria som ger medlemmar i travhästägarföreningar anslutna till RST 5 procents nyteckningsrabatt på första årets försäkringspremie hos Agria Djurförsäkring. Läs mer på agria.se om Agrias försäkringar.

  Anders Holmqvist vald till ordförande, Curt-Olof Dahl in i styrelsen

  Vid RST:s årsmöte den 10 april valdes Anders Holmqvist från Färjestads Travhästägareförening i Karlstad till ordförande. Anders har under det senaste halvåret varit tillförordnad ordförande i stället för Björn Frössevi som engagerat sig i styrelsen för Stockholms Travsällskap, men har nu alltså valts som ordinarie på posten.

  Ny i styrelsen blev Curt-Olof Dahl från Sydöstra Sveriges Travhästägareförening i Kalmar. Dessutom omvaldes Maja Karlsson från Bollnäs, Mikael Melefors från Umeå och Ulf Bergström från Jägersro, samtliga på två år. Ett år kvar på sin mandatperiod i styrelsen har Richard Smith från Sundsvall, Berit Bjuhr från Mantorp, Christer Häggström från Solvalla och Berth Ottosson från Åby.

  Tankar inför en ny travsäsong!

  Ett nytt år och nya förväntningar. Trav Gävleborg går som tåget, skön känsla när vi är inne i en period i svenskt trav när man ”inte får nå’t gratis”. Gemenskap, samarbete och en positiv inställning och vilja hos alla är en del av framgången – men också målmedvetet arbete.

  Rekrytering av hästägare, stort hästunderlag, många s k elithästar som sprungit in mer är 50 tkr under 2012, starkt förbättrat resultat hos A-tränarna – det och andra utvecklingsinsatser har gjort att Gävleborgsregionen har fler tävlingstillfällen under 2013 än under 2012.

  Hästägarföreningarna jobbar på med olika frågor som gagnar hästägarna och som i förlängningen betyder mycket för hela verksamheten vid respektive bana. I Bollnäs har hästägarföreningen en viktig uppgift för det Kompetenscentrum Häst som just nu är under uppbyggnad vid banan. Föreningen är delaktig i licensutbildningarna som ingår i Travskolan. Detsamma gäller den fadderverksamhet som ger stöd och råd till såväl nya som redan etablerade hästägare. Studieresor och studiebesök är andra aktiviteter som planeras och kan genomföras i samarbete med kompetenscentrat.

  Apropå studieresor anordnades en sådan under några dagar i slutet av november. Det var 28 deltagare från hela Trav Gävleborg (plus två intresserade Dannero-bor) som med buss och flyg begav sig till travets Mecca – Paris. Resan syftade till att fylla på kunskaperna och att umgås med travet i fokus. På plats var Anders Lindqvist en fantastisk värd som öppnade för besök på olika platser och evenemang. Träningsanläggningen Grosbois var en otrolig upplevelse, och de som ville fick också köra häst. Storbanan Vincennes hade tävlingar med bl a Quarcio du Chen som startande. En rundtur i Paris gav en god bild av alla omtalade sevärdheter, innan turen den dagen gick till den lilla landsortsbanan Chartres. Där togs gruppen emot kungligt av diverse företrädare för fransk travsport. Särskilt roligt var att de önskade ett framtida utbyte med oss i Trav Gävleborg. Hela resan var fantastisk och gav mersmak…. Många av deltagarna går nu och väntar på en eventuell resa till Malta under sensommaren. Den jobbar vi på! Men dessförinnan gör vi ett besök hos Kjell Ungh på gården i Viksjöfors.

  Rikstravets tävlingsperiod startar om några veckor. Alla dessa andelsägare är presumtiva medlemmar i våra hästägarföreningar, det gäller att bjuda med dem. Det passade föreningen i Bollnäs på att göra när det var kick off för Hälsinglands rikshäst Thermal och tränaren Stefan Arvidsson. Så nära 400 av andelsägarna var på plats i ett strålande väder, och fick personlig inbjudan från hästägarföreningen i den presentpåse som delades ut till alla. Trevligt!

  Nu ser vi med tillförsikt fram emot en upplevelserik travsäsong med framgångar på banan, men också att träffa alla dessa trevliga människor som vi delar intresset med för det roligaste som finns – travsporten!

  Hälsningar
  Maja Karlsson

  Arbetskläder och profilkläder av högkvalité

  RST har skrivit avtal med PROWEAR AB om rabatter på arbetskläder och profilkläder.
  Genom att ange vår rabattkod vid beställningen erhåller ni 20% rabatt på deras ordinarie priser.
  Eftersom rabatterna endast gäller för våra medlemmar läggs inte koden ut på hemsidan utan den finns att få hos din lokala förening.

  Förutom att katalogen finnspå företagets hemsida kommer vi också att skicka ett ex av denna till varje förening.
  Hos oss på Prowear finner ni ett stort sortiment av arbetskläder, arbetsskor och profilkläder av det bästa varumärken på marknaden online. I vårt sortimentet av yrkeskläder och profilkläder finner du bland annat arbetskläder för vård, skog, hotell, industri, transport, bygg, kök och restaurang i en mängd olika modeller från kända varumärken som Fristads-Kansas, Segers, Clinic Dress, Fruit of the loom, Birkenstock, Jalas, Grundéns, Matterhorn mm. Vill ni ha tryck och brodyr så hjälper vi även till med detta.

  Prowear AB är ett distanshandelsföretag som startades 1997 i Alingsås. Vi har störst utbud i norden med över 20000st artiklar i sortimentet.

  Prowear AB erbjuder alla medlemmar i RST en bra rabatt på hela sortimentets ordinarie priser.

  Er rabattkod, som är utskickad till varje lokal hästägarförening, anger ni i kassan i vår webshop www.prowear.se alt. meddelar ni oss detta per telefon eller mail: kundservice@prowear.se.

  Välkommen och kontakta oss så hjälper vi er att hitta det ni söker.

  Prowear AB
  Kristineholmsvägen 10
  441 39 Alingsås

  Tel. 0322-611 970
  Fax. 0322-648 971

  ATT HA UNGHÄST I TRÄNING I ESTLAND

  Nu skall jag informera er alla som är nyfikna på unghäst träning i Estland.
  Där finns tyvärr bara en tävlingsbana och den ligger i Tallinn, och det finns inte så många tränare heller, så utbudet är därför inte så stort. Jag tror att det finns fyra / fem större tränar namn, det finns också en del mindre tränare ( som våra B-tränare med bara några hästar).
  De håller tävlingar varannan lördag från vårkanten fram till december. Det satsas stort på deras uppfödningslopp som går av stapeln i början av november. För att kvalificera sig till uppfödningsloppet så måste man ha startat två gånger innan, och första priset ligger på ca 1200 hundra euro. Nu till unghäst träningen.

  Det vanligaste är att man skickar ner sin unghäst Aug-Sept ( jag använde mig av Gunnar Olssons hästtransporter) och det kostar ca 5000:- + moms. De börja med att hantera hästen först utan vagn och efter 14 dgr ( om inget ovanligt sker ) så kommer vagnen på. Hästen köres fram till januari och därefter så börjar tempo träningen. Hela tiden så har man kontakt med sin tränare antingen per telefon eller via mail,
  så man har lite tränings status och att hästen mår bra eller om problem har uppstått tex den kanske skall kastreras (en billigare omkostnad där nere). Så bestämmer man sig när man vill ha den hemskickad, det vanligaste är nog mellan April-Maj då är den ju 2 år gammal. De kan även träna vidare där nere och ta hästen till Sverige och köra premielopp och därefter köra uppfödningsloppet där nere.

  Hur många av oss har varit med i ett uppfödningslopp med någon 2-åring? Inte många men det har jag, en andra plats 2012 men det var tyvärr bara tre startande. Så till allt positivt, det är inte längre bort utan man tar sin äkta hälft och bjuder på en weekend resa och bor i gamla stan i Tallinn, åker ut och tittar på trav på lördagen och kanske provkör sin häst ( om man vågar), sen så går man och sätter sig i restaurangen (ca 50 platser ) och äter en liten enkel bit mat och försöker vinna lite pengar till hemresan. Redan på fredagen så måste vi klia frugans rygg och åka ner till nya delen av stan och gå lite i varuhus, men det är det värt.

  Tar man hem hästen på vårkanten så kan man nog räkna med att den är premieklar. Träningsavgiften är för tillfället 137:- om dagen då inkluderar det även skoning. Jag hade en svensk tränare som heter Lars Sundling då jag tycker att det är en fördel med att kunna prata svenska. Mats Gabrielsson ( Stall Tooma) har alla sina unghäster för inkörning i Estland (hos en annan tränare) men stortränare på Jägersro har också häst hos Lars Sundling . Nu kanske jag trampar många tränare på tårna, men jag ser detta som att vi kanske kan skära på kostnaderna för våra hästägare för utan ägare så kan vi snart slå igen butiken. Har ni några frågor så är ni välkomna att ringa till mig

  Ulf Bergström(styrelseledamot i RST)
  Tele nr 070-6617855


  PS har ni körlicens så kan ni köra er pålle i ett lopp på höstkanten DS

  Anders Holmqvists månadsbrev februari 2013

  Läs mer här

  Prismedel till aktiva dras ned med 40 Mkr

  Det är en direkt konsekvens av att spelet på hästar backade med drygt 5 procent under 2012.
  Svensk Travsport har i samverkan med de aktiva tagit fram ett sparpaket som bland annat innebär minskade prispengar i V75-loppen för silver- och gulddivisionen, medan satsningen på treåringarna lämnas orörda.

  Läs mer här

  Nya projekt i Bollnäs

  Maj-Britt Karlsson styrelseledamot i Södra Hälsinglands Travsällskap samt RST ligger bakom följande goda initiativ.
  Härligt att sesådan framåtanda och vilja att se möjligheter.

  Läs mer på Travrondens hemsida

  Lyssna även på inslag från Radio Gävleborg här.

  Prispengarna ökade med 4,6 procent 2012

  Prispengarna i svensk travsport ökade med 35,8 miljoner kronor under 2012. Totalt delades det ut 815 108 300 kronor till hästägarna, en ökning med 4,6 procent jämfört med 2011. Huvuddelen av satsningen har riktats mot unghästar och om man lägger till uppfödarmedel och premieloppspengar snuddar travet vid att leverera en miljard kronor till de aktiva.

  Läs mer

  Mikael Melefors brev i december

  Skriver detta brev under årets näst sista dag. Travåret 2012 lider helt klart mot sitt slut. Vi har avnjutit många spännande lopp under detta travår och jag ser med spänning fram emot travåret 2013 och framför allt Elitloppet. Har själv åtnjutit denna travhelg sedan 1994 och för mig är det årets höjdpunkt.

  Nu till något mindre roligt. Det har väl inte undgått någon att spelet inom travet har minskat väldigt mycket, under året 2012 har spelandet minskat med ca 6%. Det finns en oro över att trenden även fortsätter under det nya året. Detta kommer i slutändan att få konsekvenser på prispengarna till de aktiva. Just nu måste pengar från Hästsportens fond skjutas in för att upprätthålla nivån på prispengarna. Vändningen måste komma snart annars kommer vi som hästägare i slutändandan att bli drabbade.
  Min förhoppning är att detta i slutändan kommer att medföra något gott. Nu arbetas det i alla led för att effektivisera och rationalisera för att kunna bibehålla standarden inom travsporten.. Jag ser detta tydligt på min egen hemmabana, Umåker, där styrelsen just nu arbetar med organisationsförändringar som ska ge besparingseffekter. Jag tror att om spelet på hästar vänder uppåt så kommer de genomförda besparingseffekterna att ge ett positivt utslag så att det blir mer pengar till de aktiva i slutändan.

  Från RST´s sida har vi har det skett en del förändringar under 2012. Vi har startat en ny hemsida och haft utbildningar med representanter från Hästägarföreningarna för att bland annat kunna bygga upp ett nytt medlemsregister.
  Vår ordförande, Björn Frössevi , fick erbjudande om att ta över som tillförordnad ordförande för Solvalla Travsällskap när ordförande Anders Lind tackade för sig. Björn valde då att ta timeout som RST´s ordförande och vår vice ordförande Anders Holmqvist har gått in som tillförordnad fram till årsmötet.
  RST har även genomgått effektivisering för att kunna göra ekonomiska besparingar
  Detta har medfört att vår kära generalsekreterare Stig Lundqvist har slutat och att hans arbetsuppgifter ska fördelas ut till de övriga styrelsemedlemmarna. Vi ber samtidigt om överseende då vi andra i styrelsen behöver lite tid på oss att lära oss hans arbetsuppgifter.
  Stig Lundqvist har gjort ett fantastiskt arbete under sin tid som generalsekretare och vi i styrelsen vill TACKA honom för hans värdefulla insats för RST och Svensk Travsport.

  Gott Nytt TravÅr

  Mikael Melefors
  Umåker
  Framsida TravSport 3-4

  Travsport 3/4 - 2012

  Nu finns det senaste numret av TravSport ute att läsa på hemsidan.
  Som det beslutades på RSTs Årsmöte kommer tidningen av ekonomiska skäl att tillsvidare utges som webbtidning och i mindre format. Styrelsen arbetar med att hitta nya lösningar för nästa år.

  Månadsbrev december 2012 från Anders Holmqvist

  Hej alla travvänner, här kommer lite aktuellt från styrelsen!
  Läs hela brevet här

  Uppdatering av intranät och medlemsregister

  Som ett steg i att kunna öppna upp intranätet för medlemmarna samt installation och test av ett antal nya funktioner i medlemsregistret så uppdaterar vi intranätet och medlemsregistret under perioden 2012-12-01 -- 2012-12-04. För hoppningen är att vi är klara under tisdagen.

  Berit Bjuhrs brev i November

  Närmast på agendan har vi Höstmöte 27 november, då vi gästas av John Bootsman. Han kommer att prata om sin verksamhet i Holland, eftersom vi planerar en resa dit nästa år i föreningens regi.
  Östgöta Travhästägareförening, MP är en förening i utveckling. Varje månad får vi ett flertal nya medlemmar, och för närvarande är vi 548 st fördelat på 385 familjemedlemskap.
  Känns väldigt bra att försöka förnya och vidareutveckla föreningen med ett sådant förtroende i ryggen.
  Närmast på agendan har vi Höstmöte 27 november, då vi gästas av John Bootsman. Han kommer att prata om sin verksamhet i Holland, eftersom vi planerar en resa dit nästa år i föreningens regi.
  En stadgeändring är också på gång , gällande kriterier för att få lösa medlemskap i vår förening. Framledes behöver man inte vara hästägare för att gå med.
  Det är i och med detta möte andra gången som vi röstar angående stadgeändringen som nu kommer att bli genomförd.
  Efter stadgeändringen finns inte längre några hinder för att kunna söka kommunala bidrag. En stark bidragande orsak varför vi ska kunna få det är att vi förut har beslutat om att vi ska ha en ungdomsklubb i vår regi. Uppdraget att dra igång det hela har två yngre medlemmar i föreningen fått.
  Sedan början av augusti har vi i föreningen, genom arbetsförmedlingen tillgång till en heltidsanställd person som arbetar i vår regi. Han kan bokas av våra medlemmar en vecka åt gången och hjälper till med diverse arbetsuppgifter, allt från hästskötsel, målning, trädgårdsarbete m m .
  Detta är gratis för våra medlemmar och är väldigt uppskattat.
  Som sagt vår förening känns stabil, men det har ju blivit lite oroligt i Travsällskapet när vi nu i dagarna fått vetskap om att vår travbanechef sagt upp sej. Men hoppas på en snabb och bra lösning, så att vi alla gemensamt kan jobba för travets framtid.

  Jag har Rättvik, Romme, Kalmar och Örebro som mina kontaktbanor och har inhämtat en del information från dessa som jag vill delge er.

  Rättvik kommer att ha Höstmöte 10 december och då har man bjudit in en oberoende föreläsare från Örebrotrakten som heter Eva Dahlström och hon ska prata om foder och utfodring av hästar.
  Föreningen bjuder sina medlemmar på risgrynsgröt, julskinka och tuttul i samband med mötet.
  Föreningen anordnade en resa till Sundsvall Open Trot, som inkluderade två hotellnätter med frukost, program och entré. Kostnaden låg på ca 1900 kr och det blev mycket uppskattat med en full buss som följd.
  I samband med resan gjordes ett studiebesök hos Jan-Olov Persson som visade sin träningsanläggning.
  Vidare har man på Rättvikstravet de dagar man tar inträde, dragit igång ett projekt som innebär att man kan bli ”Hästägare för en dag”.
  Man delar ut entrébiljetter med nummer på och utav dessa dras fem stycken som får komma upp i vinnarcirkeln, för att där delta i en frågetävling. Den som vinner får sej tilldelad en ”tävlingshäst” som bedöms ha god chans att vinna sitt lopp.
  Vinner hästen, vinner personen i fråga 3000 kr, kommer den tvåa får han 1500 kr, trea 1000 kr och kommer den oplacerad får han 500 kr.
  Pengar som blir över samlas i en pott som sparas till nästa gång, och därmed blir det då mer pengar att tävla om.
  En representant från Hästägareföreningen följer ”vinnaren” till stallbacken för att hälsa på ”sin” häst och prata med kusken.
  En bra sak att kanske ta efter för andra banor?!
  Man har ett bra samarbete med sällskapet och sköter vakten mellan stallbacke och publikplats, klär midsommarstången inför midsommar, samt säljer lotter i totohallen och tillhandahåller program.
  Föreningen har ca 140 medlemmar.


  Romme har haft höstmöte tidigare i höst och har i dagsläget inte mycket nytt att förtälja, men kan konstateras att medlemsantalet är ca 280 st lika som tidigare.

  Kalmar har inte mycket att rapportera just nu, men nämnas kan att Göran Löfgren beslutat att inte ställa upp för omval som ordförande nästa år.
  Han kommer att, som han själv säger ägna sej mer åt sina hästar framöver.
  Datum för Hästägaredagen nästa år är bestämt till 23 augusti.

  Örebro hade ett välbesökt höstmöte 15 november med ca 70 personer. Antalet medlemmar totalt är 300.
  Då togs det första beslutet av två , om nya och modernare stadgar då man öppnar upp för alla som har intresse för travhästar och travsport.
  På mötet beslutades också att man tillsammans med sina tre sponsorer fortsatt ska satsa på 3-åringar. Den hästägare vars 3-åring har sprungit in mest pengar under året får en extra premie på 50 000 kr. Under de år man hållit på med detta har 3-åringarna blivit bättre och bättre.
  Under hösten har man försökt få till stånd att tränarna ska anmäla, och att startlistor till provloppen ska införas. Föreningen ska på uppdrag av medlemmarna fortsätta jobba för det.
  Två resor i föreningens regi har anordnats tidigare i höst.
  En Derbyresa , inkluderat Lutfi Kolgjinis auktion till Jägersro.
  Sedan till Per Lennartssons anläggningar Jordanstorp och Skogstorp, där kvällen avslutades med middag på Sundbyholmstravet.
  Besök gärna föreningens egna hemsida: www.orebrolanshastagareforening.se

  Detta var en liten sammanfattning av allting som händer just nu.
  Ha det så BRA allesamman i höstmörkret!!

  Varma Hälsningar från Berit Bjuhr

  Lars A Sjöberg lämnar sitt jobb som banchef

  Jag har tagit mitt beslut utifrån framtidsperspektiv. Jag tror att trav-Sverige står inför mycket stora förändringar. I framtiden kan inte banorna ”bara tänka trav”, om du förstår vad jag menar, utan måste ha helt annan affärsmässighet.
  Läs artikeln från Travrondens websida här

  Nyhetsbrev oktober från Anders Holmqvist

  Aktuell information november -12
  Klicka här för att läsa Anders Holmqvists info brev November 12.

  Grattis Kjell Björnesjö!!

  Vinnare i tävlingen gissa rätt antal godis!
  Vår tävling "gissa rätt antal godis i flaskan" i samband med Breeders Crown i Eskilstuna vanns av
  Kjell Björnesjö, Eskilstuna. Kjell får två entrebiljetter till Elitloppet Solvalla 2013.
  Rätt antal var 130 stycken.

  Minnesanteckningar Norrträffen

  Här kommer minnesanteckningar från Norrträffen 2012.
  Läs minnesanteckningarna här

  Minnesanteckningar Sydträffen

  Anteckningar förda efter möte med Sydträffen 2012-09-22
  Axevalla Travförenings ordförande Inge Dickens hälsade alla välkomna till Jula Hotell Skara

  - Upprop och närvarokontroll. Deltagare enligt bifogad lista
  1. Till ordförande för mötet valdes Inge Dickens
  2. Till sekreterare för mötet valdes Mats Kjellen, Axevalla travförening
  3. Agendan för mötet godkändes med tillägg för punkt Sydträff 2013
  4. Information från RST, genom tjänsteförrättande ordförande Anders Holmqvist
  • ”lågvarv” på RST under sommaren pga personbyte
  • Ny styrelse för RST presenterades ( se RST:s hemsida)
  • Kontaktpersoner och ansvarsområde presenterades (se RST:s hemsida)
  • Ny hemsida www.travhastagare.se
  • RST:s tidning tillfälligt nedlagd. För dyrt och svårt att sälja annonser (tidningens ekonomiska resultat är – 200 000 kr)
  • Förberedelser inför att införa webbtidning pågår.
  • Nya branschavtal/villkor genomförs med TR
  • Under 2013 kommer dispens att ges till lopp sk hästägarlopp utskrivna enbart för häst ägd av medlem i lokal hästägarförening.
  • Hästägarkonto klart i slutet av oktober
  • Egenkontroll av hästhållning, träning och tävling, nya bestämmelser utarbetas
  • Orientering angående travsportens ekonomi/budget
  • Horisont 2017 (se remissvar RST)
  Prioriterade område:
  - Kostnadskontroll
  - Attraktivt att vara hästägare
  - Banornas uppdrag
  - Ungdomssatsning
  - Öppna sällskap
  - Kostnadsöversyn
  5. Motioner och skrivelser
  - Åby hästägarförening (Lars-Olof Pettersson): redovisning av genomförd undersökning, se bifogad handling. RST får uppgift att driva frågan
  - Kalmar hästägarförening känner sig ej delaktiga i RST:s beslut, dialogen nu förbättrad
  - Dag Stenbrink från Axevalla travförening framlade sitt förslag att testa ny voltstartsmetod för att minska stressmomentet i unghästlopp.
  Max fem spår per volt (spår 6-7 tas bort). Förslaget tas upp på i RST styrelsen för vidare behandling.
  - Allmän diskussion där följande framkom, Solvalla – ny regionsindelning, Jägersro – huvudbana kontra träningsbana.
  Finns idag ingen regionsavdelning där man bla kan samverka inför
  Propositionsutskrifter. Åby – viktigt att hålla samman och samverka annars
  risk för splittring. Kalmar – skapa en gemensam målbild.

  5.b 2013 års Sydträff. Arrangör Vaggeryd?. RST fick uppdrag att kontrollera detta.

  6. Hästägarföreningar redovisade sina aktiviteter för att få nya medlemmar.
  7. Ordförande tackade alla närvarande för intressanta diskussioner och avslutade mötet
  Information från tf Ordförande

  Anders Holmqvists brev för september
  Anders berättar lite om vad som hänt och vad som kommer att ske framledes i månadsbrevet

  Läs brevet här
  Travsport 2 2012

  Travsport 2 - 2012

  Nu finns det senaste numret av TravSport ute att läsa på hemsidan.
  Som det beslutades på RSTs Årsmöte kommer tidningen av ekonomiska skäl att tillsvidare utges som webbtidning och i mindre format. Styrelsen arbetar med att hitta nya lösningar för nästa år.

  Unghästsatsningen viktig - kvar även 2013

  Svensk Travsports satsning på treåringar 2012 har blivit en succé. Prispengarna kommer att öka med runt 17 procent och det innebär att treåringarna hämtar hem rekordstora 140 miljoner kronor i år.
  – Det är viktigt för oss att redan nu gå ut och slå fast att unghästsatsningen kommer att fortsätta på minst samma nivå 2013 och vi arbetar med ambitionen att utöka programmet ytterligare. Vi vill ha ännu fler lopp med unghästprofil och goda prispengar nästa år, säger Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist.


  Läs mer här

  Hästägarna i centrum under kriteriehelgen

  Solvalla firar över 600 hästägare under kriteriehelgen
  Solvalla lanserar tre intressanta hästägarsatsningar under kommande kriteriehelg. Det handlar om Premier Club, Konsortieträffen och Kriteriedrömmen. Allt för att sätta hästägarna i centrum.
  Solvalla firar över 600 hästägare under kriteriehelgen
  Solvalla lanserar tre intressanta hästägarsatsningar under kommande kriteriehelg. Det handlar om Premier Club, Konsortieträffen och Kriteriedrömmen. Allt för att sätta hästägarna i centrum.

  Premier Club kan översättas i ”Dom ska vi fira”. Banan har bjudit in alla hästägare som haft vinnande häst på Solvalla i år. Inbjudan gäller för två personer per ägarkonstellation oavsett hur många segrar man tagit under kvalificeringsperioden. Det dukas upp med mat, dryck, underhållning och andra spännande aktiviteter.  Läs mer

  Solvalla Hästägarförenings Sundbyholmsresa 19 september 2012

  Solvalla HF besökte Sundbyholm och Mälardalens Travhästägareförening vid V86 tävlingarna den 19 september. Vilket mottagande vi fick!
  Vi anlände till Sundbyholm ca 17.10, Conny och hans styrelse hade ordnat fantastiskt bra med god mat, kaffe och bulle till våra medlemmar. Detta var fantastiskt uppskattat och vi var all mycket nöjda med kvällen. Vi ser fram emot att få bjuda tillbaka när de kommer och besöker oss den 31 oktober!!

  Jag tycker att det var bra tävlingar med många fina prestationer. Åke Svanstedt dominerade V86 med 3 segrar( Fawkes, Golden Boy och Braås Palema), Axevalla fick ytterligare en seger genom Photo Starlight. Timetosaygoodbye vann snabbloppet enkelt sedan han fått bestämma. Passa Year In Review nästa gång han sköt till bra efter sen lucka. Solvalla fick med sig ytterligare en seger på V86 genom Pine Rolls.

  Rättvik tog en seger genom Le Sogno och Jägersro en genom Alki Flevo.

  Vi avslutar med ett stort tack till våra värdar för det fina välorganiserade mottagande vi fick!

  Oaks- och Kriteriekvalen

  Lite statistik runt Oaks och Kriteriekvalen.
  Oaks

  De hingstar som har flest avkommor i Oakskvalen är:

  Scarlet Knight 6
  Dream Vacation 5
  Viking Kronos 4
  Varenne 4
  Super Arnie 4

  De tränare som har anmält flest ston:
  S Melander 6
  Å Svanstedt 5
  T Nurmos 4
  C Lundström 3
  S H Johansson 3
  L Kolgjini 3

  Antal b-tränade hästar som tar chansen att kvala till Oaks: 4 stycken.

  De banor som har flest representanter anmälda i Oakskvalen:
  Solvalla 32
  Jägersro 8
  Bergsåker 7
  Axevalla 6
  Halmstad 4

  Utfall:


  Far Antal
  Gallant Baron 1
  Scarlet Knight 2
  Quite Easy US 1
  Smasher 1
  Super Arnie 2
  Super Photo Kosmos 1
  Adams Hall 1
  Striking Sahbra 1
  Up Front Larry 1
  From Above 1

  Tränare Antal
  C Lundström 1
  S Melander 3
  S H Johanson 1
  P Lennartsson 1
  T Nurmos 1
  L Witasp 1
  R Bergh 1
  O Samuelsson 1
  L I Nilsson 1
  F Persson 1

  Bana Antal
  Solvalla 7
  Rättvik 1
  Bergsåker 1
  Jägersro 2
  Kalmar 1


  Kriteriet

  De hingstar som har flest avkommor i Kriteriekvalen är:
  Scarlet Knight 5
  Super Arnie 5
  Varenne 5
  Viking Kronos 4
  Chocolatier 3
  Dauget Rapide 3
  Flirtin Man 3
  Orlando Vici 3

  De tränare som anmält flitigast till Kriteriekvalen är:
  S Melander 7
  L Kolgjini 5
  B Goop 3
  S Båth 3
  T Nurmos 3
  Å Svanstedt 3

  Flest anmälda hästar från banorna:
  Solvalla 30
  Jägersro 9
  Bergsåker 9
  Mantorp 4
  Färjestad 4

  Antal b-tränade hästar som tar chansen att kvala till Kriteriet: 4 stycken.

  Utfall:

  Far Antal
  Chocolatier 2
  Flirtin Man 1
  Here Comes Herbie 1
  Offshore Dream 1
  From Above 1
  Enjoy Lavec 1
  Scarlet Knight 3
  Ganymede 1
  Love You 1

  Tränare Antal
  L Kolgini 1
  T Nurmos 2
  Å Svanstedt 1
  H Skoglund 1
  S Persson 1
  F Persson 1
  S Melander 3
  R Karlstedt 1
  E Berglöf 1

  Bana Antal
  Jägersro 1
  Solvalla 5
  Axevalla 1
  Bergsåker 1
  Halmstad 1
  Kalmar 1
  Mantorp 1
  Färjestad 1


  Vi gratulerar alla som kvalade in till finalerna!

  Vi ser fram emot spännande finaler.

  Stall Melander/Lundström fortsätter dominera, man kan inte annat än imponeras av de framgångar de har för dagen.
  Vi konstaterar att Scarlet Knight, har flest inkvalade med 5 av 24 finalister.

  Solvalla står för hälften av finaldeltagarna 12 av 24

  Aktiv höst i Åby hästägareförening.

  Hösten gör nu sitt intåg. På senaste styrelsemötet i hästägareföreningen på Åby beslutade styrelsen att anta ett aktivitets- och åtgärdsprogram för föreningen. Under våren och sommaren har styrelsen intensifierat arbetet med programmet som startade hösten 2011.
  Hösten gör nu sitt intåg. På senaste styrelsemötet i hästägareföreningen på Åby beslutade styrelsen att anta ett aktivitets- och åtgärdsprogram för föreningen. Under våren och sommaren har styrelsen intensifierat arbetet med programmet som startade hösten 2011.

  Viktiga frågor för framtiden är bl.a:

  att prispengarna skall ökas och att utbetalda prispengarna inte får understiga de medel som erhålls från ATG och insatser från hästägare.
  att boxavgifterna skall slopas för Åby-tränade hästar.
  att Åby bör ta initiativ till ett utvecklat samarbete mellan banorna i västsverige.
  att kostnadsutvecklingen inom travet måste kartläggas och bringas under kontroll.
  att Åby bör medverka till etablering av hästhotell för att underlätta för amatörsporten.
  att hästägareföreningen tillsammans med Åbys tränare och Åby travsällskap skall samarbeta för bildandet av hästägarteam och gemensamt följa upp dessa med särskilda utbildnings- och aktivitetsprogram.
  att servering och service vid banan måste utvecklas och ingå i marknadsföringen.
  att ett Åby Forum bildas med representanter för Åby travsällskap och BAS- organisationerna på Åby.

  Dessa attsatser är ett axplock av åtgärder som Åby hästägareföreningens styrelse kommer att arbeta med framöver. På vårt höstmöte kommer vi att presentera programmet och tidsplan. För att läsa hela programmet gå in på www.abytravhastagarefor.se under fliken Aktuellt där länkar finns till programmet.

  Berth Ottosson
  ordförande ÅTHF
  Idag antog Svensk Travsports extra föreningsstämma Horisont 2017. Det här nya strategidokumentet beskriver de utmaningar och vägval som travet står inför de närmaste åren.

  Det är en arbetsgrupp med representanter för travets medlemmar under ledning av Peter Adler som har tagit fram Horisont 2017. Efter två remissrundor under 2012 klubbades dokumentet på en extra föreningsstämma på Jägersro travbana.

  Idag antog Svensk Travsports extra föreningsstämma Horisont 2017. Det här nya strategidokumentet beskriver de utmaningar och vägval som travet står inför de närmaste åren.

  Det är en arbetsgrupp med representanter för travets medlemmar under ledning av Peter Adler som har tagit fram Horisont 2017. Efter två remissrundor under 2012 klubbades dokumentet på en extra föreningsstämma på Jägersro travbana.

  Dokumentet ersätter Trav 2010 och pekar bland annat på utvecklingsområden som rekrytering av hästägare, avel och uppfödning, travbanans roll, information och kommunikation, ungdomsverksamhet, kompetensutveckling och tävlingssystemet.

  Läs mer

  Branschvillkor som gör det enklare att äga travhäst

  De nya branschvillkoren har Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST) och Travtränarnas Riksförbund (TR) tagit fram tillsammans med Svensk Travsport. Dokumentet riktar sig dels till de tusentals som redan äger travhäst i Sverige, dels till alla de som är intresserade av att komma in i travsportens spännande värld som hästägare, men som känner sig osäkra.
  I samband med Svensk Travsports förtroenderåd på Jägersro travbana, undertecknade hästägarnas ordförande Björn Frössevi och travtränarnas ordförande Jan Halberg nya branschvillkor, som gör det roligare och enklare att äga travhäst.


  Läs mer

  Presentation av Anders Holmqvist

  Här är en presentation av Anders Holmqvist som är tf ordförande i RST fram till nästa stämma.
  Anders Holmqvist, född 1946, boende i Karlstad tillsammans med sambo Stina. Har tre numera vuxna söner och tre barnbarn samt ett bonusbarnbarn genom Stina.

  Jag har jobbat som skolledare sedan mitten på åttiotalet, för närvarande som rektor för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn dit jag tågpendlar varje dag. Med ålderns rätt är detta mitt sista år inom skolans värld, där jag trivs alldeles förträffligt men trots det ser fram emot att få ägna mer tid åt fritid och hobbys (inte minst trav!).

  Efter att ha upplevt mitt livs största idrottsliga upplevelse när Copiad/ Erik Berglöf/ Stall Succé vann Elitloppet 1994 köpte jag tillsammans med två kompisar min första travhäst, stoet Dale (Senate Hill-Alfie Love) som sprang ihop drygt 200 000:-, först hos ”Poppo” Jansson och sedan i regi Olle Goop, innan hon tröttnade på tävlandet och ville bli fölsto. År 1998 föddes hennes första föl, High and Mighty (e. Giant Force), och honom följde vi från födseln fram till dubbla gaffelbandsskador som gjorde att han fick sluta tävla som sexåring efter drygt 300 000:- insprunget på 27 starter/ 8 segrar. Han började sin tävlingskarriär med tre raka, Björn Goop som körsven i de båda första och Olle Goop i den tredje. Som bäst var han sedan fyra i V75 och fyra i ett derbykval efter bland annat Steinlager (O´Malley Hornline vann). I takt med att hästägandet blivit allt kostsammare har vi blivit fler och fler ägare som
  tillsammans äger de hästar jag är delägare i. För tillfället äger jag 20% i sjuårige Purple Rain Dream (Dreamaster-Johanna Palema) tränad av Calle Jepson och 1/25 i ettåriga andelshästen Lecomte (sto e.Zerberus-Huggable Hanover) som skall tränas av Björn Goop. Tillsammans med
  några kompisar är jag för närvarande också på jakt efter nästa kallblodsstjärna!

  På grund av mitt stora travintresse sökte jag 1996 jobbet som VD på Färjestadstravet, fick det och arbetade där i fyra mycket härliga och intressanta år fram till hösten 2000 innan jag så småningom återgick till skolans värld. För c:a 10 år sedan blev jag ordförande i Färjestads Travhästägareförening och gör nu mitt sjätte år som medlem i RST styrelse.
  Som VD för en travbana fick man verkligen lära sig att det finns många intressesfärer inom travet, ofta med skilda infallssvinklar men ändå med i grunden samma intresse. Att hitta vägar för ett brett samarbete mellan alla intressenter ser jag gagna travet som helhet, och jag tycker det är mycket positivt att samarbetsandan såväl inom BAS som hos ST utvecklats positivt de senaste åren. För det har våra båda senaste ordföranden Göran Löfgren och Björn Frössevi verkligen haft stor betydelse!

  Naturligtvis är det hästägandets villkor som först och främst måste finnas i fokus för RST, och där har vi alla tillsammans en stor uppgift att arbeta med. Jag hoppas och tror att Norr- och Sydträffen samt det efterföljande höstmötet skall ge ytterligare bränsle för oss i styrelsen att med kraft driva dessa frågor.

  Anders Holmqvist
  Tf ordförande (tv)!

  Höstmöte i RST 19-20 oktober 2012

  Den 19-20 oktober 2012 genomförs RSTs höstmöte, med start i Hästsportens Hus samt båtresa tur och retur Mariehamn på Åland med Birka Paradise.
  Som vanligt kommer mötet bestå av någon form av föreläsning i Hästsportens Hus och gruppvisa diskussioner på Birka Paradise. Vi kommer också att i grupper fortsätta diskussionerna från förra årets höstmöte om RST:s prioriteringar för att få en grund för styrelsens arbete.

  Resa till Lutfi Kolgjini och Jägersro 30 mars- 1 april

  Fredag 30 mars
  29 st entusiastiska och förväntande hästägare steg ombord på Per:s Delfinbuss avsedd för långfärder, för att bussas ner till Malmö, Luddes Vombs Nygård och Jägersro. Efter väl undfägnad av bl a Calles mackor m m. anlände vi till Malmö för Inkvartering på Comfort hotell.

  Lördag 31 mars
  Nu var förväntningarna stora för att besöka Luddes Vombs Nygård till att börja med.

  Lutfi Kolgjini
  Lite om Luddes karaktär: jobbar på entusiasm har framgångsanda, envishet och speciella träningsmetoder, dessutom finns en tillgång till entusiastiska medarbetare, icke att förglömma, har åstad kommit en suveränitet i svenskt trav.
  Lutfi Kolgjini AB är ett av de största träningsstallen i svensk travsport. Företaget sysselsätter ca: 35 personer och det finns runt 200 tävlingshästar i träning.

  De senaste åren har stall Kolgjinis hästar sprungit in ca 25 miljoner kronor/år till sina ägare och många stora och meriterande segrar har tagits runt om i Europa och USA.

  1986 fick Lutfi Kolgjini sin tränarelicens efter många års framgångsrik lärlingstid. I början på 90 talet gick flyttlasset från Jägersro till Vombs Nygård, ca 4 mil från Malmö. Vombs Nygård som ett par år senare blev i Lutfi Kolgjinis ägo.

  Det var just då när Vombs Nygård kom i Lutfi Kolgjinis ägo som den stora klättringen uppåt kom och under åren har sedan många kostsamma och inte minst slitsamma investeringar gjorts som idag gör att man kan visa upp en av Europas mest kompletta träningsanläggningar.

  Kolgjini AB driver inte bara träning av travhästar utan en stor och betydande del av verksamheten avser uppfödning och försäljning av unghästar.
  Luddes filosofi:
  • Satsar på att ligga i topp resultatmässigt.
  • Målet är att leverera mervärden till hästägare i teamet.
  • Strävar efter god kontakt och en välkomnande attityd!
  • Medarbetarna genomgår fortlöpande kompetensutveckling.
  • Jobbar för en stark gemenskap och sammanhållning.
  • Brinnande intresse från medarbetarna

  Vombs Nygård
  Vombs Nygård har på 10 år utvecklats till att bli en av Europas mest kompletta träningsanläggningar för travhästar. Gården omfattar ca 190 ha, där största delen utgörs av beteshagar och paddocks. Det finns ungefär 150 boxar och en handfull stora hagar med utegångsstall. Lutfi Kolgjini har målmedvetet byggt upp anläggningen där stommen vid förvärvningen i mitten på 90-talet var mycket god. Gården har förändrats mycket under åren och det kommer säkert inte att stå stilla framöver då nya idéer och förutsättningar kommer...

  Att i princip hela markarealen är sand har naturligtvis gjort förutsättningarna de bästa för träning av häst.

  Ciceron Daniel Olsson
  Daniel Olsson som bekant är mycket anlitad av Ludde och kör många av hans hästar med framgång, tog sig tid och guidade oss hästägare runt den magnifika Wombs Nygård, innan han hastade in till Jägersro, där han för övrigt i V75 inledde med en seger.
  Efter denna ingående information, som Daniel gav oss var det dags för destination Jägersro för bevittnande av Olympiatravets 2:a kvaldag. Efter att ha lotsats fram till Luddes stall med tillbyggd trivsam övervåning där guidningen fortsatte , var det dags att ta plats på hästägarläktaren för njutande av V75:dagen, där för övrigt Ludde hade 14 st starthästar och segrade i första loppet. Säkert hade hästägarna vunnit en del, för ingen deppade i alla fall.
  ”Kurre” som Björn kallar honom hade en bästa dag med enkel vinst i olympiakvalet före Luddes 2:a häst.

  Söndag 1 april
  I stilla mak gick resan hem under dagen med samma komfortabla buss. Kanske lite ”sömndruckna” men än dock god stämning i bussen.
  Tack Eva och Per för en oförglömlig weekend i travvärlden.

  Fotnot:
  Utöver Vombs Nygård disponerar Ludde över:
  Bellinga
  Arrendegård utanför Blentarp på ca 600 tunnland. Stall med ett 40 tal boxar. Dessutom rakbana och många hagar. Här tränas mest tvååringar. Men här kommer också att drivas jordbruk med både spannmål som odlad vall.
  Veberöd
  I Veberöd bedrivs endast avelsverksamhet i ett nytt stall med 36 boxar. Det finns även seminspiltor, veterinäravdelning och övernattningsbostad. 50 ha är nya hagar. Ett par stora beteshagar och andra mindre för de nyfödda fölen. Det planeras även ett nytt hingststall.
  Gessie
  Gården vid Öresundskusten i lilla Gessie användes mest under den varma årstiden. Här finns ett 30 tal boxar, i två stall och rikligt med hagar. Gården ligger bara ett hundratal meter från vattnet. Här är mycket låg grunt vatten ett par hundra meter ut, vilket ger ett perfekt underlag att träna häst på i den mjuka sanden. Ett sommar paradis, även för hästarna…
  Jägersro
  En betydande träffpunkt för alla inblandande i stall Kolgjini är stallet på Jägersro. Förutsättningarna är de bästa även här. Ett rymligt och trevligt utrymme är inrett med en stor balkong som vetter mot tävlingsbanan och Jägersros defileringsvolt.

  Här träffas man under tävlingsdagar för ett trevligt samkväm med en fika eller något läskande och kan verkligen känna pulsen och atmosfären under en häktisk tävlingsdag.

  Normalt är inga hästar stationerade i stallet på Jägersro men det är ändock aktiviteter här många dagar i veckan. Förutom tävlingsdagar och triodagar kommer hästar in från gården för finslipande jobb på Jägersros tävlingsbana.
  Gällande ytterligare info om träningsbanor, beteshagar och stallar finns den på Lutfi Kolgjinis hemsida

  Noterade Börje Johansson

  PRESSRELEASE

  Stockholm den 21 augusti 2012
  Björn Frössevi träder tillfälligt tillbaka som ordförande för RST
  Efter gårdagens extra stämma i Stockholms Travsällskap står det klart att Björn Frössevi med stor sannolikhet kommer att vara ordförande i STS till nästa ordinarie föreningsstämma i april 2013.
  Som en konsekvens av det träder Björn Frössevi tillfälligt tillbaka som ordförande för RST.
  Sedan Anders Lindh lämnade ordförandeposten i Stockholms Travsällskap i juli har Björn i egenskap av vice ordförande i praktiken varit både ordförande på Solvalla och för RST.

  ”Det är inte möjligt att kombinera uppdragen som ordförande för hästägarnas centralorganisation och vara ordförande för landets största sällskap både ur ett innehållsmässigt och tidsmässigt perspektiv, säger Björn Frössevi”

  ”Det finns sakfrågor där det är sannolikt att RST och Stockholms Travsällskap inte skall ha exakt samma åsikt” fortsätter Frössevi.

  ”Mitt driv att förbättra villkoren för hästägarna har på inget sätt förändrats och jag ser det som mycket positivt att förutsättningarna för hästägarna är en prioriterad fråga både inom Stockholms Travsällskap och i Svensk Travsport, säger Björn Frössevi avslutningsvis”

  Ordförandeklubban i RST tas under perioden fram till nästa stämma över av Anders Holmqvist, vice ordförande i RST. Anders bor i Karlstad och är ordförande i Färjestads Travhästägareförening.
  ________________________________________________________________________
  För mer information
  Björn Frössevi, Ordförande RST, 0733-36 06 03, bjorn.frossevi@redersson.se
  Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST)
  RST har för närvarande 27 hästägarföreningar anslutna till förbundet. Dessa föreningar representerar ca 5 800 hästägare. RST har till uppgift:
  - att förvalta det inflytande som hästägarna har inom travsporten;
  - att verka för att hästägarna vinner ökat inflytande inom sporten;
  - att vidga intresset för travsportens utveckling;
  - att aktivt verka för framsteg inom travsporten;
  - att främja medlemsanslutning till hästägarföreningarna;
  - att i alla avseenden tillvarata hästägarföreningarnas och dess medlemmars berättigade intressen.

  Lyckad Hästägaredag på Mantorp 20 augusti

  Lyckad Hästägaredag på Mantorp 20 augusti
  Trots att vi inte i år fick ha vår sedvanliga Hästägarepokal, bjöd kvällen på fina tävlingar med bl a, Mantorpsloppet, uttagningar och Final, Försök i Diamantstoet, Försök i Sikta mot Stjärnorna.

  Det kom mycket folk som gladeligen deltog i våra tävlingar och”utlottning” av häst.

  Till våra sedvanliga lådtävlingar där det gäller att i alla lopp tippa vinnaren hade nästan 500 personer visat sitt intresse , vilket bidrog till att våra sorterare efter varje lopp fick jobba hårt. Vinnaren drogs av alla dom som tippat rätt i varje lopp och priserna bestod av presentkort och priser som våra sponsorer skänkt.

  Vi hade också en bildfråga i år, där man skulle identifiera ekipaget på programmets framsida. En lycklig vinnare fick ett presentkort till Travrestaurangen.

  Vår ”utlottningshäst” i år var Yoghurt Composite, en fint härstammad häst skänkt av Jan Hellstedt. Han kommer också att träna densamma.
  Över 100 personer var intresserade och av dessa blev 25 stycken lyckliga ägare till en jättefin häst.

  Vidare så var det gratis ponnyridning och uppvisning av Westernhästar.
  Några lokala producenter hade försäljning av sina varor.

  Alla segrande ekipage fick ett segertäcke, ägaren fick presentkort på två SPA-weekends. skötaren fick ett fint pris, och kusk och ägare fick blommor.

  Fick en hel del positiva responser på hela arrangemanget och folk verkade trivas.

  Nu återstår bara att toppa kvällens arrangemang med en förhoppningsvis ännu bättre Hästägaredag nästa år.

  Berit Bjuhr
  Ordförande Östgöta Travhästägareförening

  Inbjudan till Norrträffen 2012.

  Plats: Bergsåker Sundsvall den 24-25 augusti

  Arrangerande förening Östersund

  Vi startar med lunch på travbanan klockan 1200, förhandlingarna börjar 13.00. Plats travet
  Dagordning kommer att sändas ut så fort som möjliget

  Du som vill ha hotellrum boka själv inget uppgjort

  Lunch och kaffe. Betalas på plats av var och en.

  Anmälan senast den 20 augusti Richard Smith 070-3213712.

  Provinskamp i år Varmblod högst 285 000:- Auto start
  se bifogad propposition se anmälan Richard senast den 17augusti

  Välkomna till ett givande möte.
  Per Englund/Richard Smith

  Höstmöte 19-20 oktober 2012

  Höstmöte 19-20 oktober 2012
  Höstmöte 19-20 oktober 2012.

  Mer informaton inom kort men boka redan nu in dessa datum.

  Styrelsen för RST
  TravSport 1 2012

  Travsport 1 - 2012

  Nu finns det senaste numret av TravSport ute att läsa på hemsidan.
  Som det beslutades på RSTs Årsmöte kommer tidningen av ekonomiska skäl att tillsvidare utges som webbtidning och i mindre format. Styrelsen arbetar med att hitta nya lösningar för nästa år.

  Det den ene bygger upp river den andre ner!

  Det den ene bygger upp river den andre ner!
  (Insändaren är skriven efter resultatlös dialog med ST Sportavdelning.)


  Svensk Travsport/ST utbildnings- och ungdomsavdelning uträttar ett fantastiskt bra jobb avseende hästägarrekrytering och hästägarstimulans. Detta sker i god samverkan med banornas ”hästägaransvariga” ledda och pådrivna av ”hästägarnas bäste vän” Markus Myron.
  Tillsammans har man skapat en rad stimulansåtgärder för att öka intresset att äga travhäst vilket är nödvändigt för de aktivas och hela travsportens överlevnad.

  Svensk Travsports sportavdelnings arbete harmoniserar emellertid inte alltid med ovan nämnda arbete. Sportavdelningens märkliga agerande genom ändrade regler vid kvalificering till ett nyss avhållet storlopp för kallblod väckte starka känslor och protester bland de aktiva.
  Nu har man återigen lyckats hitta på nya regler mitt under pågående tävlingssäsong. Sportavdelningen har beslutat att inte tillåta banorna och lokala hästägarföreningar att köra ”hästägarkannan/hästägarkristallen” med företräde för medlemsägd häst. Dessa lopp köres, sedan mycket lång tid tillbaka, vid några av landets travbanor en gång årligen.
  För de lokala hästägareföreningarna har detta lopp ett stort värde när det gäller att rekrytera nya medlemmar och flera hästägare.
  Alla tidigare år, även 2011, har sportavdelningen tillåtit dessa fåtal men betydelsefulla lopp att köras efter särskild dialog/ansökan mellan banorna och sportavdelningen. Denna möjlighet har abrupt stoppats utan förvarning.

  Samtidigt har ST infört stängda lopp för RIXhästägarna (inte ens företräde gäller utan här är det stängt!!!!)
  Sedan några år tillbaka har ST också tillåtit stängda lopp för hästar sålda på ASVT/Trottex auktioner.
  Att ovan nämnda lopp införts beror naturligtvis på att man vill stimulera RIXhästägarkonceptet och uppfödarna och av samma stimulansskäl vill vi också kunna köra hästägarkannan en gång per år med företrädesregel.

  ST sportavdelning har säkert ett långt ”försvarstal” att genmäla detta inlägg med och jag vill att man då svara på följande frågor:

  Är det några banor som klagat på att ”hästägarkannan” motsv. köres en gång om året? I så fall vilka banor?
  Hur rimmar förbudet mot att nya stängda lopp enligt ovan införts?
  Varför fattas beslutet under pågående tävlingssäsong?
  Varför har det inte förts en dialog med de aktiva före beslut?
  Varför har beslutet inte delgivits de aktiva?

  Förändra inte det som fungerar i Svensk Travsport, det som är en morot för de lokala ideella krafterna. Låt de banor som vill köra ett lopp om året med företräde, efter särskild ansökan/dialog med ST sportavdelning i likhet med 2011, göra detta även 2012.

  Med vänliga hälsningar
  Göran Löfgren
  Ordförande i Sydöstra Sveriges Travhästägareförening

  Sydträffen 22-23 september Axevalla

  Axevalla Travförening inbjuder till

  Sydträffen

  Axevalla 22-23 september 2012

  Axevalla Travförening inbjuder till Sydträffen Axevalla 22-23 september 2012
  Boende:
  Det är reserverat ett antal rum på JULA Hotellet i Skara till en kostnad av
  1200 kr för dubbelrum


  Deltagaravgift

  Pris/deltagare blir ca. 900 kr. Detta inkluderar:

  Lördag Konferens lunch
  Em. förfriskning
  2 rätters middag med måltidsdryck
  Underhållning
  För medföljande:
  Konstrunda i Falbygden med buss


  Söndag Inträde och Lunch på Axevalla travbana

  Deltagaravgift kommer att faktureras efter inkommen anmälan.

  Anmälan
  Anmälan sker via ifylld information enligt nedan eller mail till johanzon@telia.com senast den 18 augusti

  Anmälan

  Anmälan till Sydträffen Axevalla den 22-23 september 2012
  Förening:_______________________________________________


  Deltagarens namn:_________________________________________
  Medföljande:_____________________________________________
  Mail adress telefon:________________________________________

  Deltagarens namn:_________________________________________
  Medföljande:_____________________________________________
  Mail adress telefon:________________________________________

  Deltagarens namn:_________________________________________
  Medföljande:_____________________________________________
  Mail adress telefon:________________________________________

  Deltagarens namn:_________________________________________
  Medföljande:_____________________________________________
  Mail adress telefon:________________________________________

  Deltagarens namn:_________________________________________
  Medföljande:_____________________________________________
  Mail adress telefon:________________________________________

  Deltagarens namn:_________________________________________
  Medföljande:_____________________________________________
  Mail adress telefon:________________________________________

  Deltagarens namn:_________________________________________
  Medföljande:_____________________________________________
  Mail adress telefon:________________________________________

  TRAVSPORTENS AUKTIONSSKOLA – 25 MAJ PÅ SOLVALLA & INFRA CITY

  Travsportens auktionsskola är kursen för dig som är nyfiken på hur man köper häst på auktion. Under en heldag får du både teoretisk och praktisk kunskap från några av branschens främsta experter. Utöver kursen ingår även entré och program till hela Elitloppshelgen på Solvalla.
  Program:
  09.30 - 12.00, Solvalla
  Förbered auktion
  • Hur läser man katalogen?
  • Vilka är auktionsvillkoren?
  • Vad visar veterinärintyget?
  • Etc.

  12.00 - 15.00, Solvalla
  Lunch, trav och transport till Infra City

  15.00 - 16.30, Infra City
  Visning och besiktning under guidad rundvandring i mindre grupper.

  16.45 - 17.45, Infra City
  Under & efter auktion
  • Budgivning
  • Betalning
  • Ägaransvar och Ev. reklamation
  • Etc.

  18.45 - Auktion, Infra City
  Efter auktionen går transport till hotellet för dem som valt Hotellpaket

  PRISER
  Det finns två olika paket att välja mellan. Dels ett kurspaket som innefattar kursen samt entré och program till hela Elitloppshelgen på Solvalla och även ett hotellpaket där två nätter på Scandic i Sollentuna ingår.

  Kurspaket
  - Auktionsskola
  - Entré & program till Solvalla hela Elitloppshelgen
  - Buss Solvalla – Infra City (via Scandic)
  Pris: 795:- inkl moms

  Travsportens auktionsskola Kurs & Hotellpaket
  - Auktionsskola
  - Entré & program till Solvalla hela Elitloppshelgen
  - Buss Solvalla – Infra City (via Scandic)
  - Två nätter i enkelrum på Scandic i Sollentuna
  - Buss Scandic-Solvalla / Solvalla-Scandic (Lördag)
  - Buss Scandic-Solvalla (Söndag)
  Pris: 2 995:- inkl moms

  Bokning sker via webbshoppen på travsport.se, http://shop.travsport.se/sv/artiklar/kurser/index.html

  Travsportens auktionsskola är ett samarbete mellan Svensk Travsport och ASVT/TROTTEX.
  Alla måltider under fredagen bekostas av deltagaren. Angivna tider är cirkatider, vi reserveras oss för tryckfel och/eller eventuella ändringar i programmet. Antal platser är begränsade.

  Bollnäs 27-29 juli i regi Solvalla Hästägarförening

  Solvalla
  Tag chansen att följa med på Bollnäs fantastiska dubbeltrav sista helgen i juli!
  Det här en riktig travfest med mycket folk på plats, härlig stämning och trav när det är som bäst!
  Det här kommer bli en jätterolig resa och våra vänner i den lokala hästägarföreningen har hjälpt oss att med arrangemang på plats.
  Vi inleder på fredagskvällen med grillfest, sedan besöker vi någon tränare lördag förmiddag för att därefter åka och titta på V75 tävlingarna. Gemensam middag på lördag kvällen.
  På söndagen tittar vi på tävlingarna och åker sedan hem.
  Vi kommer att på Scandic i Bollnäs.
  Prel anmälan ej bindande till solvallahf@gmail.com
  Solvalla Hästägarförening
  PRESSRELEASE
  RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE (RST)
  Rapport från Årsmötet 11 april 2012. Björn Frössevi omvald till ordförande i RST
  Onsdagen den 11 april höll RST årsmöte på Solvalla. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar höll Göran Åkerström, överveterinär på Svensk Travsport, ett föredrag om arbetet med den nya djurskyddslagen och Björn Damm berättade om utvecklingsplanerna för Solvalla på kort och lång sikt.

  Under årsmötet omvaldes Björn Frössevi som ordförande för RST och Berit Bjur, Christer Häggström, Berth Ottosson och Richard Smith omvaldes som styrelseledamöter.

  Göran Åkerströms presentation av arbetet med den nya djurskyddslagen uppskattades av det nära 60-tal delegater som deltog i årsmötet och frågorna vara många kring hur detta kommer att påverka hästägarna i framtiden. Uppskattat var också Björn Damms beskrivning av de satsningar som görs på Solvalla med stort fokus på att förbättra hästägarnas upplevelser och att skapa nya intäkter som förstärker ekonomin och därigenom kommer att vara till godo för sporten och ägarna.

  Styrelsen i RST
  Björn Frössevi, ordförande (Sundbyholm)
  Anders Holmqvist, v ordförande (Färjestad)
  Maj-Britt (Maja) Karlsson, sekreterare (Bollnäs)
  Berit Bjur, ledamot (Mantorp)
  Christer Häggström, ledamot (Solvalla)
  Berth Ottosson, ledamot (Åby)
  Mikael Melefors, ledamot (Umåker)
  Richard Smith, ledamot (Bergsåker)
  Ulf Bergström, ledamot (Jägersro)
  ________________________________________________________________________
  För mer information
  Björn Frössevi, Ordförande RST, 0733-36 06 03, bjorn@stallskift.se

  Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST)
  RST har för närvarande 27 hästägarföreningar anslutna till förbundet. Dessa föreningar representerar ca 5 800 hästägare.
  RST har till uppgift:
  att förvalta det inflytande som hästägarna har inom travsporten; att verka för att hästägarna vinner ökat inflytande inom sporten; att vidga intresset för travsportens utveckling; att aktivt verka för framsteg inom travsporten; att främja medlemsanslutning till hästägarföreningarna och att i alla avseenden tillvarata hästägarföreningarnas och dess medlemmars berättigade intressen.

  Ny andelshäst i Solvalla Hästägarförenings regi

  Vi har i samarbete med Per Lennartsson och Sisyfos AB tagit fram det mycket spännande nyblivna ettåriga stoet Fanny Sisu.
  Vi har i samarbete med Per Lennartsson och Sisyfos AB tagit fram det mycket spännande nyblivna ettåriga stoet Fanny Sisu.
  Fanny Sisu är utvald av Per på sin härstamning och mycket fina exteriör. Fanny Sisu är efter Kadabra (ledande två-, och treårshingst i USA 2011)
  och New Image Soon (som redan lämnat Sooner Than Later 1,1 Mkr 11,7, samma mödernelinje som Yarrah och Zola Boko), Vi leasar stoet från Sisyfos AB.

  Video

  Administrationen kommer att skötas av Easy KB och beräknad månadskostad är ca 750 kr. Fanny Sisu kommer att delas upp i tjugo
  delar. Ta chansen att vara med på ett spännande ettårssto. Maila intresse till solvallahf@gmail.com . Vi svarar även på eventuella
  frågor ni har. De tjugo först inkomna intresseanmälningarna tilldelas en andel. Vi kommer att ha en reservlista enl den ordning
  anmälningarna kommer in för den händelse att någon av de tjugo första inte skickar in köpeanbud.

  Styrelsen i Solvalla Hästägarförening

  Rapport från Solvalla Hästägarförenings resa till Prix De France

  Resa till Prix dé France 11-13 febr 2012
  Fredag 11 febr
  Tidigt i väntan på att Air-France skulle take off var vi entusiastiska något sömndruckna men förväntansfulla att få uppleva denna Weekend i Frankrike, Paris, Vincennes och med Prix dé France som kulmen.

  Väl framkomna till Charles de Gaulle fann vi att ha landat i ett förfruset Paris. Dock kunde den trevlige reseguiden förutspå en mycket angenäm och upplevelserik weekend i Paris trots denna kyla. Väl framkomna och inkvarterade i hotellet, blev vi bussade till Frankrikes största och mest berömda camp för hästar Grosbois.

  Efter en genomgående presentation av Peter Engberg, med lång erfarenhet, av Grosbois fantastiska anläggning och dessutom att få se Pers inom gruppens egen starthäst som skulle avlägga sitt maiden på kommande tisdag var det klart för dagens överraskning.

  Jörgen Westholm
  Efter att bevistats Jörgens borg med dess personal och presentation av de hästar som befinner sig i Frankrike och har skördat många framgångar, hade vi inom SHF nöjet att bli inviterade på en angenäm afton i Jörgens lägenhet med ett mycket väl mottagande efter denna bevistelse med starka analyser över dagens upplevelser, var det dags för ytterligare en, vad som nu gällde var vinprovning.
  Vid genomgång av denna vinkällare och med vissa som investerade i de Champagnekvalitér som erbjöds, efter denna avsmakning var det dags för ännu en överraskning.
  I en restaurant med en fantastisk koleldad grillanläggning i anslutning till vinkällaren, avslutades dagen med en välsmakande meny.

  Team Westholm och dess filosofi.
  • Team Westholm består av personalen, hästägare och samarbetspartners.
  • Satsar på att ligga i topp resultatmässigt.
  • Målet är att leverera mervärden till hästägare i teamet.
  Strävar efter god kontakt och en välkomnande attityd!
  • Medarbetarna genomgår fortlöpande kompetensutveckling.
  • Jobbar för en stark gemenskap och sammanhållning.
  • Detta visades verkligen vid presentation av medarbetarna, mycket ambitiösa och brinnande intresse för både hästarna och ägarna.

  Lördag 11 februari, Vincennes.
  Vid arla morgonstunden var det dags att ge sig ut till Vincennes via Metro och pendeltåget RER.. Hela resan ut gick som tåget. Dock är det en fördel att som resenär ha vassa armbågar under resandet. Metron och RER pendeltågen i Paris är nämligen väldigt välbesatta.
  Välkomna till Vincennes hade vi den stora äran att bli inviterade till Vincennes stallbacke, som är mycket få förunnat, med hästägarläktare och lunch som kulmen. Ciceron och värd var även denna dag Jörgen, Westholm som för övrigt under lördagen hann med att äntra sulkyn och styra in ……till 3:e plats och ge 9,70 på plats på toton. Förmodligen hade flera av deltagarna spelat och kammat hem en hel del deg. Återresan till hotellet gick i motsvarande riktning.

  Söndag 12 februari, Vincennes Prix dé France.
  Nu den stora dagen. Efter samling av deltagarna. Var det dags för finaldagen. Resorna till och från Vincennes, vidtogs på samma sätt som på lördagen. Dock med promenad från pendelstationen till Hippodromen, väl där blev vi placerade i restaurant Sulky, som det bör. Med en förnämlig placering undfägnades vi en smakfull meny.
  Nu var det stortrav på gång. Alla de erkända kuskarna i Frankrike, Bazire, Abrivard. Raffin, Levesque, som vi hade tillfälle att träffa i hästägarnas rastaurant på stallbacken på lördagen. Och ej att förglömma Nivard, den store som rider Montéhästarna med stor fram gång. Nu nalkades Prix dé France, med stora förväntningar på Ready Cash, dock visade det sig att det inta var RC:s bästa dag och fick ej heller det lopp som förväntades. RC slutade som 3:a i det stora honnörsloppet. Efter att ha njutit av denna Prix dé France dag var vi ganska nöjda och beredda att återvända till hotellet med RER och Metro och med ännu mer trängsel i vagnarna.

  Måndag 13 februari
  Måndagen gick åt för hemresan. Vi som haft förmånen att få deltaga under denna helg vill verkligen tacka inte minst Christer Häggström för detta trevliga arrangemang, med önskan att liknande arrangemang även anordnas i fortsättningen.

  Noterade Börje Johansson

  Höstmöte i Skånska Travhästägareföreningen

  RSTs fokusområden och 1400 metersbana på agendan under Skånska Travhästägareföreningens höstmöte på Jägersro den 15 december 2011
  Ett 100-tal medlemmar mötte upp på Jägersros höstmöte torsdagen den 15 december. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar och presentation av nya medlemmar höll RSTs ordförande Björn Frössevi ett anförande. Björn pratade bl a lite om sin egen bakgrund, om det pågående budgetarbetet och RSTs fokusområden för 2011 och 2012. Utöver det kommenterade Björn vikten av en välfungerande kommunikation mellan de lokala föreningarna och RST samt gav sin egen, personliga, syn på vilken möjlighet Jägersro har med utvecklingen av en ny 1400 meters bana.
  Efter mötet bjöd föreningen på en välsmakande jultallrik.

  Nettan Palema månadens hästägare i november.

  RST gratulerar gänget runt Nettan Palema till månadens hästägare i november vilken triumf för delägandet av häst.
  Se filmen på ATG play torsdagen den 8 december.

  Grattis önskar,
  Styrelsen i RST
  Stig Lundqvist

  Var med och lägg förslag på månadens hästägare i Svensk Travsport.

  Månadens hästägare utses av Svensk Travsport och RST.
  Förslag kan du maila till RST, info@rst-trav.com eller Svensk Travsport, markus.myron@travsport.se

  Du kan också ringa Stig Lundqvist, RST på telefon 070 792 34 44,

  Nils Enqvist döms till åtta års avstängning

  fredag den 2 december 2011, har Ansvarsnämnden meddelat dom i målet mot amatörtränaren Nils Enqvist. Ansvarsnämnden dömer Nils Enqvist till förlust av tränarlicens, totalt tillträdesförbud och förbud att tas upp i hästägarregistret för en period om åtta år.

  KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

  Tisdagen den 15 november kl 18.00 2011 i ”ARKADEN” på Solvalla är det höstmöte i Solvalla Hästägarförening.
  Då en av våra gäster har ett plan att passa kommer vi att börja kvällen med Mats Norberg och Jan Halbergs redovisning. Därefter håller vi traditionsenligt höstmöte och därefter Björn Damms redovisning.

  Förslag till dagordning
  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av dagordningen
  3. Val av ordförande för mötet
  4. Val av sekreterare för mötet
  5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
  7. Fastställande av årsavgiften för år 2012
  (styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för
  år 2011, dvs 350kr/år samt oförändrad familjemedlemsavgift
  för 2011, dvs 150kr/år.)
  9. Information från styrelsen
  10. Övriga frågor
  11. Mötet avslutas

  Kvällens gäster:
  Vi välkomnar Mats Norberg, styrelseledamot ST och Jan Halberg Tränarföreningens Generalsekreterare som redovisar den utredning de gjort angående de snabbt ökande avgifterna för att ha häst i träning.

  Björn Damm kommer att redogöra för de nya planerna kring Solvalla och ”Arenaprojektet”.

  Efter mötet bjuder föreningen på måltid och dryck i Permit.

  Anmäl dig till middagen till Eva Svensson senast den 10 november på tel: 08-751 49 73 kvällstid, eller på mail till eva-b-svensson@telia.com

  Solvalla Hästägarförenings styrelse hälsar alla medlemmar Välkomna till en trevlig kväll!

  Inbjudan till exteriörkurs!

  I samarbete med Avelsföreningen inbjuds du till föreläsning om hästens exteriör. Anders Järnerot kommer att föreläsa och undervisa oss på en livs levande häst!
  Datum: 22 november.
  Plats: Arkaden på Solvalla.
  Tid: 18.00- cirka 21.00
  Kostnad: För medlemmar i ASVT eller Solvalla Hästägareförening är det gratis. För icke medlemmar är kostnaden 150 kronor.
  Paus: I pausen bjuds det på kaffe och smörgås.

  Anmälan senast 18 november till Peter Rexhammar, peter@rexhammar.se eller
  Eva Svensson, eva-b-svensson@telia.com, 0709-12 10 30
  Premier Club logo

  Premier Club

  Premier Club är ett evenemang som skapats för att hedra hästägarna. Vi kommer årligen att fira de hästägare som haft vinnande häst på Solvalla. Inbjudan gäller för två personer per ägarkonstellation oavsett hur många segrar konstellationen tar under kvalificeringsperioden. Evenemanget kommer att avhållas Kriteriesöndagen varje år. Inbjudan skickas ut till den som står som företrädare vid tillfället för segern.
  Ambitionen är att göra detta till ett riktigt festtillfälle där hästägarna får den uppskattning de förtjänar och att hela tiden förbättra evenemanget.

  Förebilden till detta är den dag som avhålls varje år i samband med Prix de President de la Republique på Vincennes. Vi kommer att bjuda på mat, dryck och underhållning. Under dagen kommer olika festliga aktiviteter för de inbjudna hållas.

  En formell inbjudan kommer att skickas ut i början av september varje år. Denna inbjudan gäller som biljett för evenemanget. I övrigt delar vi ut ett bevis i vinnarcirkeln samt ett diplom som skickas ut månadsvis till hästägare som haft segrande häst under perioden.

  Inom kort kommer vi lansera en websida för Premier Club när den är klar återkommer vi med en länk till sidan. När hemsidan är klar kommer vi månadsvis lägga ut vilka hästar och ägare som är kvalificerade.


  Har ni frågor maila gärna solvallahf@gmail.com (Solvalla Hästägarförening)

  Information från BAS

  Tisdagen den 25 oktober var en delegation från BAS inbjudna till Svensk Travsports styrelse för att presentera inspel till årets budgetarbete. Under mötet presenterade BAS en eniga syn på läget för svensk travsport samt ett antal konkreta förslag om kommande satsningar.
  Det kändes som STs styrelse delade många av BAS synpunkter och diskussioner fördes på ett konstruktivt sätt. BAS var under mötet representerat av Ingemar Alin (BAS ordförande) samt Marita Arvidsson och Björn Frössevi. Som väntat gavs inga löften och utfästelser direkt runt sittande bord, men ett positivt resultat av mötet var att BAS kommer att ha medverkan i den kommitté som ST nu startar för att löpande diskutera budgetförutsättningar och prioriteringar.

  Bäddat för Breeders Crown

  Gårdagens uttagningslopp på Solvalla till Breeders Crown-finalerna på Sundbyholmstravet såg många fina vinnare. Mest lyste det om tre fyraåringar.
  De båda stona Canaka B.F. (Heiskanen) och Nettan Palema (Svanstedt) visade helt rätt inställning till tävlande och de här damerna blir en tuff nöt att knäcka för övriga finalister i finalen. Nettan Palema sträckte härligt på sig när Svanstedt lättade på tömmarna i sista sväng och avgjorde loppet i ett nafs. Canaka B.F. gjorde också ett gediget intryck. Känslan är att löpningsförloppet kommer att bli helt avgörande dessa emellan i finalen.

  Stort plus också till Michael Lönborgs fine Orfeus Brodde som bara var bäst från dödspositionen i ett lopp som travades i högt tempo. Favoriten i loppet, snackhästen Seabiscuit, hade inte skuggan av en chans trots optimalt löpningsförlopp i rygg på nämnde Orfeus Brodde.

  Nu ser vi med spänning fram till en förmodat fantastisk finaldag i Eskilstuna lördag den 5 november.


  /Per Frössevi

  Travskolans invigning

  Ett flertal besökare hade infunnit sig och fick uppleva när legenden Jim Frick klippte av bandet med invigning av Solvalla Travskola. För det ändamålet har Jim upplåtit sitt stall, som nu är nyrenoverat för ett ansenligt belopp.
  SHF hade tillfälle att få en pratstund med Jim och även hans hustru Åsa, som har gjort ett fantastiskt och beundransvärt arbete efter den stora travolyckan.

  Den som ska hålla i Travskolan som ledare är:

  Elin Westerlund
  Titel: Stallansvarig samt ledare på Travskolan
  Född: 1984
  Utbildning/yrke: Travhippolog, anställd som stallansvarig på Travskolan. Utbildad travskoleinstruktör, genom Svensk Travsport.
  Hästerfarenhet: Började rida som 7-åring. Skaffade sköthäst som tonåring och tävlade lite på klubbnivå i hoppning och dressyr. Efter gymnasiet började jag jobba som hästskötare hos en travtränare ett par månader. Fick sedan jobb i England hos en galopptränare. När jag kom tillbaka till Sverige insåg jag att det var trav som var min sport, så jag tog monté- och körlicens samt tävlade lite.
  Intressen: Träna, lyssna på musik, se på film och läsa böcker.
  Favorithäst: Sväva och Aladdin

  Hoppas nu att denna ambitiösa Travskola nu bidrar till att föra travintresset vidare, och speciellt väcka ungdomarnas intresse för travhästar.

  Invigningen avslutades med att SHF fick tillfälla att få en pratsund med Solvalla VD Tore Fyrand. Naturligtvis erbjöds Tore såsom hästägare att bli medlem i SHF, något som han ställde sig väldigt positiv till.


  För SHF/Börje Johansson
  Holland

  Resa till Holland 23-25 september 2011

  Här kommer en berättelse från Solvalla Hästägarförenings resa till Holland 23-25 september.
  Fredag 23 sept

  Tidigt i väntan på att KLM plan skulle take off var 22 entusiastiska något sömndruckna men förväntansfulla att få uppleva denna Weekend i Hollands travkretsar.

  Väl framkomna till Schiphol fann vi direkt efter att ha utforskat den gigantiska flygterminalen och gått igenom den, en buss med Solvalladekal.

  Nu hade vi en avkopplande , ca 2 timmars, bussresa framför oss innan vi anlände till Wolvega och Victoria Park med inkvartering i lyxhotell.

  Arnold Mollema
  En av Hollands mest meriterade tränare Arnold Mollema besöktes. Hans träningscamp ligger i direkt anslutning till Victoria Park, en av världens modernaste travbanor, hippodrom. Praktiskt för en så entusiastisk tränare och med stora framgångar både på banan och som tränare. Även personalen är lika entusiastisk och kunnig . De arbetar i team och klarar av alla delar för träning och utveckling av hästarna. Arnold är väldigt angelägen att ha kontak med hästägarna. Han och John Bootsman (Boko Stables) är de drivande inom travsporten i Holland. Naturligtvis ska inte Hugo Langeweg med son Jr, förglömmas. Återkommer till honom nedan.

  På Wolvegacampen finns 50 boxar. Och där har många framgångsrika hästar utvecklats. För att inte nämna Unforgettables avkommor som hemfört många stora segrar genom åren. Segrar och avkommor kan närmare studeras på nätet: www.arnoldmollema.com.

  Travkväll på Victoria Park. Home of the Breeders Crown
  Efter att ha fått en fullständig inblick i hur Hollands främsta travtränare var det så dags för travtävlingar på Victoria Park. Innan tävlingara hade John Bootsman infunnit sig och guidade oss igenom hela anläggningen med mycket kunnig information. Stallbacken besöktes naturligtvis.


  Victoria Park som är helt nyrenoverad, är en anläggning som skiljer sig väsentligt från övriga travbanor gällande interiören av publikplatser.

  Varje lokal där publik kan samlas har utformningen av en Lounge, flera sådana lokaler är tillgängliga för publiken, och naturligtvis med servering i varje ”Lounge”. Alla sponsorer som är mycket livaktiga och intresserade av trav har naturligtvis en egen ”Business Lounge”

  Restaurangen 2 tr. kan jämföras med de exklusivaste guldkrogarna i Sverige.

  Tävlingarna: Kvällen till ära var det stora tävlingar. Bl a ”Finale Kampioenshap der Vierjarigen
  21.18 u”. Dvs finalen för 4-åringar, med 250000SEK i första pris. En extremt hög prissumma för Holländska travbanor. I regel är förstaprissummorna 600-1000EUR. I finalen dominerade Hugo Langeweg med sitt stall och tog hem de tre första priserna: 1:a Aida Boka med Roland Hulskath i vagnen, 2:a Andre W med Hugo Langeweg, 3:a Ardi Boko med Hugo Langeweg J:r. Det kan väl kallas storslam.

  Utöver detta lopp och övriga 8 lopp, hade kvällen till ära Solvalla ett eget lopp ”Solvalla-pris 20.32”
  Segrare Andrea Swagerman med Frans van der Blonk i sulkyn, som i segercirkeln fick ta emot Solvallas Hästägares Pris, med samtliga Solvalla gäster i vinnarcirkeln. Ordförande Christer Häggström med Björn Damm överlämnade priset till Andrea Sagerman:s hästägare. Med gratulationer höll Christer ett tal och uttryck att vi fått möjlighet att besöka denna fina anläggning m m.

  Lördag 24 september

  Boko Stables
  Efter en god natts sömn och stadig frukost, var det dags att äntra Bussen för avfärd till Uppfödarnas Mecka. Efter ca två timmars bussresa anlände vi till Boko Stables.

  Även där blev vi mottagnaav John Bootsman Boko Stables.

  Boko Stables är ett stuteri som har stadig uppfödning av hästar. Stuteriet har enorma hagar för åringarna att beta i och utvecklas. Gårdens yta är 52 HA. En ganska ansenlig yta i Holland.

  John gav oss hela historien om Boko som har sin grund redan 1971, Då hans far startade rörelsen.
  Vi fick möjlighet att delta i både skoning av hästarna samt att få en ingående information med vandring inom området.

  En speciell mycket utvecklad kraftfoderanläggning fanns installerad, där varje lösgående fölmärr var utrustad med ett datachip runt halsen, vilket innebar att rätt mängd foder vid varje tillfälle tilldelades rätt märr när hon stack in huvudet i foderkrubban och passerade avläsaren med chipet . Mycket imponerande.
  Vi traskade igenom en del av hagarna som nu var sanka efter 6 månaders ihållande regn. Normalt är dessa hagar väldigt torra så hästarna har mycket och lätt för betet där.

  De två dagarna vi nu upplevt hade varit högintressanta och gav oss en bra uppfattning hur Holland kan vara så etablerat när det gäller uppfödning och att travintresset är så stort. I Sverige finns Boko Stables väl etablerat och åtskilliga Boko hästar har framgång i Sverige.

  Nu gick bussen vidare till hotellet som ligger anpassat för utflykt till Amsterdam. Där tillbringades en stor del av kvällen med Båttur naturligtvis i kanalen m m.

  Ett gäng på sex personer besökte Amsterdam Arena och avnjöt matchen Ajax-Twente ett toppmöte i holländska ligan som slutade 1-1, fotbollsmatchen föregicks av en mycket trevlig och välorganiserad tur på kanalerna med förtäring. Stort tack till Rob och John för det.

  Söndag 25 september
  Söndagen tillbringades i staden i lugnets tecken, med bl a studie av Hollands blomsterprakter och lite rekapitulation av de två dagarnas upplevelser. Därefter bussades vi till Schiphol för hemtransport med flyget.

  PS: Vi hästägare som haft den stora fördelen att få delta på en sån här välorganiserad och välplanerad resa, vill tacka Christer och Björn för det arbete och engagemang de svarat för DS.

  Här hittar du fler bilder från resan...


  Noterade Börje Johansson
  Solvalla

  The Owners Day Solvalla

  Det årligen återkommande evenemanget The Owners Day avhålls i år den 2 november.
  Vi bjuder två representanter per startande häst på buffé i festvåningen, inbjudningar kommer att skickas ut till respektive företrädare så snart startlistorna är klara.

  Nytt för i år är att champagnen till vinnande ägare kommer att delas ut i festvåningen.

  Har du starthäst ta chansen att träffa dina hästägarkollegor och våra sponsorer under trivsamma former.

  RST Höstmöte

  Den 28 - 29 Oktober genomförs RSTs Höstmöte i Stockholm
  Höstmötet inleds med lunch på Solvalla den 28 oktober. Efter lunchen blir det information från ST och ATG. På eftermiddagen bär det av till Stadsgården och en kryssning med Birka Paradise. Lördagen bjuder på möten och grupparbeten.
  Vinnare Sydträffen 2011
  Vinnare Sydträffen 2011, foto: Karin Nilsson

  Sydträffen och Sydkampen 2011 i Eskilstuna.

  Mälardalen Hästägarförening var arrangör av den 13 omgången av Sydkampen och Sydträffen 2011 med start på lördagen med upprop och en mycket uppskattad båtfärd på Mälaren. På söndagen gick Sydträffen och Sydkampen det fördes många och intressanta diskussioner, många frågor fördes över till RST att arbeta med. Det kommer ett protokoll som vi lägger ut på intranätet.
  Resultatet från sydkampen som kördes på söndagen med 40 000:- i förstapris. Loppet gick som lopp 7. Slutsegrare blev Aggas Diva som var Kalmars häst tvåa blev Starlight Brizard Eskilstuna trea Gidde Crown Mantorp.

  Ställning efter 13 körda deltävlingar av 15.

  1. Halmstad, 177 poäng
  2. Mantorp, 170 poäng
  3. Eskilstuna, 122 poäng
  4. Åby, 115 poäng
  5. Axvalla, 107 poäng
  6. Färjestad, 100 poäng
  7. Arvika, 95 poäng
  8. Kalmar, 94 poäng
  9. Visby, 91 poäng
  10. Åmål, 80 poäng
  11. Årjäng, 76 poäng
  11. Örebro, 76 poäng
  12. Solvalla, 73 poäng
  13. Vaggeryd, 65 poäng
  14. Jägersro, 49 poäng

  Kvar att köra är Axvalla -Vaggeryd.

  RST tackar Mälardalens Hästägarförening för ett utmärkt arrangemang

  Stig Lundqvist

  Sydträffen och Sydkampen 2011 på Sundbyholmstravbana

  Den 20e augusti drar sydträffen och sydkampen igång på Sundbyholms Travbana.
  Under helgen kommer kommer representanter från olika Travhästägarföreningar i RST samlas på Sundbyholmstravet för Mötesförhandlingar. Boende under helgen kommer att erbjudas på sundbyholms slott. Dessutom kommer även den 13e omgången Sydkampen att utspela sig.

  Ställning i Sydkampen efter 12 körda deltävlingar av 15.
  1 Halmstad 167 poäng
  2 Mantorp 156 poäng
  3 Åby 115 poäng
  4 Eskilstuna 106 poäng
  5 Färjestad 100 poäng
  6 Axvalla 99 poäng
  7 Visby 91 poäng
  8 Arvika 83 poäng
  9 Åmål 80 poäng
  10 Årjäng 76 poäng
  11 Kalmar 68 poäng
  12 Örebro 67 poäng
  13 Vaggeryd 65 poäng
  14 Solvalla 62 poäng
  15 Jägersro 49 poäng

  RST har haft sina årliga strategidagar

  RST har haft sina årliga strategidagar.

  I år var de förlagda på Åland i samband med att Ålandstravet hade sin premiärdag och regnet bara öste ner.

  RST hade ett eget lopp med hederspriser och vår nye ordförande Björn Frössevi som prisutdelare. Vinnare blevTwilight Shadow med ägaren Pia Eriksson från Lumparland på Åland. En liten solskenshistoria i sig Pia körde sitt första lopp och hade fått information av dom som kört hästen tidigare han vill inte gärna ta i på upploppet. Vilket syntes i sista sväng där Pia jobbade frenetiskt och hästen reagerade med att hålla farten ända in i mål. Vid prisutdelningen ville inte Pia kliva av för hur gör jag sedan var frågan?

  Det var ju fantastiskt att få vinna sitt första travlopp bara det en bedrift.

  Vad som beslutades på de möten som förekom kommer i ett senare repotage.


  RST Nyhetsbrev Nr 1 -2011

  Hej alla hästägarvänner!

  RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synlig både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna då det finns särskild information att delge. Här följer nyhetsbrev nr 1 –2011.
  Hästägarna i fokus
  Svensk Travsport/ST styrelse har prioriterat fyra fokusområden under 2011:
  - Hästägare
  - Publik/banbesök
  - Förbättra/förstärka totalekonomin
  - Etablera värdegrund

  ST styrelse anser att ett fokusområde måste vara mätbart, brytas ner i handlingsplaner och strategier samt kunna följas upp. ST kansli har fått styrelsens uppdrag att konkretisera de fastslagna fokusområdena, vilket skulle vara klart i december 2010. Förhoppningsvis får vi veta mera om detta på ST Förtroenderåds möte onsdagen 9 mars.

  Stimulansåtgärder för hästägare
  Drivkrafterna att äga travhäst är att få uppleva spänningen och närheten till hästen. Dessa drivkrafter tas nu tillvara genom att ST tillsammans med anslutna medlemsorganisationer i två projekt arbetar fram stimulansåtgärder för hästägare. Detta känns naturligtvis mycket bra och kommer inte en dag för tidigt. I ett projekt skall det göras upp en meny/ett ”smörgåsbord” av aktiviteter som de lokala travarrangörerna kan välja ur, alla med målsättningen att stimulera hästägandet.

  I ett annat projekt benämnt ”Öppethusvecka” på travet, planeras nu för att hålla öppet hus på landets samtliga travbanor en vecka under september månad 2011. Då skall en rad aktiviteter genomföras och detta kommer att kräva ett omfattande samarbete mellan travsällskapen och de aktiva om utfallet skall bli bra.

  ”Kortprojektet”
  ST har sedan en tid drivit ett projekt som benämns ”kortprojektet” och innebär att den stora floran av inträdeskort som idag finns skall ersättas med ett kort men med olika tillträdesbehörigheter. För att kunna koppla erbjudanden med mera till travbesöken/kortinnehavaren bör det också finnas en spårbarhet i var och när travbanebesöken görs. Den tekniska biten är ännu inte helt löst och när ”kortprojektgruppen” skall börja diskutera den praktiska tillämpningen kommer undertecknad att representera BAS-organisationerna i arbetsgruppen.

  Som ni alla vet har vi målsättningen att hästägarna, vilka årligen investerar en bra bit över två miljarder kronor i travsporten, skall komma in utan entréavgifter på landets travbanor. Detta ligger ju helt i fas med att ST styrelse angivit hästägarna som ett fokusområde. Dessa svarar dessutom för mer än 30% av det totala antalet besökare på landets travbanor och bidrar genom sitt spel till sportens försörjning.

  ST Förtroenderåd 9 mars
  ST har kallat medlemmarna till ett Förtroenderåd 9 mars. BAS-organisationerna genomförde ett internt möte, 15 februari, för att diskutera gemensamma frågor att anmäla till Förtroenderådet.

  Följande frågor har BAS anmält till ST Förtroenderåd:
  - Vi vill ha svar på styrelsens beslut och förslag avseende de motioner som inlämnats till Fullmäktigemötet i maj (två motioner angående stadgeändring) respektive det extra Fullmäktigemötet i september (en motion angående inrättande av en stadgekommitté)
  - Vi vill att styrelsen presenterar målsättning och strategier inför avtalsdiskussionerna med staten vid halvårsskiftet 2011.
  - Vi vill att styrelsen presenterar hur och när de långsiktiga målen och målstyrningarna för svensk travsport ska tas fram tas. (Trav 2010 dokumentets efterföljare?)
  - Vi önskar en presentation av hur den beslutsmatris ser ut vilken beskriver snittytorna mellan Svensk Travsport/Travsällskapen –ATG. (Vem äger vilken fråga?)
  - Det har vid flera tillfällen betonats att vi måste arbeta ”tillsammans” i och för svensk travsport.

  BAS-organisationerna vill, tillsammans med travsällskapen, bidra med sin kompetens, vara med och påverka samt ta ansvar för svensk travsport. Detta förutsätter att samtliga ST medlemmar känner en delaktighet i verksamheten. Vi vill diskutera detta förhållningssätt.

  Vid vårt interna BAS-möte valdes Ingemar Ahlin/ASVT till ny ordförande och sammankallande för BAS-organisationerna.

  RST Mediagrupp
  RST har medlemmarnas uppdrag att vara mera synliga i olika media. Ett syfte är att ansluta flera hästägare till våra lokalföreningar. RST Mediagrupp, genom Anders Holmqvist, har sänt ut annonser/passbitar till sportcheferna vid landets travbanor för införande i travprogrammen. Vi ber Dig bevaka så att dessa annonser/passbitar införs. Ligg gärna på Din sportchef så att annonserna/passbitarna kommer in i Ert travprogram så fort som möjligt. Uteblir införandet, vänligen hör av Dig till RST!

  Travsporthälsningar
  Göran Löfgren
  Ordförande i RST

  Protokoll fört vid Norrträffenn, Sundsvall 2010-08-27

  Arrangerande förening: Siljansbygdens
  Travhästägarförening: Rättvik
  § 1 Mötets öppnande
  Lars Throgen, Rättvik, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

  § 2 Val av ordförande för mötet
  Till ordförande för mötet valdes Stig Lundqvist

  § 3 Val av sekreterare för mötet
  Till sekreterare för mötet valdes Berit Gunnarsson

  § 4 Val av justeringsman
  Till justeringsman för dagens protokoll valdes Sven-Olav Nilsson

  § 5 Närvarolista och presentation:
  Bergsåker: Rickard Smith
  Boden: Sven-Olav Nilsson, Maritha Olsson
  Gävle: Lena Norin, Karin Lindfors
  Hagmyren: Helena Bodén, Bengt Erlandsson
  Romme: Lennart Nyqvist
  Rättvik: Berit Gunnarsson, Lars Throgen
  Solänget: Per-Erik Wågström
  Umåker: Lars-Erik Persson
  Östersund: Per Englund, Tomas Bohman
  RST: Stig Lundqvist, Göran Löfgren

  En kort presentation av de olika föreningarnas arbetssätt/aktiviteter föredrogs.

  § 6 Genomgång av förra årets anteckningar
  Protokoll från Norrtäffen -09 var utsänd med kallelsen. Ordförande går igenom fjolårets motioner:

  Rättvik, motion 1, ang. spårförbehåll vardagstravet. RST arbetar vidare på det, frågan kommer att tas upp i för inlämnad fråga från BAS-org. till styrelsen för ST den 16/9 -10.

  Rättvik, motion 2, transportbidrag vid rikstotostart. Motionen avslutas.

  Romme, motion 1, spårförbehåll vardagstrav. Se ovan.

  Romme, motion 2 samt Dannero, motion 1, ang. neddragning av tävlingsdagar. F.f.a. V75. RST arbetar vidare på detta. Kvarstår fortsatt stöd för att Dannero och Solänget skall ha V75 varje år. Motionen avslutas.

  Boden, motion 1, bestående av 3 frågor. Fråga 1 ang. ökat inflytande på travets utveckling genom att arbeta för helt öppna sällskap avslogs av mötet förra året. Dagens möte beslutar att jobba för öppna travsällskap trots fjolårets avslag. Fråga 2, ang. ökade prispengar i vardagstravet är ett av RST:s stora mål och detta arbete pågår kontinuerligt. Fråga 3, sänkta kostnader för hästägarna f.f.a. genom tecknande av avropsavtal för förnödenheter. RST har svårt att teckna avtal som gäller över hela landet men arbetet lever vidare.

  Inga anmärkningar på Norrträffens protokoll 2009 anfördes efter genomgången av motionerna. Beslutades genomgånget.

  § 7 Motioner
  Romme motion 1 Dalarnas Hästägareförening tar upp att ATG Live och deras sändningar i allt större utsträckning påverkar tävlingsprogrammet. Loppen på ”saxbanorna” blir ibland förskjutna med lång väntan för hästarna /tränarna som störs i sina förberedelser. Även besökarna på banorna får lång väntetid.

  Dalarnas hästägareförening vill att Norrträffen gör ett gemensamt yttrande till STC för att de skall ta upp det med ATG live och banorna.

  Beslutas: att mötet bifaller motionen och skickar denna vidare till RST:s höstmöte.( I diskussionen ang. motionen ovan framkom ett förslag på förbättrad Live. När ATG kör parallella sändningar vore det bra om spelaren själv kan välja vilken bana han vill se genom att knappa själv” till saxbanan istället för att var styrd av Liven. Stig och Göran tar med förslaget till möte med ATG.)

  Boden motion 1. Norrbottens travhästägareförening yrkar i sin motion på att RST bör utarbeta riktlinjer för hur och när det lokala föreningarna ska engageras och deras åsikter efterhöras i syfte att stärka de lokala föreningarnas inflytande. Sven-Olav förtydligar motionen genom att efterlysa en ”helhetssyn” av RST:s mål och arbete. Önskemål ”ut med all information med mål/ vad som gjorts, på hemsidan”. En livlig diskussion uppstår angående vad RST:s styrelse gjort/gör, hur målen ser ut/uppfylls.

  Kort resumé av diskussionen lyder: Stig och Göran beskriver vikten av att RST mål och delmål måste synas tydligt. De upplever ”ensidig kommunikation” från styrelsen ner till föreningarna och undrar hur vi skall förbättra kommunikationen, de vill ha in mera material från lokalföreningarna och att lokalföreningarna ställer krav på styrelsen vilka frågor som skall drivas. De hyser oro över att ingen ”vanlig” människa finns med i ST styrelse, ingen värnar hästägarens intressen. Åsikterna från lokalföreningarna var eniga, det är svårt att få nya medlemmar, svårt att få engagemang från medlemmarna. Vi som arbetar ideellt har svårt att orka med. Här efterlyses hjälp med ”frågor” från RST:s styrelse som vi kan arbeta med på lokalplan. Alla överens om att mail-adresser och hemsidor måste utvecklas och fungera.

  Beslut: Diskussionen/ämnet tas med till höstmötet–frågan läggs upp på hemsidan. Krav ställs på oss deltagare i dag att vi tittar på hemsidan, som skall uppdateras oftare, och lär ut till våra medlemmar att göra likaså. RST:s mål och delmål skall ut till lokalföreningarna till höstmötet för att fastställas efter lokalföreningarnas åsikter. Motionen och beslutet bilägges till Sydträffen.

  ”Minnesanteckningar/rapport från Norrträffen 2010” skall läggas ut på RST hemsida. Om personliga uppgifter finns lägges dessa på bilaga.

  § 8 RST Travsport
  Stig efterlyser debattartiklar till RST:s tidning. Presstop 15/9. Vill även ha små anekdoter typ ”snack på stallbacken”.

  § 9 Information RST höstmöte
  Göran Lövgren informerar om RST:s pågående arbete:
  - del och delmål
  - medlemsinflytande och kommunikation
  - lokal och nationell påverkan
  - samarbete inom BAS-org
  - samarbete med styrelse och tjänstmän i ST
  - RST:s framtida organisation
  - möte med ST tjänstemän och nya styrelse
  - RST höstmöte 29-30 okt.

  Göran efterlyser personer till styrelseposter i RST styrelse. Kontakta valberedningen, val sker på årsmötet 110413. Kort information i stort om vad som skall behandlas på höstmötet.

  § 10 Övriga frågor
  Lena har funderingar över varför boxhyrorna på tävlingsdagarna varierar. Önskar en prislista från de olika banorna. Beslutas att frågan tas med till RST styrelse.

  Bengt undrar var travet får sina pengarna från. Finns det någon vetenskaplig undersökning om detta? Statens ansvar för travet? Beslutas att frågan tas med till RST styrelse.

  § 11 Mötets avslutande
  Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

  Stig Lundqvist/ordförande Berit Gunnarsson/sekreterare

  Sven-Olav Nilsson/justeringsman

  Sydträffen och Sydkampen 2010 på Solvalla

  Solvalla var arrangör av den 12 omgången av Sydkampen och Sydträffen 2010 med start på lördagen med förhandlingar på Arkaden vid Solvalla. Det fördes många och intressanta diskussioner, många frågor fördes över till RST att arbeta med.
  Resultatet från provinskampen kördes på söndagen med 100 000:- i förstapris. Loppet gick som DD 2 och blev ett spännande lopp med tre hästar på linje in mot mål Slutsegrare blev Årjängs Goldmaster, tvåa Färjestads Gosab Blues och trea Solvallas Igloo Skift.

  Ställning efter 12 körda deltävlingar av 15.
  1 Halmstad 167 poäng
  2 Mantorp 156 poäng
  3 Åby 115 poäng
  4 Eskilstuna 106 poäng
  5 Färjestad 100 poäng
  6 Axvalla 99 poäng
  7 Visby 91 poäng
  8 Arvika 83 poäng
  9 Åmål 80 poäng
  10 Årjäng 76 poäng
  11 Kalmar 68 poäng
  12 Örebro 67 poäng
  13 Vaggeryd 65 poäng
  14 Solvalla 62 poäng
  15 Jägersro 49 poäng

  Kvar att köra är Eskilstuna- Axvalla -Vaggeryd.
  RST tackar Solvalla för ett utmärkt arrangemang.

  Stig Lundqvist

  RST Nyhetsbrev Nr 1 -2010

  Hej alla hästägarvänner!

  RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synlig både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna då det finns särskild information att delge. Under våren 2010 har jag lagt mycket tid och kraft på att behandla min sjukdom och därför haft begränsad tid och ork till förfogande. Nu har jag laddat batterierna och är åter med i matchen. Här följer nyhetsbrev nr 1 –2010
  STC blir ST och nya stadgar antagna
  Vid STC Fullmäktigemöte 28 maj antogs STC nya stadgar genom ett andra beslut. Dessa gäller således från 28 maj och framåt. Samtidigt med årsstämman beslutade mötet att Svenska Travsportens Centralförbund skall byta namn till Svensk Travsport, ST. Den nya loggan uppvisades och tas i bruk efter extra Fullmäktigemötet i Malmö den 3 september. De nya stadgarna innebär att den nya styrelsen i ST kommer att bestå av sju (7) ledamöter, valda efter kompetens och inte efter bantillhörighet. En ny mandatfördelning innebär att BAS-organisationerna ökar sitt inflytande från 9% till 20% .

  Den nya styrelsen kommer att utses i samband med derbyt första helgen i september. Fram till dess har styrelsen följande sammansättning: Patrik Sandin (ordförande), Claes Lundell (vice ordförande), Anders Törnkvist, Carl-Erik Sandström, Maria Lejon, Lars Olofsson, Kjell Ericsson, Magnus Svensson och Björn Medelberg (ersättare för Nils-Erik Nilsson från Stockholms Travsällskap). Samtliga dessa avgår vid det extra Fullmäktigemötet i september.

  En ny valberedning
  Fullmäktige utsåg även en ny valberedning med uppdraget att föreslå namn till den nya styrelsen. Valberedningen har följande sammansättning: Marita Arvidsson (sammankallande), Stig H Johansson, Jan R Larsson, Mats Olsson och Anders Törnkvist

  Spårförbehåll i vardagstravet
  Spårförbehåll i vardagstravet är något som RST, under en längre tid, krävt att STC skall införa omgående. STC genomförde en sittning med TR/RST/BTR 20 maj 2009. Från TR deltog Stig H Johansson och Christer Nyström och från RST Stig Lundqvist. BTR hade insänt synpunkter. Ärendet har sedan dragits i långbänk av STC men vid vårt senaste BAS-möte med STC Presidium i april 2010 lovade Ulf Hörnberg, som svar på RST fråga, att sätta fart på ärendet. Vi återkommer med mer information när det börjar hända något !

  Styrelsemöte med strategidagar
  RST styrelse kommer att genomföra styrelsemöte med strategidagar 16 -- 17 juni. Under dessa dagar fokuseras på RST Framtidsfrågor, det vill säga de viktigaste frågor som Ni medlemmar vill att RST skall jobba med de närmaste åren. Som underlag till våra diskussioner och prioriteringar ligger bl.a de motioner och synpunkter som framförts vid RST Årsmöten, Höstmöten, Norr och Sydträffar.

  Bland de frågor som skall behandlas vid strategidagarna återfinns:
  - RST vision, mål och delmål
  - RST organisation och bemanning
  - RST intäktsmöjligheter och finansiering (inkl. RST Travsport)
  - Mediafrågor och information till våra medlemmar
  - Ökat stöd av lokalföreningsarbetet och öppna travsällskap

  Jag avser återkomma inom kort med information från våra strategidagar och de frågor som då behandlades. Vi ses runt travovalen under sommaren och vid Norrträffen och Provinskampen i Sundsvall 27-28 augusti samt vid Sydträffen och Sydkampen i Stockholm 16-17 oktober.

  Hälsningar och tillönskan om en framgångsrik och skön travsommar!
  Göran Löfgren
  Ordförande i RST

  RST Nyhetsbrev Nr 3 -2009

  Hej alla hästägarvänner!

  RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synliga både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har naturligtvis RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna varje månadsskifte eller då det finns särskild information att delge. Här följer nyhetsbrev nr 3 –2009
  Demokratin har talat - åter 16 åretruntbanor.
  Nu är även Gävle, Kalmar, Umåker och Östersund året runt banor med fulla möjligheter att tävla på kvällstid under vinterperioden. Det blev klart då STC:s föreningsstämma i fredags röstade för en motion som inlämnats av travsällskapen i Gävle och Kalmar. Det är en seger för de aktiva i dessa områden och nu gäller det att kavla upp ärmarna och arbeta för att öka hästantalet och hästkvalitén eftersom det är dessa faktorer som ger en ökad/minskad tilldelning av tävlingstillfällen.

  Beslut om Resurser
  ATG och STC har nu beslutat om tilldelning av resurser till travsällskapen och de aktiva samt även tävlingsdagsplaneringen för 2010.
  Jag förklarade i Nyhetsbrev nr 2 hur det nya fördelningssystemet är uppbyggt och skrev då bl.a : ”Det nya fördelningssystemet bygger på tre påsar, Basbelopp, Tävlingskostnadsersättning och Prispengar. RST har den bestämda uppfattningen att inga pengar från ”Prispengapåsen” skall kunna användas till något annat, exempelvis inköp, underhåll, löner etc. utan skall ograverat gå till prispengar. Travsällskapen har en annan uppfattning i denna fråga.” Detta skulle innebära att travsällskapen skulle tvingas rationalisera och effektivisera sin verksamhet samt skapa större externa intäkter när Basbelopp och Tävlingskostnadsersättningen inte räcker. Att i detta läge ta av prispengapåsen ger inga incitament till travsällskapets utveckling! Att ta ”den lätta vägen” med minskade prispengar i detta läge anser jag förkastligt. Detta är en oerhört viktig principfråga för oss aktiva!

  Tyvärr beslutade STC styrelse att 35% eller 230 miljoner kronor av våra prispengar blir fria att användas av banorna till annan verksamhet efter eget gottfinnande. Vi reagerade starkt över att STC inte kallat oss till möte för att presentera det nya Fördelningssystemet och lyssna på de aktivas synpunkter. Detta anser RST så allvarligt att vi begärde en protokollsanteckning i STC styrelseprotokoll vid styrelsemötet 28 maj. Här följer vår begäran om protokollsanteckning i sin helhet:

  ”RST beklagar att grundprinciperna i arbetsgruppens och styrgruppens ursprungliga förslag, avseende att prispengarna skall vara ”oantastliga” har förändrats.

  Det reviderade förslaget innebär att 35% av de prismedel banorna erhåller blir fria för egen disposition. Utredarna av Framtidens Travsport redovisade att det är helt nödvändigt att travsällskapens externa intäkter ökas väsentligt. Detta krav hade getts bättre förutsättningar om sällskapen inte tillåtits dränera ”prispengapåsen” på 35% vilket motsvarar hela 230 miljoner kronor.

  RST anser vidare att det är anmärkningsvärt och helt oacceptabelt att BAS-organisationerna inte givits möjligheter att lämna synpunkter på styrgruppens förslag. Denna möjlighet har givits STC styrelse, Ban-VD:ar och ordföranden i travsällskapen. Dessa synpunkter har lett till förändringar av principiell karaktär vilket framgår ovan.”

  Vid STC Förtroenderåds möte under fredagen 29 maj diskuterades ovanstående och samtliga travsällskap som yttrade sig sa att man arbetade för att lägga till mera prispengar i ”Prispengapåsen” och inte ta medel därifrån. De sa att vi kan lita på sällskapen. Detta låter ju bra men… Under 2010 måste samtliga lokalföreningar noggrant följa upp att givna löften infrias, d.v.s att minst de centralt fördelade prispengar utdelas. Detta är en av de absolut viktigaste frågorna för oss hästägare att bevaka gentemot våra travsällskap!


  Stefan Holmgren ny utredare över stadgarna
  Översyn av STC stadgar är, som jag nämnde i föregående nyhetsbrev, av avgörande betydelse för BAS-organisationernas, de aktivas framtida inflytande. STC styrelse har nu utsett Stefan Holmgren att som ensam utredare se över stadgarna. Vi kommer att vara tydliga med vad vi vill förändra och har stora förväntningar på utredaren och hans slutresultat. Vi förutsätter att utredaren har hög integritet, är lyhörd samt inte företräder några särintressen. Stadgeändringen skall beslutas vid STC Fullmäktigemöte 2010.

  Spårförbehåll i vardagstravet
  Spårförbehåll i vardagstravet är något som RST krävt att STC skall införa omgående. STC hade kallat TR/RST/BTR till en sittning i ärendet 20 maj. Från TR deltog Stig H Johansson och Christer Nyström och från RST Stig Lundqvist. BTR hade insänt synpunkter.

  STC Sportavdelning föredrog resultatet av detta möte för STC styrelse 28 maj och föreslog följande handlingsplan:
  - Utskick till sällskapen om hur nuvarande anmälningssystem fungerar
  - Framtagande av underlag i skillnader mellan Riksspelen och övriga dagar beträffande strykningsstrukturen
  - Utforma förfaringssätt vid anmälan och körsvenshantering
  - Utvärdering beträffande databehoven
  - Beslutsunderlag till nästa styrelsemöte

  Detta innebär att ett beslutsunderlag presenteras och STC styrelse fattar förhoppningsvis beslut vid styrelsemötet i Malmö 3 september.

  Styrelsemöte
  RST styrelse har genomfört styrelsemöte med strategidag den 2 och 3 juni.
  Vid dessa möten prioriterades diskussionerna mot RST Framtidsfrågor, det vill säga de viktigaste frågorna som Ni medlemmar vill att RST skall jobba med de närmaste åren. Som underlag till våra diskussioner och prioriteringar ligger bl.a de synpunkter som framfördes vid RST Höstmöte i Eskilstuna 1 november 2008. Vi vill att våra lokalföreningar och våra medlemmar skall vara delaktiga i vårt framtidsarbete och styrelsen beslutade att årets Höstmöte skall genomföras under två dagar, fredagen 23 oktober med start kl 1200 och hela lördagen 24 oktober. Härvid kommer de frågor som skall diskuteras att sändas ut till samtliga lokalföreningar i god tid ( i början av september månad) så att dessa hinner diskuteras i den lokala föreningen innan de åter diskuteras vid RST Höstmöte.

  Vi ses runt travovalen under sommaren samt vid Norrträffen och Provinskampen i Sundsvall 28 augusti och vid Sydträffen och Sydkampen i Karlstad 25 september.

  Hälsningar och tillönskan om en framgångsrik och skön travsommar!
  Göran Löfgren
  Ordförande i RST

  RST Nyhetsbrev Nr 2 -2009

  Hej alla hästägarvänner!

  RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synliga både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har naturligtvis RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna varje månadsskifte eller då det finns särskild information att delge. Här följer nyhetsbrev nr 2-2009
  Inledningsvis vill jag tacka för förtroendet att leda hästägarnas riksförbund under ytterligare ett år. Jag lovar att jag skall göra allt som står i min makt för att flytta fram hästägarnas och de aktivas positioner i svensk travsport. BAS-organisationerna hade ett internt möte förra veckan, onsdagen 6 maj, där vi var överens om att öka samarbetet för att stärka och flytta fram de aktivas position i svensk travsport. Vi skall skapa en gemensam agenda med frågor som vi med kraft skall driva i olika sammanhang. Ett enhälligt BAS-möte uttalade sitt förtroende för att jag skall representera BAS-organisationerna som adjungerad till STC styrelse i ytterligare ett år, 2009-2010. Detta känns mycket stimulerande och ger möjligheter till att påverka.

  Ny tilldelning av resurser
  ATG och STC har nu presenterat de nya tankarna om tilldelning av resurser till travsällskapen och de aktiva samt även tävlingsdagsplaneringen för 2010. Presentationen gjordes vid STC möte med travsällskapens VD:ar 22 april samt med travsällskapens ordförande vid en sammankomst 28-29 april. BAS-organisationerna fick följande presentation av Ulf Hörnberg den 6 maj:
  - I stället för dagens Grundbelopp kommer banorna att tilldelas ett Basbelopp. Basbeloppet beräknas som en del av dagens grundbelopp ( 30%) kompletterat med ett extra tillägg för säsongsbanorna på 750 000 kronor. Beloppet är till för att täcka de fasta, icke tävlingsrelaterade kostnaderna.
  - Utöver basbeloppet tilldelas banorna en fast summa för att genomföra en tävlingsdag, en så kallad Tävlingskostnadsersättning, vilken är olika stor beroende på vilken typ av tävlingsdag man får uppdrag att genomföra. (V75, V64,V65, Saxdag, lunchtrav osv)
  - Härutöver får banorna en särskild påse pengar till Prispengar till hästägarna. Denna påses storlek varierar beroende på vilken typ av tävlingsdag man genomför precis som påsen med Tävlingskostnadsersättning. Storbanorna tilldelas ett något högre belopp för Tävlingsdagsersättning och prispengar än övriga banor.

  Det nya fördelningssystemet bygger alltså på tre påsar. Basbelopp, Tävlingskostnadsersättning och Prispengar. RST och övriga BAS-organisationer har, liksom ATG, den bestämda uppfattningen att inga pengar från ”Prispengapåsen” skall kunna användas till något annat, exempelvis inköp, underhåll, löner etc utan skall ograverat gå till prispengar. Travsällskapen har en annan uppfattning i denna fråga. Detta skulle innebära att travsällskapen skulle tvingas rationalisera och effektivisera sin verksamhet samt skapa större externa intäkter när Basbelopp och Tävlingskostnadsersättningen inte räcker. Att i detta läge ta av prispengapåsen ger inga incitament till travsällskapets utveckling! Att ta ”den lätta vägen” med minskade prispengar i detta läge anser jag förkastligt. Detta är en oerhört viktig principfråga för oss aktiva!

  BAS-organisationerna begärt stadgeöversyn
  BAS-organisationerna begärde i en skrivelse till STC styrelse i maj 2008 att STC skall genomföra en stadgeöversyn. Detta är också en fråga av avgörande betydelse för BAS-organisationerna= de aktivas inflytande i svensk travsport. BAS-organisationerna är medlemmar i STC men det är bara från travsällskapen STC styrelse kan väljas. Varför är det så är en berättigad fråga att ställa? BAS-organisationerna har 12 av totalt 132 röster vid STC Fullmäktigemöte (årsmöte) vilket är en helt orimlig maktförskjutning till travsällskapens fördel. Som Ni förstår har BAS-organisationerna= de aktiva i princip inget inflytande i svensk travsport. Detta måste förändras! Vi vill vara delaktiga, kunna påverka och ta ansvar för utvecklingen av svensk travsport på lika villkor, tillsammans med travsällskapen.

  Spårförbehåll i vardagstravet
  Vi får ofta synpunkter från våra medlemmar och även från annat håll t.ex. från sportchefer, tränare med flera vilka påtalar att det nuvarande anmälningssystemet borde kompletteras med spårförbehåll för de lopp som tillhör vardagstravet. I V75, V64 och V65 skall det inte finnas spårförbehåll men i loppen utanför kupongloppen skall denna möjlighet finnas. RST har tillskrivit STC styrelse och krävt att spårförbehåll skall införas. Styrelsen har beslutat att vår begäran skall behandlas när STC tillsammans med de aktiva skall starta en utvärdering av anmälningssystemet nu i maj månad.

  Årsstämma
  RST årsstämma genomfördes 22 april och nyvalda i styrelsen är Mikael Asplund från Umeå och Ulf Bergström från Malmö. Trotjänarna Owe Oscarsson och Ove Johansson avtackades och tilldelade Riksförbundets Förtjänsttecken i silver för sina insatser. Mera om årsstämman och STC stadgeöversyn mm kan Du läsa i RST Travsport nr 2 som kommer ut i Elitloppsveckan!

  Hälsningar
  Göran Löfgren
  Ordförande i RST

  RST Nyhetsbrev Nr 1 -2009

  Hej alla hästägarvänner!
  RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synliga både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har naturligtvis RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna varje månadsskifte eller då det finns särskild information att delge. Nu startar vi alltså upp med Nyhetsbrev 1.
  Beslutet om klassificering av landets travbanor
  Sveriges 34 travbanor har genom beslut i STC styrelse klassificerats att tillhöra någon av följande kategorier.
  a) Åretruntbanor
  b) Åretruntbanor med begränsat vintertävlande
  c) Säsongsbanor
  d) Eventbanor
  - Att byta benämning från Stor-Mellan- och Småbanor till ovan nämnda kategorier är i sig inget revolutionerande men….. det är konsekvenserna, för travsällskapen, tränarna, hästägarna m.fl att tillhöra en viss kategori som är av avgörande betydelse.
  - Beslutet att begränsa Åretruntbanorna till 12 samt att införa begränsat vintertävlande (endast dagtrav 15 oktober-15 april) i Umeå, Östersund, Gävle och Kalmar görs med målsättningen och syftet att skapa mera resurser till de aktiva ( läs ökad omsättning) samt att begränsa omfattningen på stora och nödvändiga framtida investeringar.
  - Min uppfattning är att har man bara detta målet i sikte så kommer man att lyckas men… samtidigt måste man göra en analys av vad beslutet innebär för de berörda banorna, för de aktiva, för breddsporten och för själen och folkrörelsen i svensk travsport och denna analys är ej gjord.
  - På de banor och i de regioner som nu drabbas kommer travsporten att successivt att nedmonteras. Intresset kommer att minska såväl för sporten som spelet och de aktiva kommer att få ökade kostnader för att utöva sin sport och bredden i travsporten blir smalare, legitimiteten, som är så viktig, kan komma att ifrågasättas.Man skall ha klart för sig att det fattade beslutet har ett mycket högt pris!

  Detta är bara första steget...
  Nästa steg är att fördela uppdrag och resurser till de 34 travbanorna.
  I stället för dagens Grundbelopp kommer banorna att tilldelas ett Basbelopp
  Basbeloppet beräknas som en del av dagens basbelopp kompletterat med ett fast belopp som representerar det uppdrag som banan fått i den nya bankategori-indelningen. Beloppet är till för att täcka de fasta, icke tävlingsrelaterade kostnaderna.
  Banorna måste snarast få kännedom om sitt Basbelopps storlek eftersom detta anger om man idag är anpassad för uppdraget/verksamheten eller om man har en ”för stor kostym” och måste strukturera om sin verksamhet.
  Det är helt nödvändigt och av avgörande betydelse för de aktiva att även säsongsbanorna har tillräckliga resurser att hålla sin träningsanläggning öppen för de aktiva året om .

  Utfallet av tävlingsstrukturen 2008 ( jämfört med 2007.)
  - Under 2008 startade 12 263 varmblodiga hästar (- 224) dessa gjorde 89 405 starter (-209) och det kördes 8 083 lopp (-40).
  - Prispengar varmblod uppgick till 651 675 100 kronor ( + 41 964 200 kronor)
  - På kallblodssidan startade 1501 hästar (-90) och gjorde 10 653 starter (-160) och det körde 965 lopp (-30).
  - Prispengar för kallbloden uppgick totalt till 59 274 000 kronor. (+ 6 388 500 kronor)
  - Totalt utdelades 710 949 100 kronor under 2008 en ökning med 48 353 700 kronor.

  Obligatorisk vaccination mot hästinfluensa från 1 oktober 2009.
  STC styrelse har fattat beslut om att vaccinationsobligatorium på häst skall införas fr. o.m. den 1 oktober 2009. Detta innebär att vid anmälan fr.o.m. den 1 oktober skall hästen ha registrerad godkänd vaccination. RST har fört en dialog med VD för ATG-klinikerna, Per Johnsson, som utlovat att ATG-klinikerna kommer att genomföra vaccinationskampanjer till rabatterade priser.Du kan läsa vaccinationsreglerna i sin helhet i bilagan till detta nyhetsbrev

  Spårförbehåll i vardagstravet
  Vi får ofta synpunkter från våra medlemmar och även från annat håll t.ex. från sportchefer, tränare med flera vilka påtalar att det nuvarande anmälningssystemet borde kompletteras med spårförbehåll för de lopp som tillhör vardagstravet. I V75, V64 och V65 skall det inte finnas spårförbehåll men i loppen utanför kupongloppen skall denna möjlighet finnas. RST styrelse kommer att diskutera frågan vid styrelsemötet den 9 februari och vi återkommer i Nyhetsbrev nr 2.

  Hälsningar
  Göran Löfgren
  Ordförande i RST