Travhästägarna

För närvarande är 23 hästägarföreningar anslutna till förbundet. Dessa föreningar representerar tillsammans över 3000 medlemmar. Travhästägarna är en så kallad BAS-organisation inom Svensk Travsport (ST) vilket innebär att vi förhandlar direkt med ST och innehar rösträtt vid ST:s fullmäktige.

Travhästägarna arbetar för att i alla avseenden tillvarata travhästägarnas intressen och aktivt deltaga i arbetet med att utveckla travsporten. Vi arbetar också med att främja medlemsanslutningen till de lokala hästägarföreningarna samt verka för ett ökat intresse för travsporten i allmänhet och ägandet av travhästar i synnerhet.

Travhästägarna har bland annat till uppgift att:

- Stärka hästägarnas ekonomiska villkor både genom ökade prismedel och genom kostnadssänkningar.
- Agera som den förhandlingspart Travhästägarna är gentemot Svensk Travsport.
- Verka för att hästägarna vinner ökat inflytande inom sporten.
- Vidga intresset för travsporten.
- Aktivt verka för en utveckling av travsporten.
- Främja medlemsanslutning till de lokala hästägareföreningarna.
- Aktivt arbeta för att Svensk Travsports regelverk tillvaratar hästägarnas intressen och att Svensk Travsports interna rättssystem agerar i enlighet med regelverket.
- Arbeta för att göra det lätt och upplevas som tryggt att äga travhäst.
- I alla avseenden tillvarata hästägareföreningarnas och dess medlemmars intressen.

Travhästägarna har sitt kansli i Hästsportens Hus på Solvalla.