Verksamhetsplan

Ökade prismedel, bättre planering av tävlingsdagar för minskade reskostnader, en ren och rättvis sport och medlemsrekrytering är fokus under 2023.

Verksamhetsplan 2023

Målgrupp
Travhästägarna vänder sig till alla travhästägare i Sverige oavsett antal ägda eller delägda hästar.

 Syfte
Travhästägarna vill vidmakthålla och förbättra villkoren för de svenska travhästägarna. Vi vill öka intresset för att äga travhäst.

Mål
Medlen till hästägarna ska i genomsnitt öka med 20 procent per år jämfört med 2022-års tilldelning om 1,038 miljarder tills de år 2026 når 1,7 miljarder kronor. Detta nås genom en årlig ökning av prismedel och minskade kostnader för hästägarna.

Strategi
Att med fakta som grund lyfta frågan om prismedel och hästägarnas ekonomiska verklighet i de forum och kanaler som finns inom ST.
Att med fakta lyfta frågan kring prismedel och hästägarnas ekonomiska verklighet i olika externa kanaler.

Tävlingsplanering

Mål
En förbättrad tävlingsplanering för en ökad hästvälfärd, minskade kostnader för hästägarna och en hållbarare miljö.

Strategi
Arbeta för att öka antalet hemmahästar, eller i förekommande fall, regionshästar som startar på banorna genom dialog inom och utom ST och med banorna.

Lyfta frågorna och öka uppmärksamheten i olika kanaler ur hästens samt kostnadsmässiga och miljömässiga perspektiv.

Rättvis bedömning

Mål
Att säkerställa att tävling sker på lika villkor och att hästarnas välfärd säkerställs.

Strategi
Arbeta för en strikt rättvis bedömning enligt tävlingsreglementet och i förekommande fall i dialog med Travtränarna.

Arbeta för att skilja på felaktig medicinering och dopning när det gäller bedömning och bestraffning.

Arbeta för en skärpning av bedömningen och bestraffning när det gäller ren dopning.  Begära att Travhästägarna ges en ordinarie plats i Reglementskommitté, Licenskommitté och andra instanser där dessa frågor och andra frågor som rör travhästägandet diskuteras.

Medlemslyftet – rekrytering

Målgrupp
Alla ägare av travhästar; hel- eller delägda, som idag inte är medlem i en lokal travhästägarförening.

Syfte
Att öka antalet medlemmar totalt sett för att bli starkare.

Mål
Öka antalet medlemmar lokalt.

Strategi
Göra informationskampanjer via utskick, fysiska möten och samarbeten med föreningar och banor för att öka kunskapen om Travhästägarna och föreningens arbete, stärka Travhästägarnas position inom Svensk Travsport och stötta medlemsföreningarnas arbete med nyrekrytering.

./.