Stadgar för Travhästägarna

Antagna vid årsmötet den 19 augusti 2020

§ 1. Förbundet
Travhästägarna är ett förbund av inom i Sverige verksamma travhästägareföreningar, nedan kallade föreningar.

§ 2. Ändamål
Travhästägarna har till uppgift:
Att förvalta och öka hästägarnas inflytande inom travsporten.
Att vidga intresset och verka för framsteg inom travsporten.
Att främja medlemsanslutning till föreningarna.
Att som främsta uppgift säkerställa medlemmarnas hästägares ekonomiska förutsättningar samt arbeta för samtliga banors goda bemötande av medlemmarnas hästägare vid varje tävlingstillfälle och att skapa ökat mervärde för dessa.
§ 3. Säte
Travhästägarna har sitt säte i Stockholm eller på annan ort, varom ordinarie årsmöte beslutar.
§ 4. Medlemskap
Medlemskap i Travhästägarna kan vinnas av förening på varje plats där travtävlingar äger rum.
Förening som önskar inträde i Travhästägarna skall inge skriftlig ansökan härom. I skrivelsen skall föreningen binda sig att följa Travhästägarnas stadgar och erlägga fastställda avgifter.
Frågan om medlemskap avgörs av styrelsen och anmäls till ordinarie fullmäktigemöte.
Medlemskap kan även vinnas av hästägare vid bana som saknar till Travhästägarna ansluten förening. Så snart förutsättningar föreligger för bildandet av lokal hästägareförening skall så ske. Direktanslutningen upphör i samband med att hästägareföreningen vinner medlemskap.
Ansökan om direktanslutning sker genom skriftlig ansökan. I skrivelsen skall sökanden binda sig att följa Travhästägarnas stadgar och erlägga fastställda avgifter. Frågan om direktanslutet medlemskap avgörs av styrelsen.
§ 5. Medlemsavgift
Ordinarie årsmöte fastställer avgifter till Travhästägarna. Årsavgiften avser innevarande år. Årsavgiften för innevarande år skall faktureras efter årsmötet med betalningsvillkor 30 dagar.
§ 6. Utträde/uteslutning
Förening som önskar utträde ur Travhästägarna skall före den 1 september skriftligen till Travhästägarnas styrelse göra anmälan härom. Har så skett är föreningen befriad från sitt medlemskap från och med den 1 januari året efter det anmälan gjordes.
Frågan om uteslutning avgörs av årsmötet. Uteslutning får ej ske med mindre än att den förening det avser beretts tillfälle att avge skriftligt yttrande i ärendet, och ej heller utan att frågan delgivits samtliga föreningar i samband med kallelse till årsmötet.
Såsom skäl för uteslutning må anföras:
Att förening/styrelseledamot handlat i strid med Travhästägarnas stadgar.
Att förening underlåtit att erlägga i stadgeenlig ordning fastställda avgifter.
Att förening/styrelseledamot bedrivit sådan verksamhet att Travhästägarnas anseende skadats eller syftet med dess verksamhet äventyras.

§ 7. Beslutande organ
Travhästägarnas beslutande organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Ordförandekonferens, gällande frågor som delegerats till detta organ av styrelsen.
§ 8. Rådgivande organ
Travhästägarnas rådgivande organ är Syd- och Norrträffen, vilka utgör årliga träffar för hästägarföreningarna i södra respektive norra Sverige samt ordförandekonferens, vilket utgör sammanslutning av medlemsföreningarnas ordförande eller styrelsemedlem som ordföranden sätter i sitt ställe.
§ 9. Årsmöte
Årsmötet är Travhästägarnas högsta beslutande organ. Förening som är medlem den 31 december föregående år, och har erlagt medlemsavgift, äger rätt att utse delegat till årsmöte. Antalet delegater beräknas efter årsmötesbeslut 2009 på följande sätt: En (1) delegat upp till hundra röstberättigade medlemmar, därutöver en (1) delegat för varje påbörjat 75-tal röstberättigade medlemmar utöver 100. Avstämning sker i december månad året före.
§ 10. Allmänna sammanträden
Ordinarie årsmöte hålls varje år – i regel före maj månads utgång – på tid och plats som styrelsen beslutar. Förening som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte skall, senast tre veckor före mötet, göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det nödvändigt eller då minst en femtedel (1/5) av utsedda delegater gör skriftlig framställning om detta. Framställningen skall innehålla uppgift om det ärende som undertecknarna önskar behandlat.
Datum för ordinarie årsmöte meddelas föreningarna minst tre (3) månader före mötet.

Kallelse, dagordning samt styrelsens underlag till ordinarie- eller extra årsmöte skall vara respektive förening tillhanda senast 30 dagar före utsatt mötesdatum.
Övriga underlag, motförslag och motioner skall vara respektive förening tillhanda senast 10 dagar före utsatt mötesdatum.
§ 11. Valberedning
Valberedningen, med uppdrag att förbereda styrelse- och revisorsval, väljs på ordinarie årsmöte för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Valberedning ska bestå av tre till fem ledamöter och årsmötet utser även sammankallande.
Valberedningens sammansättning förbereds av ordförandemötet.
Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga personer till styrelsearbetet.

Följande riktlinjer skall gälla för valberedningens arbete:
Styrelsemedlem skall
• Vara medlem i lokal travhästägareförening ansluten till Travhästägarna alternativt vara direktansluten till Travhästägarna om lokalförening saknas vid aktuell bana.
• Vara travhästägare vid tillträdet eller inom två år före tillträdet. Vederbörande skall inte vara utan travhästägande mer än två år under den tid denne sitter i styrelsen.
• Ha stort intresse för travhästagandet och svensk travsport samt kunna avsätta nödvändig tid för fullgörande av sitt uppdrag.
• Ha förutsättningar för att vara med i arbetet för stärkande av hästägarens roll och förutsättningar i travsporten.
• Valberedningen skall sträva efter att åstadkomma en styrelse som är sammansatt så att den speglar landets hästägare- och medlemskategorier samt att en så stor geografisk spridning som möjligt tillgodoses.
Valberedningen har också till uppgift att till ordinarie årsmöte lämna förslag till ersättningar och arvoden för de förtroendevalda.
Valberedningens förslag skall skriftligen vara samtliga anslutna föreningar tillhanda senast 30 dagar före det ordinarie årsmöte då val skall äga rum.
Motförslag vid val skall insändas till valberedningens ordförande senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Motförslag skall av valberedningens ordförande, senast 10 dagar före ordinarie årsmöte, skriftligen tillställas samtliga anslutna föreningar.
Till ordförande, styrelseledamot, revisor och revisorssuppleant får väljas endast den som har uppförts på valberedningens förslag eller på motförslag som inkommit inom ovan föreskriven tid.
Valberedningen bör inte föreslå ledamot i valberedningen som styrelseledamot.
§ 12. Rösträtt vid ordinarie årsmöte och övriga möten
Varje delegat har en röst och äger utöva rösträtt endast om den förening som företräds inbetalat vid föregående årsmöte fastställd avgift. Delegat får rösta med fullmakt för en (1) frånvarande delegat. Skriftlig fullmakt skall överlämnas till ordförandepodiet före förhandlingens början.
Direktansluten medlem saknar rösträtt.
Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom i de frågor som berör §§ 17 och 18 i dessa stadgar.
Omröstning skall vid personval, och i övrigt om någon så begär, ske med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då avgörandet skall ske genom lottning.

Styrelseledamot får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder för vilka vederbörande är ansvarig, i beslut om fastställande av styrelsens arvoden eller i val av revisorer och revisorssuppleanter.
§ 13. Ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid årsmöte.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmöte.
3. Justering av röstlängd.
4. Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst.
5. Val av två delegater att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare.
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om disponering av Travhästägarnas tillgångar.
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet.
10. Delgivning av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
11. Delgivning av budget för innevarande verksamhetsår.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
17. Val av valberedning samt dess sammankallande.
18. Fastställande av avgifter till Travhästägarna.
19. Beslut med anledning av ansökan om inträde i Travhästägarna.
20. Från styrelsen hänskjutna frågor.
21. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden.
§ 14. Styrelse
Travhästägarnas styrelse skall bestå av ordförande samt 6 till 8 ledamöter.
Styrelsens ordförande utses av ordinarie årsmöte för ett år i taget. Avgående ordförande kan omväljas.
Styrelsens ledamöter utses för en tid av två år. Det ena året avgår halva antalet ledamöter, följande år avgår de övriga. Avgående ledamot kan omväljas.

Vid val av hela styrelsen utses halva antalet ledamöter för en tid av ett år, övriga ledamöter för en tid av två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera arbetsutskott.

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst 1/3 av styrelsens ledamöter finner detta erforderligt.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då lotten avgör. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. När för beslutsförhet lägsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för ett giltigt beslut.

§ 15. Styrelsens åliggande och befogenheter samt firmateckning
Styrelsen tillvaratar föreningarnas intressen, förvaltar Travhästägarnas medel, anställer personal samt företräder Travhästägarna och träffar avgörande i frågor som inte behöver föreläggas årsmötet.
Styrelsen kallar till ordförandekonferens minst en gång per år samt säkerställer att det kallas till Norr- respektive Syd-träff en gång per år.
Styrelsens stadgeenliga beslut och åtaganden har bindande verkan för föreningen Travhästägarna.
Föreningen Travhästägarnas firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.
§ 16. Räkenskapsår och revision
Föreningen Travhästägarnas räkenskaper avslutas per den 31 december. För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning väljs på årsmötet, för tiden till nästa årsmöte, två revisorer och två revisorssuppleanter. Valbar som revisor och revisorssuppleant är även den som inte är medlem i förening.
Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter. Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen före utgången av mars månad.
§ 17. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att minst tre fjärdedelar (3/4) av årsmötets röstberättigade delegater är eniga om beslutet eller att beslut om ändring fattas med enkel röstövervikt vid två på varandra följande möten, varav det ena är ordinarie årsmöte. Frågan om stadgeändring må ej upptas till behandling på årsmöte med mindre än att meddelande härom lämnats föreningarna i samband med kallelse till mötet. Sådant meddelande skall innehålla föreslagen stadgetext.
§ 18. Upplösning
Beslut om Travhästägarnas upplösning är ej giltigt med mindre än att samtliga delegater förenar sig därom eller att beslut fattas vid två på varandra följande möten, varav det ena är ordinarie årsmöte, och på det möte som hålles sist, biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av röstberättigade delegater.
Vid beslut om upplösning skall mötet samtidigt besluta om hur Travhästägarnas tillgångar skall förfaras varvid skall iakttagas att behållningen i första hand skall överlämnas till förening eller sammanslutning att av denna förvaltas och i Travhästägarnas anda utnyttjas för travsportens uppmuntrande.
./.