Valberedningens uppgift är att förbereda styrelse- och revisorsval samt föreslå lämpliga personer till de olika uppdragen. Vidare skall valberedningen föreslå antal styrelseledamöter inom ramen för stadgarnas bestämmelser om lägst sex och högst åtta ledamöter förutom ordföranden. Slutligen skall valberedningen lämna förslag på ersättningar och arvode till de förtroendevalda. Förslagen skall skriftligen vara samtliga föreningar tillhanda senast 30 dagar före årsmötet, dvs. den 3 april 2023. Motförslag vid val skall insändas till valberedningens ordförande senast fjorton dagar före årsmötet dvs. 19 april 2023, motförslagen skall av valberedningens ordförande senast fyra dagar efter mottagandet tillställas samtliga föreningar. Endast de av valberedningen föreslagna och de inom föreskriven tid inkomna motförslagen är valbara vid årsmötet.

Valberedningen som utsågs på Travhästägarnas årsmöte den 4 maj 2022 har bestått av Anders Holmqvist Färjestad (sammankallande), Maja Karlsson Bollnäs, Lars Karlsson Gävle, Staffan Sjömark Östersund, Mikael Elström Halmstad.

Valberedningen har under sitt arbete genomfört intervjuer med styrelsens samtliga ledamöter enskilt. Valberedningen har också haft löpande kontakter med föreningar och kandidater.

I arbetet med att föreslå styrelseledamöter har valberedningen beaktat såväl erfarenhet som förnyelse, regional spridning och olika kompetenser.

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Ordförande på ett år i tur att avgå/väljas om: Mikael Melefors, Umeå

Styrelseledamöter två år, i tur att avgå/väljas om: Christer Bergman Jägersro, Katrin Hjalmarsson Tingsryd, Elisabeth Johansson Bollnäs, Lena Karlsson Färjestad.

Styrelseledamöter med ett år kvar: Claes Ljung Halmstad, Mikael Lindqvist Skellefteå, Per-Erik Wågström Solänget, Lennarth Helgesson Örebro.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter kommande verksamhetsår:

Styrelsen föreslås bestå av ordförande samt sju övriga ledamöter. (tidigare åtta ledamöter).

Valberedningens förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer:

Ordförande: Mikael Melefors, Umeå, Omval 1 år

Styrelseledamöter 2 år: Christer Bergman, Jägersro, Omval 2 år

Katrin Hjalmarsson, Tingsryd, Omval 2 år

Elisabeth Johansson, Bollnäs, Omval 2 år

Valberedningen ber att få återkomma med förslag på två revisorer och en revisorssuppleant pga sen avsägelse.

Valberedningens förslag till arvoden och kostnadsersättningar:

Ordförande har i flera år haft ett prisbasbelopp i fast ersättning. Därutöver har de senaste åren sammanträdesarvode till styrelsens ledamöter följt Svensk Travsports ersättningsnivå.

I enlighet med ovanstående föreslår valberedningen:

Till ordförande ett fast arvode på 53 500 kronor.

Till ordförande och styrelseledamöter ett sammanträdesarvode på 2 500 kronor per heldag.

Till ordförande och styrelseledamöter som för Travhästägarnas räkning deltar i sammanträde som ligger utanför ordinarie styrelsearbete, och där ersättning ej utgår från annat håll, utgår mötesarvode (dagsarvode) med 2500:-.

Endast ett arvode per dygn kan erhållas.

Vid digitala möten, t ex via Teams, utgår ett halvt dagsarvode.

Tre telefonmöten utgör ett sammanträde i ersättningshänseende.

Revisorerna ersätts med tillsammans fyra sammanträdesarvoden vilket innebär 10 000 kronor att fördela inom sig efter arbetsfördelning. Till revisorssuppleanten utgår ingen särskild ersättning såvida inte denne ersätter ordinarie revisor.

Valberedningen föreslår slutligen att traktamentsersättning vid flerdygnsförrättning utgår med belopp enligt statlig schablon, för närvarande 260 kr och att reseersättning utgår med belopp enligt statlig norm för skattefri ersättning, för närvarande 25 kr per mil. I det fall ersättning utgår för faktiska kostnader skall originalkvitton bifogas.

OBS! Motförslag skall vara valberedningens ordförande Anders Holmqvist, andhol46@gmail.com, tillhanda senast den 19 april 2023.

Valberedningen är enig i sina förslag.

30 mars 2023

Anders Holmqvist              Mikael Elström                 Maj-Britt Karlsson

Lars Karlsson                     Staffan Sjömark